F.W. Schlegel - stats- og folkerettsjurist mellom einevelde og konstitusjon

Intellektuelle føresetnader for Eidsvollsgrunnlova. Seminar til delprosjektet J. F. W. Schlegel, kantianisme og Grunnloven

 

8. desember


12.00-13.00 Lunsj


13.00-13.15 Ola Mestad og Dag Michalsen: Innleiing – seminaret, bokprosjektet og dei andre rettshistoriske 1814-2014prosjekta


13.15-14.30 Thor Inge Rørvik: Forholdet mellom filosofi og rettsvitenskap i Danmark-Norge rundt 1800
  Kommentar: Ditlev Tamm


14.30-15.45 Rasmus Glenthøj: Schlegel og tidens skiftende oppfatning av kongemakten
Kommentar: Øystein Rian


16.00-17.15 Michael Bregnsbo: Det politisk-intellektuelle miljø for de kommende grunnlovsfedre
Kommentar: Thor Inge Rørvik


17.15-18.30 Anton Fredrik Andresen: Schlegels ufullførte ”Statistisk Beskrivelse af de fornemste europæiske Stater”
Kommentar: Håkon Evju


9. desember


09.00-10.15 Ditlev Tamm: Schlegel, Kant og arven fra Kofod Ancher
  Kommentar: Jørn Øyrehagen Sunde

 

10.15-11.30 Rolv Nøtvik Jakobsen: Holberg etter Pufendorff, Gunnerus etter Darjes, Schlegel før 1814: Om eineveldets teologiske grunngiving og borgaranes politiske handlingsrom i dansk-norsk 1700-tals natur- og folkerett
Kommentar: Eirik Holmøyvik


11.45-13.00 Håkon Evju: 1790-tallets debatt om eneveldets legitimitet og Schlegel
Kommentar: Juliane Engelhardt


13.00-14.01 Lunsj


14.00-15.15 Dag Michalsen: Schlegel og samfunnets konstitusjonalisering
Kommentar: Rasmus Glenthøj


15.15-16.30 Lars Björne: Schlegels ”Juridisk Encyclopædie”
  Kommentar: Ola Mestad


16.30-17.45 Eirik Holmøyvik: Schlegels maktfordeling og grunnlova
  Kommentar: Dag Michalsen


10. desember


09.00-10.15 Jørn Øyrehagen Sunde: Naturretten og ”Om de gamle Danskes Retssædvaner og Autonomie”
Kommentar: Lars Björne


10.15-11.30 Ola Mestad: Schlegel mot Sir William Scott i 1800 - Schlegels internasjonale kaperrettsstudie
  Kommentar: Eirik Holmøyvik


11.30-12.00 Ola Mestad: Oppsummering. Det vidare arbeid med boka


12.00  Lunsj
 

Arrangør

Ola Mestad
Publisert 12. nov. 2011 20:28 - Sist endret 28. apr. 2016 12:33