Siste publikasjoner fra Cristin

Oversikt over Institutt for offentlig rett sine siste 100 registrerte publikasjoner i Cristin.

 • Zimmer, Frederik (2020). Prejudikatsdomstolens premisser. Noe om Høyesteretts domsskriving i skattesaker i de senere år, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Artikkel.  s 675 - 691
 • Syse, Aslak (2020). Årsartikkel om lovendringer, stønader og lovforslag. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 7- 41
 • Magnussen, Svein & Stridbeck, Ulf (2020). Vurdering av troverdighet: hva sier forskningen anno 2020?. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  20(1), s 6- 17 . doi: org/10.18261/ISSN.0809-9537-2020-01-02
 • Stridbeck, Ulf (2020). Coerced-Reactive Confessions: The Case of Thomas Quick. Journal of Forensic Psychology Research and Practice.  ISSN 2473-2850.  s 1- 16
 • Giorgetti, Chiara; Letourneau-Tremblay, Laura; Behn, Daniel & Langford, Malcolm (2020). Special Issue: Reforming International Investment Arbitration - An Introduction. The Law & Practice of International Courts and Tribunals.  ISSN 1569-1853.  18(3), s 303- 313 . doi: https://doi.org/10.1163/15718034-12341406
 • Backer, Inge Lorange (2020). Uavhengige forvaltningsorganer i Norge, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Artikkel.  s 37 - 54
 • Schiel, Rebecca; Langford, Malcolm & Wilson, Bruce (2020). Does it Matter? Constitutionalisation, Democratic Governance, and the Right to Water. Water.  ISSN 2073-4441.  12, s 350 . doi: https://www.mdpi.com/2073-4441/12/2/350
 • Voigt, Christina & Knox, John A. (2020). Introduction to the Symposium on Jacqueline Peel & Jolene Lin, 'Transnational Climate Litigation: The Contribution of the Global South´. American Journal of International Law.  ISSN 0002-9300.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2019). Forvaltningspraksis som rettskildefaktor, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Kapittel 9.  s 293 - 333
 • Blandhol, Sverre (2019). Juridisk metode og den nordiske rettspragmatisme, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Kapittel 24.  s 623 - 638
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2019). Virkningen av saksbehandlingsfeil på plan- og bygningsrettens område, I: Henriette N. Tøssebro (red.),  Ugyldighet i forvaltningsretten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03205-4.  Kapittel.  s 261 - 278
 • Tøssebro, Henriette N. (2019). Læren om begrenset domstolskontroll, I: Henriette N. Tøssebro (red.),  Ugyldighet i forvaltningsretten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03205-4.  Kapittel.  s 177 - 210
 • Tøssebro, Henriette N. (2019). Forvaltningsrettens ugyldighetsbegrep, I: Henriette N. Tøssebro (red.),  Ugyldighet i forvaltningsretten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03205-4.  Kapittel.  s 33 - 56
 • Tuseth, Bård Sverre (2019). Laster eller forhåner monarkisk regjeringsform : De rettslige grensene for kritikk av kongedømmet, I: Ruth Hemstad & Dag Michalsen (red.),  Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914.  Pax Forlag.  ISBN 9788253041179.  kapittel 8.  s 189 - 209
 • Syse, Aslak (2019). Årsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 8- 52 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.0809-9553-2019-01-02
 • Langford, Malcolm (2019). Judicial Politics and Social Rights, In Katharine Young (ed.),  The Future of Economic and Social Rights.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-108-41813-3.  3.  s 66 - 109
 • Langford, Malcolm & Khaliq, Urfan (2019). Article 26: The right to social security, In John Tobin (ed.),  The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-826265-7.  Article 26.  s 985 - 1019
 • Aasgaard, Inger & Langford, Malcolm (2019). Policing, I: Malcolm Langford; Marit Skivenes & Karl Harald Søvig (red.),  Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031422.  6.  s 202 - 219

Se alle arbeider i Cristin

 • Boucht, Per Johan Petersson (2020). Finsk straffrätt. Grundkurs i straffrättens allmänna läror. Polisyrkeshögskolan.  ISBN 978-951-815-375-0.  232 s.
 • Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga & Sandberg, Kirsten (red.) (2020). Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03187-3.  500 s.
 • Nguyen Duy, Iris; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein & Rasch, Bjørn Erik (2020). Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  713 s.
 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Sunde, Jørn Øyrehagen & Waltenburg, Eric N. (2020). Proactive and Powerful. Law Clerks and the Institutionalization of the Norwegian Supreme Court. Eleven International Publishing.  ISBN 9789462369788.  203 s. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; gunnar, grendstad; William R., Shaffer & Eric N., Waltenburg (2020). Proactive and Powerful. Law Clerks and the Institutionalization of the Norwegian Supreme Court. Eleven International Publishing.  ISBN 978-94-6236-978-8.  203 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 30. mars). Drakoniske lover - hva betyr de for oss i dag?. [Radio].  NRK P2 Ekko.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Grannestemne og naboskap.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Kierulf, Anine & Woxholth, Geir (2020). Sivilisasjonens minstekrav. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Grendstad, Gunnar & Schmidt, Nina (2020, 22. mars). Ny dommer i Høyesterett innstilles mandag: Mener Oslo-dominansen er for stor. [Internett].  Advokatbladet. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Woxholth, Geir & Kierulf, Anine (2020). Forfatterforeningens æresrett manglet rettssikkerhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Guds skjønne døtre. Undset og mellomallegorien som endra Noreg.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Colombo, Esmeralda & Dørum, Odd Einar (2020). Moralsk pliktkjensle, hytteskam eller hytteforskrift?. Rett24.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 23. mars). Juristopprøret som ga ny koronalov. [Internett].  Juridika.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 20. mars). Voldsomme reaksjoner på krisefullmakter i forslag til ny «koronalov». [Internett].  Juridika Innsikt.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 23. mars). Ny dommer i Høyesterett innstilles mandag: Mener Oslo-dominansen er for stor. [Internett].  Advokatbaldet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Kierulf, Anine; Woxholth, Geir & Hjeltnes, Guri (2020). To sider av samme sak. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Colombo, Esmeralda (2020). Bankane, klimaet og djupøkologi. Rett24.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Kjerulf, Anine; woxholt, Geir & Guri, Hjetlnes (2020). Æresretten brøt med grunnleggende rettsstatsidealer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Rettssikkerhet i velferdsstaten. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  18(1), s 3- 6 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.0809-9553-2020-01-01
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Makt har særlig gode levekår i grenseland mellom rettsstat og demokrati. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr & Holmøyvik, Eirik (2020). Stortingets rett til innsyn. Rett24.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Lov og rett i Kristian Lavransdatter.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2020). Commentary on HR 2019 2286 A.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Straff.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). NAV-skandalen og maktfordelingsprinsippet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Lagabøters Landslova.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Ikkje la deg lura av dei som snakkar om "moralsk forfall". Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2020). The Right to Peace in Kashmir.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2020). Towards Gendered Peace in Latin America-Challenges to Compliance with Non-Repetition Orders related to a Culture of Peace.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Langford, Malcolm; Michalsen, Dag & Martinussen, Hans Fredrik (2020, 23. februar). Professor om sterk Oslo-dominans i Høyesterett: – Viss grad av selvrekruttering. [Internett].  NRK.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Skipsforlis på Vestlandet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Grenstad, Gunnar (2020, 19. februar). Mener utredere i domstolene har usynlig makt - foreslår regulering. [Internett].  Advokatbaldet.
 • Nina, Schmidt; Sunde, Jørn Øyrehagen; Grendstad, Gunnar; Waltenburg, Eric N. & Shaffer, William R. (2020, 19. februar). Mener utredere i domstolene har usynlig makt - foreslår regulering. [Fagblad].  Advokatbladet. Vis sammendrag
 • Høstmælingen, Njål; Sandberg, Kirsten & Kjørholt, Elin Saga (2020). Kan ikke norsk barnevern lenger sette barnet først?. Rett24.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Antony, Dapiran (2020). Law and liberty in Hong Kong and China. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Colombo, Esmeralda (2020). Jusse, makta og havet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Norsk lovgjevingshistorie.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Landslova og Landslovsprosjektet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 05. februar). Se rundt deg! Se på alt det gode.  Dagen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 01. februar). Welfare fraud scandal – Universities neglected EU law. [Internett].  University World News.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Borgarting lagmannsrett sin dom i Klimasaka. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Hemn – ein rett og ei plikt fram til 1274.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Colombo, Esmeralda (2020). Derfor må klimasaka behandlast av Høgsterett. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). "Trygdeskandalen" - Hvordan kan vi forstå den, og hva kan vi lære?.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2020). Involvering av barn og unge i lovgivningsprosesser: noen refleksjoner i anledning Opplæringslovutvalgets arbeid, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Kapittel.  s 455 - 467
 • Ntahiraja, Bernard (2020). '' Accountability for mass atrocity crimes in Africa: the real meaning of the slogan 'African solutions for African problems'''. Vis sammendrag
 • Vasquez, Pedro; Bagge, Bjørn Arvid & Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). 1000 års rettshistorie....
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020, 04. januar). Har Sejersted forstått hva granskning innebærer?.  Debattinnlegg Aftenposten.
 • Letvik, Tore; Sunde, Jørn Øyrehagen & Grendstad, Gunnar (2020, 28. desember). Ønsker økt bruk av utredere i domstolene. [Fagblad].  Juristen. Vis sammendrag
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Nguyen Duy, Iris; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein & Rasch, Bjørn Erik (2020). Eivind Smith 70 år, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Forord.  s 7 - 9
 • Lohne, Kjersti & Elken, Mari (2020, 28. januar). Unge forskere opplever uetisk press. [Fagblad].  forskning.no.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2020). Teaching transitional justice after conflict and terror: Cases of Kosovo and Norway.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Trygderettspraksis som rettskilde.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). «NAV-skandalen» - hvordan kan vi forstå praksisen som ble utviklet i NAV?.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2020). Det er vanskelig å forstå hva regjeringsadvokaten mener. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2020). Stortingets innsynsrett i Nav-saken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Sunde, Jørn Øyrehagen & Waltenburg, Eric N. (2020). Seminar om utredere i norske domstoler. Advokatforeningen arrangerer i samarbeid med dommerforeningen et seminar om utredere i norske domstoler 23 .januar. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R. & Waltenburg, Eric N. (2020). Instituttlunsj: Proactive and Powerful - Law Clerks and the Institutionalization of the Norwegian Supreme Court.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 22. januar). Polititopper og Universitetet i Bergen unngikk anbud: Signerte prestisje­prosjekt til 15 millioner uten konkurranse. [Internett].  Khrono.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 18. januar). Skriver historien om norsk politi: - Vi har noen kilometer med materiale. [Fagblad].  Politiforum.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 19. januar). Professor med dysleksi skal holde et 200-minutters foredrag uten manus. [Internett].  nrk.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Proactive and Powerful - eit komparativt perspektiv på utgreiarar i Høgsterett.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Mellom dysopi og utopi - kommunikasjonsteknologi og rettsstat 1020-2020.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2020). The Construction of the International Law of Peace & Human Rights: The Contribution of the Inter American Court of Human Rights.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Hommedal, Alf Tore (2020). Bergen 950 år - Byen, bygningar og bylivet i høgmellomalderen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 16. januar). Aarebrot-førelesinga. [TV].  NRK Norge i dag.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 16. januar). Aarebrot-førelesinga. [TV].  NRK Hordaland.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 16. januar). Aarebrot-førelesinga. [Radio].  NRK Hordaland: ettermiddangssending.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 16. januar). Toje om Norge: Magnus Lagabøte. [Radio].  NRK radio.
 • Lohne, Kjersti (2020). Om hvordan sivilsamfunnet har bidratt til et sterkere individuelt rettsvern gjennom bruk av domstolene, særlig ved isolasjon..
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Nav-skandalen. Juristene i glasshuset. Agenda Magasin.
 • Wibye, Johan Vorland (2019). Prostitusjonsinntekter, samvittighetsforbehold og plassering av rettigheter. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  58(04), s 255- 260 . doi: https://doi.org/10.18261
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). "Redningsetatenes bistand til politiet".
 • Høgberg, Alf Petter (2019). Introduksjon til folkerett, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Innledning.  s 357 - 359
 • Tøssebro, Henriette N. (2019). Alminnelige oppfatninger om ugyldighetskonseptet i norsk forvaltningsrett, I: Henriette N. Tøssebro (red.),  Ugyldighet i forvaltningsretten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03205-4.  Del 1 - Introduksjon.  s 21 - 30
 • Tøssebro, Henriette N. (2019). Redaktørens forord, I: Henriette N. Tøssebro (red.),  Ugyldighet i forvaltningsretten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03205-4.  Redaktørens forord.  s 5 - 6
 • Lohne, Kjersti (2019). Inspirations, Inclinations and Thanks from a Young European Criminologist. Newsletter of the European Society of Criminology.  18(3) . doi: https://escnewsletter.org/sites/escnewsletter.org/files/newsletter/2020/esc_newsletter_2019_3.pdf
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2019). What’s law got to do with it: Lovutvikling og digitale løsninger. Offentlig myndighetsutøvelse. Kommunikasjon av lover og regler..
 • Halvorsen, Marit (2019). Gravøl for lovsamlingen på papir. Juristen.  ISSN 0107-699X.  (3), s 54- 56
 • Halvorsen, Marit (2019). Hva skal vi med oljen?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 20- 20
 • Halvorsen, Marit (2019). Lenge leve folkets lovbok!. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2019). Bachelorprogrammet Klart språk – et samarbeid mellom HF og JUS.

Se alle arbeider i Cristin