Den norske straffeloven av 22. mai 1902 – historiske perspektiver

Hvordan forstå betydningen av straffeloven av 22. mai 1902?

Den norske straffeloven av 1902 vakte oppsikt i Europa. En av datidens mest betydningsfulle kriminalister, Franz von Lizt, omtalte den nye norske straffellov som datidens mest progressive. Von Lizt hadde da særlig fokuset på samfunnets forsvar mot kriminalitet, og mulighetene til å reformere gjerningsmannen, i tankene.

Reformarbeidet, som opprinnelig hadde sitt utgangspunkt i juryreformen og behovet for en mer lettfattelig straffelov, hadde endt opp med å bli et nybrottsarbeid i europeisk målestokk. En reform som etterstrebet å være på høyden med sin tid.

På tross av reformens betydning, samt at den har etterlatt seg et meget rikt kildemateriale, har straffeloven av 1902 i liten grad blitt viet oppmerksomhet i historisk orientert forskning. På denne bakgrunn tar vi nå initiativ til et rettshistorisk seminar om straffeloven av 1902. Vi håper at dette seminaret skal være starten på en økt historisk interesse for straffeloven.

 

Torsdag 14. februar, kl. 0900-1700


Åpning av seminaret:


09.00 Velkommen, ved Geir Heivoll og Sverre Flaatten


09.15 Dag Michalsen: ”Rettshistorisk forskning om straffeloven av 1902 – en kort introduksjon”


Politikk og vitenskap:

09.30 Kristin Asdal: ”Straffeloven av 1902: Juridisk ekspertise versus politisk autoritet”

10.30 Jørn Jacobsen:”Den store skolestriden og straffeloven av 1902”

11.30 Lunsj

12.30 Sverre Flaatten:”Det strategiske utgangspunkt: Strafferettens tiltenkte funksjon og dommerens skjønn i straffeloven av 22. mai 1902”

13.30 Lisbeth Fullu Skyberg:” Det sterke skjønn - om begrunnelsene for utvidelse av skjønnsrommmet i straffeloven av 1902”

14.30 Frode Ulvund: “Strafferettsreformane rundt 1900: Forebygging,behandling eller samfunnsvern?”

 

Politi og påtale, del 1

15.30 Henrik Stevnsborg: ”Begrebet politisager i dansk politiret”

 

Fredag 15. februar, kl. 1000-1500


Politi og påtale, del 2

10.00 Geir Heivoll: «Straffeloven av 1902 og den gamle sondringen mellom criminalsaker og politisaker: Kun et spørsmål om store og små forbrytelser?»

11.00 Gert Johan Kjelby:”Straffeloven 1902 og den offentlige påtaleretten”

12.00 Lunsj

Vilje, skyld og ansvar

13.00 Alf Petter Høgberg: ”Utviklingslinjer i synet på den frie vilje og sinnelagsetikken under straffeloven av 1902”

14.00 Nicolay B. Johansen: ”Hvem er på samfunnets utside?”

 

Det blir servert lunsj begge dagene.

Påmelding til Sverre Flaatten - sverre.flaatten@jus.uio.no ev. Geir Heivoll – geir.heivoll@phs.no

Publisert 28. apr. 2016 12:19 - Sist endret 19. mars 2018 11:18