Constitutionalism before 1789.

Jørn Øyrehagen Sunde (red.) "Constitutionalism before 1789. Constitutional arrangements from the High Middle Ages to the French Revolution".

Omslagsillustrasjon: Hardenbergs Codex, Det Kongelige bibliotek i København. Forside: PAX Forlag.

Publisert i:

Oslo: Pax forlag (2014)

Kjøp boken.

Sammendrag:

Denne boken tar sikte på å bringe Grunnloven inn i den europeiske konstitusjonalisme som har linjer tilbake til statsdannelsesprosessen i høy- og senmiddelalderen.Selv om Grunnloven primært er del av den konstitusjonelle bølgen etter den amerikanske og franske revolusjonen har den også røtter tilbake til 1200-tallet da fremveksten av de nye statsmaktenes administrasjonsregime også var uttrykk for bestemte tematiserte grenser for maktutøving. Disse grensene gikk ved naturretten, som var den evige rett, og ved fundamentale lover, som inngikk i en hver statsdannelses bærende normative struktur. Ennå på 1700-tallet ble disse grensene diskutert bl.a. av Charles Montesquieu i L'esprit des lois fra 1748. Òg i Norge finnes det en rekke spor av denne statsrettstradisjonen og -diskursen i Landsloven av 1274 og Hirdskrà fra 1277, og ellers i senmiddelalderens håndfestinger og unionsavtaler, og i juridisk litteratur fra 1600-tallet av (Sunde 2008). Det er skrevet svært lite om Grunnloven og norsk statsrett i lys av denne første europeiske konstitusjonalisme, dels fordi det bryter med forestillingen om Grunnloven som en moderne forfatning, dels fordi det har vært ulike fagdisipliner som har arbeidet med temaene.

Publisert 2. mai 2014 13:22 - Sist endret 28. apr. 2016 12:13