English version of this page

LAW22JULY: RIPPLES - Ringvirkninger, rettsstatlige verdier og læring

Hva slags rolle har jussen i å gjenopprette og støtte opp under samfunnssikkerheten i etterkant av av voldelig ekstremisme? Dette tverrfaglige prosjektet kartlegger og problematiserer et knippe av de rettslige ettervirkningene av 22. juli. 

foto av ringer i vann

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Om prosjektet

Den 22. juli 2011 drepte Anders Behring Breivik 77 barn og voksne ved bombing av regjeringskvartalet og massakren på Utøya. Rettssaken etter 22. juli er uten sidestykke i moderne strafferettspleie i Norge. Ikke siden krigsoppgjøret etter andre verdenskrig har rettsapparatet vært stilt overfor så alvorlige forbrytelser mot så mange ofre med så mye på spill for rettsstaten. 

Mens de rettslige ringvirkningene tilknyttet straffesakskjeden og samfunnssikkerhet har vært belyst i sakprosa og faglitteratur, har de mange sivilrettslige prosessene som har fulgt i etterkant av 22. juli ikke blitt gjenstand for samme faglige oppmerksomhet.

Dette tverrfaglige prosjektet kartlegger og problematiserer et knippe av de rettslige ettervirkningene av 22. juli. Prosjektet kombinerer rettssosiologi, juss, etikk og urbane studier for å undersøke de rettslige konsekvensene av 22. juli, og inkluderer en komparativ studie av terrorangrep i Manchester i 1992, 1996 og 2017.

I den norske konteksten er vi opptatt av den spesielle rollen retten har som styringsredskap i velferdsstaten, og hvordan ideer og premisser om likeverd, likhet, deltagelse og tillit gjennomsyrer rettslig styring. 22. juli var en ekstraordinær begivenhet som truet disse grunnleggende verdiene. Staten og rettsapparatet har i det store svart med sine ordinære virkemidler.

Prosjektet fokuserer på tre kjernetemaer:

 • De rettslige aspektene ved striden rundt rivning og utvikling av regjeringskvartalet
 • Reguleringen av erstatning og velferdsytelser til overlevende, pårørende og etterlatte
 • Rettsstatlige verdier og samfunnssikkerhet

Mål 

 • Undersøke hvilken rolle rettslige normer, institusjoner og diskurser spiller for å beskytte rettsstaten og understøtte borgernes rettssikkerhet og sikkerhet etter terrorangrep. 
 • Forstå de rettslige ringvirkningene av 22 juli angrepet i en komparativ europeisk ramme.
 • Bidra til at Det juridiske fakultet oppfyller sitt samfunnsoppdrag med henblikk på å lære, bære vitnesbyrd om og utvikle undervisningsmateriale om de rettslige aspektene ved 22 juli.

Bakgrunn

Prosjektet drives fra Institutt for offentlig rett i samarbeid med Institutt for privatrett og Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Prosjektet er kvalitativt og tverrfaglig og bygger på perspektiver og metoder fra juss, etikk, rettssosiologi, kriminologi, samfunnsgeografi og sikkerhetsstudier.

Delprosjekter

 1. Urban security: The role of law in the reconstruction of post-terrorism space and the securitization of urban space and urban life.
 2. Citizenship and rights: The role of welfare provision (livelihood/compensation) as contributors to societal security and resilience.
 3. Rule of law: political economy, societal security and the resilience of the rule of Law.

Finansiering

Norges forskningsråds program SAMRISK i perioden 01.01.2020 - 30.09.2023.

Samarbeid

Publikasjoner

 • Sandvik, Kristin Bergtora; Ikdahl, Ingunn; Lohne, Kjersti; Vestad, Maja; Sørlie, Anniken & Moe-Pryce, Marit (2022). Law after July 22, 2011: Survivors, Memory and Reconstruction. PRIO Paper. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Ikdahl, Ingunn & Lohne, Kjersti (2021). Law after July 22 2011: Survivors, reconstruction and memory. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 5(3), s. 28–45. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2021-03-03. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Sandvik, Kristin Bergtora; Houge, Anette Bringedal & Laugerud, Solveig (2022). When Terrorists Mobilize Law: Reflections on justice and closure after July 22. PRIO Blogs.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2022). Dagsnytt 18: Breivik-rettssak starter.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2022). Rettsstatens svar på terroren. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2022). Rettens styrke mot terroren er det ekstraordinært vanlige. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Fagerland, Tor Einar (2021). Lokale og regionale perspektiv på minne og minnearbeid.
 • Houge, Anette Bringedal (2021). Rettsoppgjørets utilstrekkelighet [workshopbidrag].
 • Ikdahl, Ingunn & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). 22. juli. [Internett]. Jusspodden, Moderne media.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Hjorth, Ingeborg Arntine Heitmann (2021). 50- Ten Years After 22 of July: Memory and Memorialization. [Internett]. PRIO's Peace in a Pod.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. mars 2020 08:52 - Sist endret 6. des. 2021 13:09