Siste publikasjoner fra Cristin

Oversikt over Institutt for offentlig rett sine siste 100 registrerte publikasjoner i Cristin.

 • Strand, Vibeke Blaker (2019). FNs menneskerettskonvensjoner og FN-komiteenes håndheving av dem, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Kapittel 15.  s 420 - 451
 • Halnes, Yasmine & Ugelvik, Synnøve (2019). Privat provokasjon: Strafferettslige og straffeprosessuelle konsekvenser av privatpersoners utfordrende etterforskingsvirksomhet. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  19(3), s 258- 287 . doi: https://doi.org/10.1826/ISSN.0809-9537-2019-03-02
 • Langford, Malcolm (2019). Critiques of Human Rights. Annual review of law and social science.  ISSN 1550-3585.  14, s 69- 89
 • Smith, Eivind & Fauchald, Ole Kristian (2019). Innledende betraktninger, I: Ole Kristian Fauchald & Eivind Smith (red.),  Mellom jus og politikk. Grunnlovens § 112.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2701-3.  Kapittel.  s 10 - 16
 • Smith, Eivind (2019). Miljøparagrafen - kritisk lest, I: Ole Kristian Fauchald & Eivind Smith (red.),  Mellom jus og politikk. Grunnlovens § 112.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2701-3.  Kapittel.  s 151 - 172
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). Kulturminnekriminalitet og strafferettslig inndragning, I: Magnus Matningsdal (red.),  Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205509436.  I.2.  s 32 - 44
 • Smith, Eivind (2019). Egalité, genre et constitution, I: Xavier Magnon (red.),  Annuaire International de Justice Constitutionnelle 2018.  Economica.  ISBN 978-2-7178-7081-7.  kapittel.  s 377 - 384
 • Maitre-Ekern, Eléonore & Dalhammar, Carl (2019). A Scandinavian Perspective on the Role of Consumers in the Circular Economy, In Evelyn Terryn & Bert Keirsbilck (ed.),  Consumer Protection in a Circular Economy.  Intersentia.  ISBN 9781780686578.  12.
 • Maitre-Ekern, Eléonore & Dalhammar, Carl (2019). Towards a hierarchy of consumption behaviour in the circular economy. Maastricht Journal of European and Comparative Law (MJ).  ISSN 1023-263X.  26(3), s 394- 420 . doi: 10.1177/1023263X19840943 Vis sammendrag
 • Syse, Aslak (2019). Årsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  17(1), s 8- 52
 • Zihua, Gu; Voigt, Christina & Werksman, Jacob (2019). Facilitating implementation and promoting compliance with the Paris agreement under article 15: Conceptual challenges and pragmatic choices. Climate Law.  ISSN 1878-6553.  9(1-2), s 65- 100 . doi: 10.1163/18786561-00901005
 • Syse, Aslak (2019). Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon, kapittel 14, I: Runar Narvland (red.),  Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205517592.  Kapittel 14.  s 707 - 775
 • Bailliet, Cecilia Marcela & O'Connor, Simon (2019). The Good Faith obligation to Maintain International Peace and Security and the Pacific Settlement of Disputes, In Cecilia Marcela Bailliet (ed.),  Research Handbook on International Law and Peace.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781788117463.  Chapter 4.  s 83 - 106
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2019). Normative Evolution of the International Law of Peace in a Post-Western Age, In Cecilia Bailliet (ed.),  Research Handbook on International Law and Peace.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781788117463.  Chapter 3.  s 51 - 82
 • Langford, Malcolm; Skivenes, Marit Sissel Irene; Søvig, Karl Harald & Kirkebø, Tori Loven (2019). Introduction: Implementing Child Rights, In Malcolm Langford; Marit Skivenes & Karl Harald Søvig (ed.),  Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031422.  1.  s 15 - 41
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2019). Promoting peace through the international law of peace operations, In Cecilia Bailliet (ed.),  Research Handbook on International Law and Peace.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781788117463.  16.  s 352 - 372
 • Strand, Vibeke Blaker (2019). Non-discrimination and equality as the foundations of peace, In Cecilia Bailliet (ed.),  Research Handbook on International Law and Peace.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781788117463.  Chapter 13.  s 285 - 307
 • Hjort, Maria Astrup (2019). The EU’s Influence on Norwegian Civil Procedure through National Substantive Law, In Anna Nylund & Magne Strandberg (ed.),  Civil Procedure and Harmonisation of Law.  Intersentia.  ISBN 9781780686936.  Chapter 6.  s 111 - 124
 • Wibye, Johan Vorland (2019). Prostitusjonsinntekter, samvittighetsforbehold og plassering av rettigheter. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  58(04), s 255- 260

Se alle arbeider i Cristin

 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Persontilpasset medisin, Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205514164.  711 s.
 • Tadjdini, Azin (2019). Constitutional Law, Religion and Equal Liberty. Routledge.  ISBN 9780367188641.  182 s.
 • Sæther, Knut Erik; Kvande, Kersti; Torgersen, Runar & Stridbeck, Ulf (2019). Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205530096.  677 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2019). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2019-2020. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205524347.  1245 s.
 • Fauchald, Ole Kristian & Smith, Eivind (red.) (2019). Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245027013.  252 s.
 • Fauchald, Ole Kristian & Smith, Eivind (red.) (2019). Mellom jus og politikk. Grunnlovens § 112. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2701-3.  243 s.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Fredriksen, Halvard Haukeland (2019). Norges europeiske forvaltningsrett - EØS-avtalens krav til norske forvaltningsorganers organisering og saksbehandling. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030098.  248 s.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (ed.) (2019). Research Handbook on International Law and Peace. Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781788117463.  543 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019, 15. november). – Noen må gå. Varsellampene har vært ekstremt mange. [Radio].  Bergens Tidende.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Dette er kjernen i Nav-skandalen. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Birds of a feather flock together? A comparison of the legal order in the Norwegian and Scottish realm in the 13th century.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019, 13. november). Norway’s Climate Action Lawsuit – Planet Rules Ep. 2. [Internett].  https://lawsofrule.net/.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019, 12. november). Mange vil ha landsloven til Bergen.  Bergens Tidende.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Baroniet Rosendal - bakgrunnen for det einaste baroniet i norsk historie.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019, 11. november). Øyrehagen Sunde skal halda Aarebrot-førelesing.  På Høyden.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Byen Bergen etter Bylova av 1276.
 • Robberstad, Anne (2019). Galt av Høyesterett. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Pasientrettigheter og EU/EØS. Innholdet i prop. 55 og 80 og Norges forpliktelser.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Genetiske forbrukertester for barn. Rettslige problemstillinger.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2019). Participation in panel in honor of the Rafto prize, addressing Syrian refugees.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019, 05. november). Klimarettssaken: Vi vil se en «Thunberg-effekt» på dommerne, mener jusprofessor. [Internett].  Filter Nyheter.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019, 05. november). Professor Jørn Øyrehagen Sunde byrjar i ny jobb i Oslo. Men timane hans vert att i Bergen.  På Høyden.
 • Syse, Aslak (2019). Barnevern og samfunnsvern. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  (3), s 201- 204
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). For unge til å bestemme selv, gamle nok til straff.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). Förundersökning av cybercrime - nytt från Finland.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). Proportionality and Asset Confiscation.
 • Frøberg, Thomas & Ugelvik, Synnøve (2019). Utenlandske bevis som kan være innhentet ved bruk av tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling: Når er bevisavskjæring påkrevd av hensyn til EMK art. 6?, I:  Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205530096.  s 211 - 225
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2019). Creating a Customary Norm of Peace within Latin America.
 • Lohne, Kjersti (2019). ESC Young Criminologist Award Acceptance Speech.
 • Lohne, Kjersti (2019). The Skewed Nature of Global Justice-Making.
 • Stridbeck, Ulf (2019). Nikab i retten, I:  Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205530096.  Kapittel.  s 579 - 596
 • Jarland, Julie; Binningsbø, Helga Malmin; Lohne, Kjersti & Skardhamar, Torbjørn (2019). Courts of Conflict: The Impact of International Criminal Justice in Armed Conflict.
 • Lohne, Kjersti (2019). Hvilket ansvar har de store institusjonene i å ivareta forskningsintegritet og opplæring i forskningsetikk?.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Tillitsvalgte jrever slutt på dialogmøter. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Behandlingstilbudet til mennesker som rammes av alvorlige og sjeldne sykdommer. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Påstanden om "dødelig" personvern. Faktiske tilstander og rettsregler med innføringen av GDPR. Vis sammendrag
 • Fauchald, Ole Kristian (2019). World peace through world trade? The role of dispute settlement in the WTO, In Cecilia Marcela Bailliet (ed.),  Research Handbook on International Law and Peace.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781788117463.  Kapittel 20.  s 449 - 476
 • Fauchald, Ole Kristian & Smith, Eivind (2019). Innledende betraktninger, I: Ole Kristian Fauchald & Eivind Smith (red.),  Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245027013.  Kapittel 1.  s 9 - 16
 • Fauchald, Ole Kristian & Myklebust, Ingunn Elise (2019). Nedbygging av strandsona og Grunnlova § 112, I: Ole Kristian Fauchald & Eivind Smith (red.),  Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245027013.  Kapittel 11.  s 193 - 225
 • Langford, Malcolm; Behn, Daniel & Letourneau-Tremblay, Laura (2019). Investment Arbitration and its Discontents: An Empirical Assessment.
 • Fauchald, Ole Kristian (2019). The relationship between Foreign Direct Investment, the Right to Development and the UN Sustainable Development Goals.
 • Fauchald, Ole Kristian (2019). Mihir Kanade. The Multilateral Trading System and Human Rights: A Governance Space Theory on Linkages. European journal of international law.  ISSN 0938-5428.  30(2), s 694- 702 . doi: doi:10.1093/ejil/chz032
 • Fauchald, Ole Kristian & Behn, Daniel (2019). World peace and international investment: the role of investment treaties and arbitration, In Cecilia Marcela Bailliet (ed.),  Research Handbook on International Law and Peace.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781788117463.  chapter 90.  s 182 - 218
 • Sandvik, Kristin; Broomfjeld, Heather; Langford, Malcolm & Musoni, Melody (2019). Roundtable: Law, Technology and Social Change.
 • Wilson, Bruce; Cortes, Lara Barbosa Quadros; Wahi, Namita; Villareal, Evelyn; Langford, Malcolm & Schiel, Rebecca (2019). Elevating Water Rights to Human Rights: Has it strengthened poor people's claim for water?.
 • Langford, Malcolm (2019). The human right to water as a governance mechanism and political tool.
 • Langford, Malcolm (2019). Multimethod Research and socio-legal studies.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2019). The Contribution of the Inter American Court of Human Rights to the evolution of Peace as part of the jus commune.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2019). Constructing peace as a principle or meta value as opposed to a right.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2019). The Contribution of the Inter-American Court of Human Rights to the evolution of peace as part of the jus commune.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2019). La Contribucion de la Corte InterAmericana de Derechos Humanos al reconocimiento de la paz como parte del jus comune.
 • Hjort, Maria Astrup (2019). Class action and group litigation – a Norwegian perspective.
 • Smith, Eivind (2019). Ordinary judges as constitutional judges: Norway. Rechtspolitisches Forum / Legal Policy Forum. 80.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Hege Brækhus: Nærhet og frihet. Utvalgte emner om likestilling i familien. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (3), s 246- 249
 • Ramberg, Bjørn Torgrim; Halvorsen, Marit; Førde, Reidun; Ambur, Ole Herman & Borge, Anne Inger Helmen (2019). Medforfatterskap - et stridens eple. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  11 . doi: doi: 10.4045/tidsskr.19.0145
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2019). Taking products out of waste law: A (new) legal framework for the Circular Economy.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2019). Reform proposals for the Circular Economy.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2019). Enabling sustainable consumption: A legal perspective.
 • Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn & Mossige, Svein (2019). Forord, I: Kristin Skjørten; Elisiv Bakketeig; Margunn Bjørnholt & Svein Mossige (red.),  Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03233-7.  forord.  s 11 - 12
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Snevert solidaritetsbegrep. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019, 14. juli). Politiet henla mirakelsak: Predikanten hevder etterforskeren ba om bønn. [Internett].  VG.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019, 17. juli). Helsejurist forventer flere pasientklage-saker i fremtiden. [Internett].  Dagens medisin.
 • Langford, Malcolm (2019, 05. juli). Bygger et digitalt juridisk miljø i NAV. [Fagblad].  Juristen.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2019). La contribución de la Corte Interamericana de derechos humanos a la construccíon de la paz como jus comune.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). Passiv medverkan till brott.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Fra arbeidsavklaring til fattigdom?.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Rettskildebruk - og rettskildesløyfer - på trygderettens område.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Barnepensjon, I: Runar Narvland (red.),  Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205517592.  Kapittel 18.  s 859 - 881
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Ytelser til gjenlevende ektefelle, I: Runar Narvland (red.),  Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205517592.  Kapittel 17.  s 827 - 858
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Ytelser til tidligere familiepleier, I: Runar Narvland (red.),  Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205517592.  Kapittel 16.  s 812 - 826
 • Hjort, Maria Astrup (2019). Bankers taushetsplikt - og deres plikt til å gi tilgang til bevis.
 • Hjort, Maria Astrup (2019). Bankers taushetsplikt - og deres plikt til å gi tilgang til bevis.
 • Hjort, Maria Astrup & Bruce, Ingvild (2019). Behovet for digital tilpasning av prosessretten - særlig om tilgang til bevis.
 • Almås, Elsa Mari; Heer Aas, Fam Karine; Hennum, Ragnhild Helene; Holter, Øystein Gullvåg; Kjerstad Larsen, Morten; Larsen, Arne Martin; Mathiassen Retterås, Rønnaug; Mortensen, Jørn; Nordbø, Dag; Olsen, Mariann; Reichert, Frank; Sandberg, Anita & Ugland, Ingunn (2019). Rapport fra Arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering i UH-sektoren (UHRMOT). Vis sammendrag
 • Rosenqvist, Randi; Syse, Aslak; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti; Gröning, Linda; Melle, Karl Heinrik; Rasmussen, Kirsten & Restan, Asbjørn (2019). Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rosenqvist, Randi; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti; Gröning, Linda; Melle, Karl Henrik; Rasmussen, Kirsten & Restan, Asbjørn (2019). Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  28. april
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2019). Introduction: Researachng International Law and Peace, In Cecilia Marcela Bailliet (ed.),  Research Handbook on International Law and Peace.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781788117463.  Introduction.  s 1 - 29
 • Høgestøl, Sofie A.E. & Langford, Malcolm (2019). Norske IS-krigere må også straffeforfølges for krigsforbrytelser. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.  s 28- 29
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2019). The Construction of Positive Peace Policies.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2019). Book Project: Peace as Jus Commune and the Contribution of the Inter-American Court of Human Rights.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2019). The Contribution of the Inter-American Court of Human Rights to the Construction of the Law of Peace as Jus Commune.

Se alle arbeider i Cristin