LAW22JULY: RIPPLES utlyser masterstipend

Er du interessert i å skrive masteroppgave om de rettslige, kriminologiske eller rettssosiologiske ringvirkningene av 22. juli? Da kan du søke stipend på 25.000,-.

Stipendet tildeles studenter som skal skrive masteroppgave på ett av følgende studieprogrammer: Rettsvitenskap, rettssosiologi, kriminologi, Theory and practice of human rights, eller Public international law. Stipendet utdeles av forskningsprosjektet LAW22JULY: RIPPLES. Forskergruppa vil bidra med faglig innspill og litteratur underveis i arbeidet, og oppgaven kan publiseres på prosjektets nettsider.

Totalt utlyses 2-4 stipender på 25.000,-.

Masterprosjekter som kvalifiserer til stipend bør belyse ett av temaene nedenfor. De konkrete problemstillingene er våre forslag. Søkere kan også formulere egne problemstillinger.

Terrorofre og velferdsstaten:

 • Rekkevidden og utmåling av trygderettigheter ved skade/sykdom i etterkant av traumatiske opplevelser, ulykker, terror, m.v.
 • Terrorofre og velferdsstaten: En analyse av det nye forslaget til voldsoffererstatningslov, generelt og opp mot Europarådets anbefalinger for voldsofre generelt og ofre for terrorisme spesielt.

Minnesmerkene:

 • Hva kan rettssosiologiske perspektiver fortelle om de mange minnesmerkene etter 22. juli? (for eksempel, hvordan møter forvaltningen, rettsapparatet og lokale og statlige myndigheter uenigheter om hvor minnesmerkene skal være og hvordan de skal se ut?
 • Det har til nå vært begrenset hærverk på minnesmerker etter 22 juli og andre verdenskrig. Hva kan kriminologiske perspektiver fortelle om hærverket på minnesmerker etter krig, terror og vold- og de samfunnsmessige eller rettslige responsene til hærverket?

Arkitekturrettssosiologi, sikkerhet og åndsverk i kontekst av 22 juli:

 • Forholdet mellom naborett og offentlige interesser: en analyse av rettskonflikten rundt det nasjonale minnesmerket etter 22. juli
 • Plassering av Fiskerne og Måken i det nye regjeringskvartalet: når er endring eller utilgjengeliggjøring av et verk krenkende for oppgavers rettigheter eller verkets anseelse eller egenart?
 • Rettsøkonomi: Gi en analyse av forholdet mellom økonomi og sikkerhet i planleggingen og prosjekteringen av det nye regjeringskvartalet: hva er sikkerhet verdt? Hvilke verdier – økonomiske, samfunnsmessige og ideelle – måles sikkerhet mot?
 • Bruk av statlig plan i plan- og byggesaker: hva er rettslige vilkår og statlig praksis i såkalte ‘hard cases’?
 • Sikkerhetsrett: Skjermingsverdige objekter og infrastruktur etter sikkerhetsloven: konsekvenser for eiere og rettighetshavere
 • Skjermingsverdige byggverk og objekter etter sikkerhetsloven som unntas fra plan- og bygningsloven: rettslige vilkår og virkninger

Regjeringskvartalet

 • Arkitektur og juss: en (kunst)rettslig analyse av prosjekteringen av det nye Regjeringskvartalet
 • Det nye regjeringskvartalet: regulering og rett i skjæringspunktet mellom juss, økonomi og sikkerhet. Hvordan løses byggets sikkerhet i møte med miljøvernhensyn?
 • Det gamle regjeringskvartalet i et sikkerhetsperspektiv

Andre temaer:

 • Statlig planverk og statlig styring i et demokratiperspektiv
 • 22. juli gjennom et flerkulturprisme: hvilke forestillinger figurerer i media om 22. juli sett fra ikke-norske eller nordmenn med innvandrerbakgrunn?

Søknaden skal inneholde:

 1. Et søknadsbrev på inntil 1 side som redegjør for din interesse i temaet.
 2. En prosjektbeskrivelse på 1-2 sider som skisserer oppgavens tema og problemstilling.
 3. Dokumentasjon på opptak ved masterprogram ved Det juridiske fakultet, UiO.
 4. Karakterutskrift.

Søknaden kan skrives på et nordisk språk eller engelsk. Masterprosjektet må følge forskningsetiske retningslinjer.

For mer informasjon, ta kontakt med Maja Viktoria Spigseth Vestad (m.v.s.vestad@jus.uio.no).

Publisert 30. aug. 2021 21:34 - Sist endret 4. okt. 2021 11:45