Publikasjoner - Side 4

Published Jan. 12, 2015 3:39 PM

Michelle Q. Zang, Postdoctoral Fellow, PluriCourts, has published the article, "The Uncompleted Mission of China — Electronic Payment Services: Policy Equilibrium between Market Access and National Treatment under the GATS". The article will appear in Manchester Journal of International Economic Law, April 2015. Read the full article: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2560688

Published Nov. 28, 2014 12:59 PM

Claudio Corradetti, Postdoctoral fellow, MultiRights, has edited (translation and preface) the book "Public Deliberation: Pluralism, Complexity and Democracy". The book written by James Bohman has become a classic reference in the international debate on public deliberation.

Published Nov. 28, 2014 11:28 AM

This book edited by Claudio Corradetti (Postdoctoral fellow, MultiRights), Nir Eisikovits and Jack Volpe Rotondi, both at Suffolk University, USA, addresses the theoretical underpinnings of the field of transitional justice, something that has hitherto been lacking both in study and practice.

Published Oct. 15, 2014 5:25 PM

In this new article in Philosophy of Justice (edited by Guttorm Fløistad), PluriCourts director Andreas Føllesdal introduces John Rawls’ book A Theory of Justice, which is perhaps the contribution in political philosophy that attracted the most attention in the twentieth century.

Published Oct. 8, 2014 11:56 AM

PluriCourts coordinator Christina Voigt has co-edited the new volume The Common Interest in International Law. The book is a part of the Intersentia series on Law & Cosmopolitan Values. Voigt has also contributed with the chapter "Delineating the Common Interest in International Law".

Eleanor Roosevelt holding the Universal Declaration of Human Rights.
Published June 11, 2014 12:37 PM

Special issue in the Nordic Journal of Human Rights (Vol. 32, Issue 2), edited by former MultiRights Postdoc Marjan Ajevski.

The issue looks at the consequences of institutional fragmentation within one branch of international law: International human rights law. Has the practice of international human rights Courts and tribunals led to fragmented human rights protection?

Publisert 24. feb. 2014 15:21

Av Stipendiat Sondre Torp Helmersen.

Folkerett i et nøtteskall handler om det som gjerne kalles den alminnelige folkeretten, altså de generelle folkerettslige reglene som er relevante for alle folkerettens underområder, og som er hovedtema for det obligatoriske folkerettsfaget i mange jusstudier.

Publisert 19. nov. 2013 08:57

Hva blir lovgivning brukt til? Vedtas det for mange lover? Hva er god lovkvalitet og når er en lov moden for revisjon? Hvordan skal folkerettslige forpliktelser gjennomføres i norsk lov og hva er nordisk lovsamarbeid? Hvilken rolle spiller juristene og rettsforskerne i forberedelsen av nye lover? Dette er blant spørsmålene som tas opp i Lov og lovgivning.

Publisert 5. sep. 2013 08:58

Hvordan vedtas lover? Hvilken myndighet har Kongen? Når kan en statsråd stilles for riksrett? Kan Høyesterett overprøve Stortinget? Kan myndighetene sensurere avisreportasjer og fjernsynsprogrammer?

Publisert 31. mai 2013 15:16

Denne boken dreier seg om norsk rettstenknings historie etter 1800. Lenge ble norsk rettstenkning stort sett undersøkt som del av norsk politisk historie. Denne boken løfter frem en rekke av de spørsmål som faktisk har stått sentralt i norsk rettstenkning etter 1800.

Publisert 29. mai 2013 09:12

Festskriftet er en hyllest til forskeren og formidleren Erik Magnus Boe. Boken speiler et faglig virke preget av nytekning og mangfold, entusiasme og engasjement.

Publisert 29. mai 2013 09:09

I rundt 40 år har Asbjørn Kjønstad hatt en sentral posisjon i rettsvitenskap og lovgivningsarbeid. Hans produksjon og faglige spennvidde er imponerende.

Published Nov. 19, 2012 3:47 PM

The MultiRights project publishes the MultiRights Research Paper Series in collaboration with the Social Science Research Network (SSRN). In addition, MultiRights' team members publish books, book chapters and articles.

Publisert 18. sep. 2012 21:14

Av Erik Magnus Boe

Boken er en oppsummering av Boes virke som rettskildeteoretiker de siste fire tiår. Boe analyserer trendene, men gir også sin egen vurdering av de enkelte posisjoner.

Publisert 18. sep. 2012 20:47

Redaktører: Eivind Smith, Marit Reitan og Jo Saglie

Boken viser hvordan ulike dilemmaer mellom lokaldemokrati og statlig styring kommer til uttrykk i forholdet mellom folkevalgte organer, offentlig forvaltning og politiske partier i stat, fylke og kommune – og hvordan de eventuelt løses.

 

Publisert 3. mai 2012 14:25

Av Henning Jakhelln og Trond Welstad (red.)

Utdanningsrettslige emner inneholder over 40 artikler om ulike tema knyttet til utdanning og skolegang. Artiklene handler gjennomgående om elevers rettigheter og plikter og om hvordan rettsregler og -systemer er utformet for å sikre at rettighetene ivaretas.

Publisert 30. mars 2012 10:02

Av Alf Petter Høgberg.

Boken fremstiller tematikk fra allmenn språkteori i en juridisk kontekst, herunder semantikk, pragmatikk, definisjonsteori, setningslogikk og argumentasjonsteori.

Publisert 2. mars 2012 12:20

Antologien inneholder  nitten artikler av framstående  danske, finske, norske og svenske forskere på feltet kjønn og rett – kvinnerett i Norge og Danmark – genusrett i Sverige og Finland.

Publisert 2. jan. 2012 17:09

av Mads Andenæs og Eirik Bjørge.

Menneskerettene og oss handler om gjennomføringen av menneskerettene i Norge og andre land. Boken er en lærebok i internasjonale menneskeretter og et bidrag til den norske debatten om menneskerettenes rolle i samfunnet.

Les mer her.

Publisert 12. des. 2011 13:06

av Marius Stub.

Emnet for boken 'Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet' er tilsynsforvaltningens regler om undersøkelser og beslag. Blant de spørsmål som drøftes, er hvilke rammer Grunnloven, EMK og EØS-retten setter for adgangen til å foreta kontroll.