Siste publikasjoner fra Cristin

Oversikt over Institutt for offentlig rett sine siste 100 registrerte publikasjoner i Cristin.

 • Sandberg, Kirsten (2019). Alternative care and children's rights, In Ursula Kilkelly & Ton Liefaard (ed.),  International Human Rights of Children.  Springer Nature.  ISBN 978-981-10-4183-9.  Part II, chapter 2.  s 187 - 213
 • Sandberg, Kirsten (2019). The role of the United Nations Committee on the Rights of the Child in eliminating corporal punishment in the home, In Bernadette J. Saunders; Pernilla Leviner & Bronwyn Naylor (ed.),  Corporal Punishment of Children: Comparative Legal and Social Developments towards Prohibition and Beyond.  Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-35594-1.  Kapittel 2.  s 39 - 56
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Kvam, Marie Engebakken (2018). Energibrønner - En rettslig analyse av nye utnyttelsesmetoder i undergrunnen. Tidsskrift for eiendomsrett.  ISSN 1504-3495.  (2), s 178- 205
 • Sørlie, Anniken (2018). The right to trans-specific healthcare in Norway: understanding the health needs of transgender people. Medical Law Review.  ISSN 0967-0742. . doi: 10.1093/medlaw/fwy029
 • Wibye, Johan Vorland (2018). Hohfelds rettigheter. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  5, s 493- 533 . doi: 10.18261/issn.1504-3096-2018-05-02
 • Sandberg, Kirsten (2018). Intersex children and the UN Convention on the Rights of the Child, In Jens M. Scherpe; Anatol Dutta & Tobias Helms (ed.),  The Legal Status of Intersex Persons.  Intersentia.  ISBN 978-1-78068-475-8.  Siste kapittel (unummerert).  s 515 - 535
 • Sandberg, Kirsten (2018). Children's Rights to Protection Under the CRC, In Asgeir Falch-Eriksen & Elisabeth Backe-Hansen (ed.),  Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-94799-0.  kap. 2.  s 15 - 37
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2018). The Alienation of Adjudication and the Weakening of Procedural Rule of Law within the Context of Asylum in Europe. The Columbia journal of European law.  ISSN 1076-6715.  24(3), s 677- 700 . doi: https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/coljeul24&i=697
 • Albrechtsen van der Hagen, Malin; Stridbeck, Ulf & Melinder, Annika Maria D (2018). Førsamtaler på godt og vondt: Effekter på senere tilrettelagte avhør i lys av vitnepsykologisk forskning. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  16(4), s 337- 351 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-04-06
 • Smith, Eivind (2018). Juge constitutionnel et interprétation des normes, I: Xavier Magnon (red.),  Annuaire International de Justice Constitutionnelle XXXIII.  Economica.  ISBN 978-2-7178-7027-5.  Kapittel.  s 395 - 407
 • Syse, Aslak (2018). Store endringer i psykisk helsevernloven. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  s 236- 243
 • Tøssebro, Henriette N. (2018). Omgjøringsforbehold i forvaltningsretten. Förvaltningsrättslig Tidskrift.  ISSN 0015-8585.  (3), s 643- 663
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2018). Unødig omkamp – om religionsfrihet, diskrimineringsvern og legalitet i fastlegeordningen. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 342- 346
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018). Straffbare unnlatelser av oppfølgning av en pasient i sykehus. Nordisk socialrättslig tidskrift.  ISSN 2000-6500.  s 221- 228
 • Jakobsen, Kristina Kepinska; Stridbeck, Ulf & Langballe, Åse (2018). Objektivitet i avhør: Avhør av fornærmede i straffesaker i Norge. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  18(2), s 74- 101 . doi: 10.18261/issn.0809-9537-2018-02-02
 • Halvorsen, Marit (2018). Om lov om endring av juridisk kjønn. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Marit (2018). Forskningsetikk for jurister. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143. Vis sammendrag
 • Strand, Vibeke Blaker (2018). Nødvendig omkamp om spiralnekt. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 325- 341
 • Smith, Eivind (2018). Judicial Review of Legislation, In Helle Krunke & Björg Thorarensen (ed.),  The Nordic Constitutions. A Comparative and Contextual Study.  Hart Publishing Ltd.  ISBN 978-1-5099-1093-9.  5.  s 107 - 132

Se alle arbeider i Cristin

 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Holth, Fredrik (2019). Plan- og bygningsrett - Kort forklart 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032092.  256 s.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Helserett i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205508712.  110 s.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (red.) (2019). Helserett i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205508712.  320 s.
 • Kjelland, Morten (2019). Erstatningsrett - en lærebok (2. utg.). Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022352.  500 s.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2018). Polisens maktmedelsanvändning. En lärobok om finsk rätt. Polisyrkeshögskolan.  ISBN 978-951-815-353-8.  148 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2018). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2018-2019. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205515536.  1216 s.
 • Kjelland, Morten (red.) (2018). Doms- og kjennelsessamling i erstatningsrett (2. utg.). Origami forlag.  ISBN 9788269035629.  512 s.
 • Winge, Nikolai K & Tuseth, Bård Sverre (2018). Masteroppgaven i Juss - Kort forklart (2. utg). Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03057-9.  191 s.
 • Robberstad, Anne (2018). Sivilprosess 4. utgave. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2489-0.  450 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019). Pasientvern og personvern: GDPR i helsetjenesten.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2019, 08. januar). Beskyttelse av pasientsikkerhet er overordnet andre hensyn.  Aftenposten.
 • Langford, Malcolm (2019). Rights and Transformation, In Paul Gready & Simon P. Robins (ed.),  From Transitional to Transformative Justice.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-16093-4.  4.  s 82 - 102
 • Sørlie, Anniken (2018). Spenningsfeltet mellom lov om endring av juridisk kjønn og annet lovverk.
 • Sørlie, Anniken (2018). Transspesifikke helserettigheter i norsk og internasjonal rett: et anerkjennelsesperspektiv.
 • Sørlie, Anniken (2018). Governing (Trans) parenthood – The Tenacious Hold of Biological Connection and Heterosexuality.
 • Sørlie, Anniken (2018). Transgender children and binary structures in schools.
 • Sørlie, Anniken & Schmölzer, Stephanie (2018, 08. september). Transpersoner sliter med å få den helsehjelpen de trenger og har rett på. [Internett].  Forskning.no.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018). Helsepersonells taushetsplikt som en begrensning på åpenhet: Åpenhetsutvalget.
 • Holmøyvik, Eirik & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2018). Lærdommen fra Libya er at Grunnloven bør endres. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sandberg, Kirsten (2018). A child rights approach to child protection.
 • Sandberg, Kirsten (2018). Internasjonalt blikk på norsk barnevern.
 • Sandberg, Kirsten (2018). Emergency placements in child protection in Norway.
 • Sandberg, Kirsten (2018). The Rights of LGBTI Children under the Convention on the Rights of the Child – Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity.
 • Sandberg, Kirsten (2018). Incorporation of the CRC into domestic law: Views of the UN Committee and experiences from Norway.
 • Sandberg, Kirsten (2018). Prinsippet om barnets beste i forhold til nasjonal spesiallovgivning.
 • Syse, Aslak (2018). Lov om psykisk helsevern, I: Finn Skårderud; Svein Haugsgjerd & Erik Stänicke (red.),  Psykiatriboken. Sinn - kropp - samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48835-9.  Kapittel 16.  s 260 - 282
 • Sand, Inger Johanne (2018). New Constitutional questions: who protects democracy, the environment and our own biological data, and who regulates the internet?.
 • Sand, Inger Johanne (2018). Environmental Law in the Age of the Anthropocene.
 • Sand, Inger Johanne (2018). Rettslig metode og rettslig pluralisme.
 • Sand, Inger Johanne (2018). Hvordan organisere helse i digitaliseringens og menneskerettighetenes tidsalder?.
 • Sand, Inger Johanne (2018). Hva er den moderne retten? Rettens funksjon og grenser..
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Elevens kollektive og individuelle medvirkning.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Opplæringslovutvalgets problemanalyse.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Trender og rettsutvikling innen utdanningsretten.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Kan klarspråkarbeidet bidra til lover som lett forstås, og som samtidig varetar juridiske hensyn?.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Opposisjon, lydighet eller taushet: Rettsforskeres bidrag til kunnskapsbasert politikk og forvaltning.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Opposisjon, lydighet eller taushet: Rettsforskeres bidrag til kunnskapsbasert politikk og forvaltning.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Using vague language in laws and regulations to facilitate interaction with professional judgement..
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Om klarspråksatsingen og klart lovspråk.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Hva er faget lovgivningslære og hvordan kan lovgivningslære hjelpe oss med å utforme gode lover?.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Satsingen på klart lovspråk.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018). Misforståelser om GDPR og risikoen for vridningseffekter. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  2, s 5- 7
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Hvordan lage forståelige regler i opplæringslova som samtidig åpner for skjønn – bruk av språkundersøkelser i praktisk lovgivningsarbeid.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Reguleringer som virker - er den nordiske reguleringsmodellen liv laga?.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Om opplæringsloven, juss og skole.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Reguleringer som virker - er den nordiske reguleringsmodellen liv laga?.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). The Norwegian Approach to Ex Ante and Ex Post Evaluaton of Legislation.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Barnehageretten og skoleretten: Noen utfordringer.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Bemanningsnormer som regulering og kvalitetstiltak.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018). Arrangerte nordisk konferanse: Big Data i helse: Rettslige aspekter Eget foredrag: prinsipper for behandling av helseopplysninger.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018). Grunnleggende verdier ved behandling av helseopplysninger.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders & Langbach, Tor (2018). Helsehjelp som straffereaksjon. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders & Langbach, Tor (2018). De sakkyndiges rolle i straffesaker. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Heinrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor & Rasmussen, Kirsten (2018). Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018). Prinsipper for behandling av helseopplysninger.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018, 20. juni). Predikant skal legge ned ....  VG.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018, 17. juni). Høie rystet etter predikant-avsløringer.  VG.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018, 27. juni). Jurist ut mot Helsetilsynet.  VG.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018, 12. juni). Mirakelpredikanter - kampen om jussen. [Internett].  VG: TV/Internett/avis.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018, 28. august). Alternativ kreftbehandling. [TV].  Dagsnytt 18.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018, 30. januar). IKT sikkerhet i sykehusene. [Radio].  Dagsnytt 18, NRK.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018). Tre utfordringer med styringssystemet for helseforetakene.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2018). Inndragning av utbytte i og utenfor straffesak.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Politiarbeid i grenseland? Om privates handlingsprovokasjon og litt om tillit til politiet.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2018). Politirettslig fare - særlig ved ordensforstyrrelser. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2018). The Declaration on the Right to Peace- A Watershed in International Law and Human Rights.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2018). Feminist International Law- An Overview.
 • Ugelvik, Synnøve (2018, 15. oktober). Midtsidejuristen: Synnøve Ugelvik - førsteamanuensis, vokalist og reinsdyrjeger. [Tidsskrift].  Stud. Jur..
 • Schmölzer, Stephanie (2018). Transpersoner sliter med å få den helsehjelpen de trenger og har rett på. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Svensson, Sahra; Richter, Jessika Luth; Maitre-Ekern, Eléonore; Pihlajarinne, Taina; Maigret, Aline & Dalhammar, Carl (2018). The emerging 'Right to repair' legislation in the EU and the U.S..
 • Strand, Vibeke Blaker (2018). Nødvendige avklaringer i spiralnektsaken. Advokatbladet.  ISSN 0801-3020.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Langford, Malcolm (2018). Law and Technology.
 • Ugelvik, Synnøve (2018). Geir Heivoll: Lovens lange arm? En studie av politibetjenters rolle som rettshåndhevere. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  18(3), s 251- 258 . doi: 10.18261
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2018). The role of consumers in the Circular Economy.
 • Maitre-Ekern, Eléonore & Dalhammar, Carl (2018). The role of consumers in the Circular Economy. A Scandinavian Perspective.
 • Ugelvik, Synnøve (2018, 26. august). Juryordningen. [Radio].  NRK P2 Ytring.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2018). Big Data i helsetjenesten og grunnleggende verdier.
 • Ugelvik, Synnøve (2018, 21. august). Om juryordning og Jensen-saken. [Radio].  Radio Norge.
 • Stridbeck, Ulf (2018). Om Gjenopptakelseskommisjonens gjenåpningsprosent. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  18(2), s 71- 73
 • Robberstad, Anne (2018). «Voldtekt uten vold?». Aftenposten.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2018). Human Rights and Criminal Justice in Norway.

Se alle arbeider i Cristin