Publikasjoner - Side 4

Publisert 13. nov. 2013 11:30

- Særlig om Johs. Andenæs' og G. Astrup Hoels bidrag i 1940-årene

Av Øyvind Østerhagen

Rettshistoriske studier nr 23

Publisert 11. nov. 2013 10:23

- trygdens størrelse

Av Linda Egeland

Publisert 11. nov. 2013 10:22

Av Alina Drazkowski

Publisert 11. nov. 2013 10:21

Av Anne Dalheim Jacobsen

Publisert 11. nov. 2013 10:21

Av Julie Nipedal

Publisert 11. nov. 2013 10:20

Av Matthias Hager

Publisert 11. nov. 2013 10:18

Av Ole Christoffer Ellingsen

Miljørettslige studier nr. 38

Published Oct. 22, 2013 2:49 PM

Edited by Andreas Føllesdal, Birgit Peters and Geir Ulfstein.

Published Sep. 11, 2013 12:43 PM

Book chapter by Birgit Peters (formerly Schlütter).

Published Sep. 11, 2013 12:43 PM

Article by Steinar Andresen (PluriCourts), Norichika Kanie, Peter M. Haas, Graeme Auld, Benjamin Cashore, Pamela S. Chasek, Jose A. Puppim de Oliveira, Stefan Renckens, Olav Schram Stokke, Casey Stevens, Stacy D. VanDeveer, and Masahiko Iguchi.

Publisert 5. sep. 2013 08:58

Hvordan vedtas lover? Hvilken myndighet har Kongen? Når kan en statsråd stilles for riksrett? Kan Høyesterett overprøve Stortinget? Kan myndighetene sensurere avisreportasjer og fjernsynsprogrammer?

Published Aug. 14, 2013 2:04 PM

Published by Tidsskrift for Rettvitenskap, Vol. 3 (2013).

Published July 22, 2013 12:33 PM

Published by Erasmus Law Review, Volume 6 Issue 1 (2013).

Published July 15, 2013 9:59 AM

Article published by Theoretical Inquiries in Law, Volume 14, No 2, 2013

Publisert 12. juli 2013 15:16

With a focus on substantive equality, this book addresses the gender-specific, holistic and transformative aspects of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

Publisert 11. juli 2013 14:53

Eirik Aimar Engebretsen har skrevet masteroppgaven "Religiøse plagg og symboler i domstol og politi. En rettspolitisk gjennomgang av en ufullstendig debatt".

Her kan du laste ned oppgaven

Publisert 9. juli 2013 14:47

Ina Marie Ausland har skrevet masteroppgaven "Kvinnekamp gjennom aktiv rettshjelp. Juridisk rådgivning for kvinner".

Her kan du laste ned oppgaven

Publisert 1. juli 2013 11:21

Isabelle Linnea Kleven har skrevet masteroppgaven "Adgangen til rettshjelp og håndhevingsapparatet i diskrimineringssaker".

Her kan du laste ned oppgaven

Publisert 12. juni 2013 12:41

This book engages with contemporary African human rights struggles including land, property, gender equality and legal identity.

Publisert 31. mai 2013 15:16

Denne boken dreier seg om norsk rettstenknings historie etter 1800. Lenge ble norsk rettstenkning stort sett undersøkt som del av norsk politisk historie. Denne boken løfter frem en rekke av de spørsmål som faktisk har stått sentralt i norsk rettstenkning etter 1800.

Publisert 29. mai 2013 09:12

Festskriftet er en hyllest til forskeren og formidleren Erik Magnus Boe. Boken speiler et faglig virke preget av nytekning og mangfold, entusiasme og engasjement.

Publisert 29. mai 2013 09:09

I rundt 40 år har Asbjørn Kjønstad hatt en sentral posisjon i rettsvitenskap og lovgivningsarbeid. Hans produksjon og faglige spennvidde er imponerende.

Publisert 3. mai 2013 09:35

Forsinkelse og kansellering kan utløse et bredt spekter av rettigheter, som rett til erstatning, omruting, refusjon/returflygning, forpleining, rettighetsinformasjon og forenklet klagebehandling.

Publisert 16. apr. 2013 14:49

Professor emeritus Henning Jakhelln og postdoktor Helga Aune: Betenkning om au-pairenes arbeidsrettslige stilling - krav på lønn for utført arbeid.

Publisert 26. feb. 2013 13:25

Nanna Kim Øiestad har skrevet masteroppgaven "Kravet til effektiv sanksjonering ved overtredelse av diskrimineringsforbudet. Reglene om erstatning og oppreisning i lys av Norges internasjonale forpliktelser".

Her kan du laste ned oppgaven

Publisert 19. feb. 2013 16:16

Vitenskapelig assistent Anniken Sørlie har skrevet masteroppgaven "Retten til kjønnsidentitet som menneskerettighet. Kan norsk forvaltningspraksis' krav om irreversibel sterilisering ved endring av fødselsnummer forsvares?"

Her kan du laste ned oppgaven

Publisert 19. feb. 2013 14:35

Ninja Tollefsen har skrevet masteroppgaven "Aldersdiskriminering av kvinner i forhold til pensjonsrettigheter".  

Her kan du laste ned oppgaven  

Publisert 8. feb. 2013 14:57

Written by Tadesse Kassa Woldetsadik  

Published Feb. 8, 2013 12:47 PM

Book Review: E. de Wet and J. Vidmar (eds), Hierarchy in International Law: The Place of Human Rights, published by the Human Rights Law Review (2012)

Published Feb. 4, 2013 9:46 AM

Published by the International & Comparative Law Quarterly, Vol. 62, No. 1 (2012)

Published Nov. 20, 2012 10:32 AM

Published in the Maastricht Journal of European and Comparative Law 19 (1): 7-8

Published Nov. 20, 2012 10:25 AM

Published in the Göttingen Journal of International Law, Vol. 4, No. 2 (2012)  

Published Nov. 19, 2012 3:47 PM

The MultiRights project publishes the MultiRights Research Paper Series in collaboration with the Social Science Research Network (SSRN). In addition, MultiRights' team members publish books, book chapters and articles.

Publisert 31. okt. 2012 10:13

Av Erik Magnus Boe

Publisert 30. okt. 2012 11:33

Av Eugenia Blücher.

Rettshistoriske studier nr. 22

Publisert 15. okt. 2012 11:01

Heftet inneholder rettshistoriens viktigste årstall.

Publisert 27. sep. 2012 08:49

Av Vibeke Blaker Strand.

Boken gir en systematisk og bred rettsvitenskapelig fremstilling av vernet mot diskriminering og individers og gruppers utøvelse av religion og livssyn i dagens Norge.

Publisert 18. sep. 2012 21:14

Av Erik Magnus Boe

Boken er en oppsummering av Boes virke som rettskildeteoretiker de siste fire tiår. Boe analyserer trendene, men gir også sin egen vurdering av de enkelte posisjoner.

Publisert 18. sep. 2012 20:47

Redaktører: Eivind Smith, Marit Reitan og Jo Saglie

Boken viser hvordan ulike dilemmaer mellom lokaldemokrati og statlig styring kommer til uttrykk i forholdet mellom folkevalgte organer, offentlig forvaltning og politiske partier i stat, fylke og kommune – og hvordan de eventuelt løses.

 

Publisert 3. mai 2012 14:25

Av Henning Jakhelln og Trond Welstad (red.)

Utdanningsrettslige emner inneholder over 40 artikler om ulike tema knyttet til utdanning og skolegang. Artiklene handler gjennomgående om elevers rettigheter og plikter og om hvordan rettsregler og -systemer er utformet for å sikre at rettighetene ivaretas.

Publisert 30. mars 2012 10:02

Av Alf Petter Høgberg.

Boken fremstiller tematikk fra allmenn språkteori i en juridisk kontekst, herunder semantikk, pragmatikk, definisjonsteori, setningslogikk og argumentasjonsteori.

Publisert 28. mars 2012 14:24

Barns rettigheter i Norge

Redigert av Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg.

Publisert 14. mars 2012 16:02

I anledning Hans Christian Bugges 70-årsdag og pensjonering fra sin stilling som professor ved Institutt for offentlig rett, utgis festskriftet ”Pro Natura” på Universitetsforlaget.

Publisert 2. mars 2012 12:20

Antologien inneholder  nitten artikler av framstående  danske, finske, norske og svenske forskere på feltet kjønn og rett – kvinnerett i Norge og Danmark – genusrett i Sverige og Finland.

Publisert 15. feb. 2012 17:21

Vitenskapelig assistent Ingunn Solheim har skrevet masteroppgaven "Grunnlovsfesting av diskrimineringsvernet. Sikring av eit reelt individvern."

Her kan du laste ned oppgaven

 

Publisert 15. jan. 2012 18:01
Publisert 14. jan. 2012 20:29
Publisert 2. jan. 2012 17:09

av Mads Andenæs og Eirik Bjørge.

Menneskerettene og oss handler om gjennomføringen av menneskerettene i Norge og andre land. Boken er en lærebok i internasjonale menneskeretter og et bidrag til den norske debatten om menneskerettenes rolle i samfunnet.

Les mer her.

Publisert 12. des. 2011 13:06

av Marius Stub.

Emnet for boken 'Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet' er tilsynsforvaltningens regler om undersøkelser og beslag. Blant de spørsmål som drøftes, er hvilke rammer Grunnloven, EMK og EØS-retten setter for adgangen til å foreta kontroll.

Les mer her.

Publisert 2. des. 2011 13:02

Av Hans Chr. Bugge

Denne boken er skrevet som lærebok i miljørett for masterstudiet i rettsvitenskap (juss) med et forvaltningsrettslig perspektiv.

Publisert 16. nov. 2011 15:33

En utredning foretatt av Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD), etter oppdrag fra Likestillingsutvalget, avgitt 5. juli 2011.

Her kan du laste ned utredningen

Publisert 19. okt. 2011 15:35

Utredning av opplæringslovens kapittel 9a og behovet for å opprette et permanent elevombud 

Av Trond Welstad og Simen Warp

Publisert 19. okt. 2011 15:23

Rapport for forskningsprosjektet ”Utdanning og klagesaker – en analyse av fylkesmannens praksis, skoleeieres forvaltningskompetanse og elevenes rettssikkerhet” 2010

Av Trond Welstad

Publisert 19. okt. 2011 15:14

Av Ingeborg Stene

Publisert 18. okt. 2011 11:27

På slutten av 80-tallet startet et samarbeid mellom Institutt for offentlig rett, UiO, og University of Zimbabwe, for å styrke kvinners rettigheter og øke deres bevissthet om rettssystemet i det sørlige Afrika. Anne Hellum, professor ved Avdeling for kvinnerett, Institutt for offentlig rett, har vært med fra starten og er den som har fulgt utviklingen nøye gjennom ca. 20 år.    

Publisert 1. juli 2011 15:35

Endringer i en globalisert verden gir behov for endring av institusjoner og nye institusjoner hevder redaktørene av boka "Cosmopolitan Justice and its Discontents", Cecilia Bailliet og Katja Franko Aas.

Publisert 1. juli 2011 15:05

Et hovedfunn i Ståle Eskelands nye bok er at politiske og andre ledere, også norske, i betydelig utstrekning begår de mest alvorlige forbrytelser - og at de bare unntaksvis blir strafforfulgt. Eskeland drøfter også hva som kan gjøres for å redusere forekomsten av slike forbrytelser.

Publisert 20. mai 2011 10:34

Eivind Smith har sammen med Harald Baldersheim vært redaktør for boka "Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?". Iris Nguyen-Duy og Sigrid Stokstad er sammen med Smith blant artikkelforfatterne.

Publisert 11. apr. 2011 13:09

Av Malin Fosse

Publisert 25. mars 2011 09:14

Ulf Stridbeck har skrevet lederen i Tidsskrift for strafferetts nummer 2010/4. Nummeret er en markering av 10 års jubileumet. Stridbeck er tidsskriftets redaktør.

Publisert 15. mars 2011 14:35

- En sammenligning med vekt på myndigheters plikter og ansvar etter EUs naturverndirektiver og naturmangfoldloven.

Av Cathrine Aulie.

Publisert 14. mars 2011 16:26

Postdoktor Iris Nguyen Duy har skrevet boka "La Souveraineté du Parlement Britannique". Boka er på fransk. Forlagets omtale finner du her.

Publisert 11. feb. 2011 08:56

-Health legislation as a mirror of the Norwegian welfare state.

Olav Molven og Julia Ferkis er redaktører for denne tverrfaglige boken om den norske velferdsstaten og helselovgivning. Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse ved institutt for offentlig rett har bidratt med to kapitler hver.

Publisert 7. feb. 2011 15:29

Av Simen Skjold Søgaard

Publisert 7. feb. 2011 15:03

- En analyse og vurdering av domstolkontrollen i to europeiske land.

Av Stian Advocaat Endre.

Publisert 7. feb. 2011 13:26

Janusansiktet skal symbolisere konstitusjonens to ansikter: Den gir det rettslige grunnlaget for politisk handling. Den begrenser statsmaktenes handlefrihet – så lenge grunnloven ikke selv blir endret.

Publisert 11. jan. 2011 14:54

- Statens handlingsrom etter EØS-avtalens forbud mot statsstøtte.

Av Nina K. Hallenstvedt.

Miljørettslige studier nr. 34

Publisert 3. jan. 2011 16:42

Edited by: Anne Hellum, Shaheen Sardar Ali og Anne Griffiths.

This book approaches law as a process embedded in transnational personal, religious, communicative and economic relationships that mediate between international, national and local practices, norms and values.

Publisert 21. des. 2010 13:42

Marit Halvorsen og Ingun Sletnes.

Publisert 17. des. 2010 10:45

Professor Inge Lorange Backer har skrevet boken "Naturmangfoldloven: Kommentarutgave". Her kan boken kjøpes.

Publisert 18. nov. 2010 13:21

Christoffer C. Eriksen og Marius Emberland er redaktører for boka "The New International Law - An Anthology". Her kan boka kjøpes.

Publisert 17. nov. 2010 15:57

- Rettsgrunnlag og reguleringer

Av Øivind Dannevig

Miljørettslige studier nr. 33

Publisert 17. nov. 2010 15:52

- En rettslig fremstilling og rettspolitisk vurdering

Av Andreas Hjelseth Lowzow

Publisert 29. sep. 2010 13:37

- Informasjonsutvekslingsavtaler i skatteretten

Av Ane N. Nordby

Publisert 29. sep. 2010 13:33

Religionsfrihet og grunnlovskonservatisme 1814-1956

Av Ulrik Sverdrup-Thygeson jr.

Rettshistoriske studier nr. 21

Publisert 29. sep. 2010 11:28

Erik Magnus Boe har forfattet boka "Innføring i juss - Juridisk tenkning og rettskildelære", 3. utgave. Universitetsforlagets omtale av boka.

Publisert 29. sep. 2010 10:58

Kirsti Strøm Bull har vært redaktør for boka Natur rett og historie.

Publisert 14. sep. 2010 11:09

Lars-Jonas Nygards doktorgradsavhandling er utgitt i bokform på Unipub forlag.

Publisert 13. aug. 2010 09:39

Vitenskapelig assistent Marianne Willett Jansen har skrevet masteroppgaven  "Transnasjonale ektepakter".

Publisert 12. aug. 2010 13:26

Vitenskapelig assistent Mali Gulbrandsen Asmyhr masteroppgaven "Tilrettelegging for minoritetskvinner på arbeidsplassen. Aktivitets- og rapporteringsplikten som rettslig virkemiddel."

Publisert 19. juli 2010 11:48

Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere.

Av Frederik Zimmer (red.), i samarbeid med advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (BA-HR).

Publisert 18. juni 2010 10:36

-en introduksjon til rett og rettstenkning

Av Erik Boe

Grunnleggende juridisk metode er en enkel bok i rettstenkning og juridisk metode.

Publisert 2. juni 2010 12:58

Av Sanne Hofman

Vitenskapelig assistent Sanne Hofman har skrevet forskingsrapporten "Hensyn til kultur - til barnets beste? - En analyse av 17 barnevernssaker om omsorgsovertakelse og plassering av minoritetsbarn".

Publisert 25. mai 2010 10:18

Tina Nordstrøm har skrevet rapporten "Diskriminering på tvers" på bakgrunn av et oppsøkende rettighetsinformasjonsprosjekt høsten 2009.

Publisert 25. mai 2010 09:11

- Rapport fra et oppsøkende rettighetsinformasjonsprosjekt høsten 2009.

Av Tina Nordstrøm

Publisert 8. mars 2010 09:05

Generelle og spesielle regler om dagpenger under arbeidsløshet.

Av Martine Refsland Kaspersen.

Publisert 5. mars 2010 11:08

Jo Hov har skrevet to lærebøker i juss - Innføring i prosess I-II.

 

Publisert 22. feb. 2010 12:03

Since 2005 the carbon market has grown to nearly $100 billion per annum. This new book examines all the main legal issues which are raised by this explosion of what is now called carbon finance.

Publisert 17. feb. 2010 11:12

Academics and researchers from the Nordic countries (Sweden, Iceland, Norway, Finland) have made a particularly strong contribution internationally to the rapidly developing disciplines of forensic and legal psychology.

Publisert 15. feb. 2010 08:33

Av Anne Hellum og Beatrice Halsaa

Rettferdighet er grunnleggende i den norske velferdsstaten og for all menneskelig sameksistens. Men hva er, og hva betyr rettferdighet i en tid preget av flerkulturalitet, transnasjonalisme og globalisering?

Publisert 26. jan. 2010 08:41

Av Jens Johannes Andenæs

Publisert 26. jan. 2010 08:41

Tomtefeste i Norge fra middelalderen til ca. 1700

Av Olav A. Røssaak

Rettshistoriske studier nr. 20

Publisert 13. jan. 2010 09:40

- det nye klageorganet i NAV

Av Endre S. Refsdal

Avhandlinga drøftar personelle, prosessuelle og materielle rettspørsmål som styrer verksemda til NAV Klageinstans – det nye klageorganet i NAV.

Publisert 30. nov. 2009 10:11

Bok av Fredrik Zimmer (Oslo: Universitetsforlaget, 2009)

Publisert 24. nov. 2009 16:05

Artikkel av Lars-Jonas Nygard, i: Tidsskrift
for Rettsvitenskap nr 4-5/2009 s. 675-693

Publisert 24. nov. 2009 15:59

Artikkel av Lars-Jonas Nygard, i: Lov og
Rett nr 7/2009 s. 425-432

Publisert 24. nov. 2009 15:48

Artikkel av Lars-Jonas Nygard, i: Lov og
Rett nr 2/2009 s. 104-111
.

Publisert 10. nov. 2009 09:57

Ein studie med utgangspunkt i domstolsprøvinga i Noreg og England

Av Sigbjørn Tenfjord

Avhandlinga omhandlar prøving av forvaltningsvedtak i Noreg og England.

Publisert 5. okt. 2009 15:29

Denne boken er skrevet som lærebok i miljørett for masterstudiet i rettsvitenskap (juss) med et forvaltningsrettslig perspektiv. Den skal gi forståelse av de grunnleggende rettsspørsmålene i miljøvernarbeidet og kunnskap om internasjonal miljørett, viktige prinsipper og de særlige krav til saksbehandlingen i miljøsaker. I egne kapitler behandles hovedtrekkene i plan- og bygningsloven, områdevern etter naturmangfoldloven og kontroll med forurensning på grunnlag av forurensningsloven.

Publisert 1. sep. 2009 10:25

Pasientrettighetsloven med kommentarer gir en oversiktlig presentasjon av lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter.