Institutt for offentlig retts Skriftserien fra 1988 til 2007

For å bestille utgivelser sender du en e-post til ior-bestill-skriftserien@jus.uio.no.

Bestillingen må inneholde:

Fult navn

Adressen utgivelsen skal sendes til

Full tittel på utgivelsen

Hvor mange eksemplarer du ønsker

[De utgivelser som er merket med * er utsolgt.]

Forfatter / Tittel: Pris:
9/2007 - Iversby, Jansen, Tuseth
Institutt for offentlig rett: Bibliografi 1957-2006
[sammendrag] [fulltekst - pdf]
Kr. 100,-
8/2007 - Ole Andreas Dimmen
Fritaksmetoden - en gavepakke til skatteplanleggere?
[sammendrag]
Kr. 150,-
7/2007 - Jostein Røynesdal

Adjudication and the Precautionary Principle in the EU and the WTO.

Miljørettslige studier nr. 30
[summary]

Kr. 140,-
6/2007 - William A.M. Henderson
The 'Bush Doctrine' of Pre-emptive Self-defence
- A Legal Analysis of the 'Bush Doctrine' when applied to the threat from States that fall to control their territory, terrorists and WMD
[summary]
Kr. 80,-
5/2007 - Nikolai K. Winge
Fri vei mot 10 TWh?
- En drøftelse av hvorvidt gjeldende rettsregler gir de berørte miljøinteresser tilstrekkelig rettssikkerhet i vindkraftsaker
Miljørettslige studier nr. 29
[sammendrag] [summary]
Kr. 140,-
4/2007 - Maria Astrup Hjort
Muntlighetsprinsippet i sivilprosessen
- fra klubbeslag til tastetrykk
Rettshistoriske studier nr. 19
[sammendrag] [summary]
Kr. 140,-
3/2007 - Terje Gerhard Andersen
Avvikende tariffavtaler
- Om eventuelle rettslige begrensninger i arbeidsgivers adgang til å inngå konkurrerende og avvikende tariffavtaler, særlig om det ulovfestede ufravikelighetsprinsippet
[sammendrag] [summary]
Kr. 140,-
2/2007 - Geir Heivoll
Theodor W. Adorno og opplysningsbegrepet
Rettshistoriske studier nr. 18
[sammendrag] [summary]
Kr. 140,-
1/2007 - Knut-Fredrik Hustad
Straffansvar for terrorisme
- En strafferettslig analyse av terrorforsettet, medvirkningsansvaret og avtaleansvaret etter straffeloven § 147 a
[sammendrag] [summary]
Kr. 140,-
6/2006 - Jørn Øyrehagen Sunde (red.)
Rettstekstar i mellomalderen
- Idé og praksis
Rettshistoriske studier nr. 17
[sammendrag] [summary]
Kr. 175,-
5/2006 - Aksel Sørby
Is the Principle of Sovereignty Influenced by Global Environmental Challenges?
- Particular Emphasis on Climate Change and the Law of the Sea
Miljørettslige studier nr. 28
[summary]
Kr. 120,-
4/2006 - Mats J. Stenmark Iversen
Beviskrav ved inndragning av utbytte etter straffeloven §§ 34, 34a og 35
- Særlig om hensynet til effektivitet og hensynet til å unngå uriktige domfellelser ved inndragning av utbytte med tilknytning til hvitvaskingsforgåelser etter straffeloven § 317
[sammendrag] [summary]
Kr. 160,-
3/2006 - Kyrre N. Isaksen
Utsatt iverksettelse av forvaltningsvedtak
- Oppsettende virkning av klage og søksmål i norsk og tysk rett
[sammendrag]
Kr. 175,-
2/2006 - Per Eirik Olsen
Unilateral humanitarian intervention and article 2 (4) of the United Nations Charter
- the dilemma of reconciling positive with negative peace
Kr. 170,-
1/2006 - Julia Köhler-Olsen
Mainstreaming women`s human right to political participation
The United Nation`s approach in Afghanistan
Kvinerettslige studier nr. 55
[summary]
Kr. 175,-
8/2005 - Magnus Grøn Strømstad
Adgangen til å straffedømme utlendinger for utenlandshandlinger
[sammendrag]
Kr. 110,-
7/2005 - Hege Modell
Internasjonal regulering og kontroll av utslipp av ballastvann fra skip
Miljørettslige studier nr. 27
Kr. 200,-
6/2005 - Claire Annette Hubert
The right and duty of States to prosecute torture committed abroad amongst foreigners Kr. 180,-
5/2005 - Irene Graf
Empowerment, Accountability and Equality - They give us Respect But Not Rights
Kvinerettslige studier nr. 54
Kr. 165,-
4/2005 - Giulia Paglione
Domestic violence and housing rights
A reinterpretation of the right to housing
[summary]
Kr. 100,-
3/2005 - Årsrapport for 2004 - Institutt for offentlig rett
Last ned institutt for offentlig retts årsrapporter her.

 
Gratis/nedlastbar
2/2005 - Dag Michalsen
Rett, historie, metode
Rettshistoriske studier nr.16
[sammendrag]
Kr. 200,-
1/2005 - Haakon Riisberg Paulsen
Den annen unionskomites arbeid med revisjonen av Riksakten i årene 1867 - 1871
Rettshistoriske studier nr.15
[sammendrag]
kr. 175, -
16/2004 - Heidi Quamme Kittilsen
Informasjonsflyten mellom hjem og skole
[sammendrag]
kr. 160, -
15/2004 - Caroline Taube
Lokala bindande omröstningar
Binding referenda at the local level
Svensk utgivelse med engelsk ../sammendrag
[summary]
Kr. 150,-
14/2004 - Svein Eng
Forskersamfunn uten fagfellesskap?
Opposisjon ved en doktordisputas
Kr. 150,-
13/2004 - Nina Kroken
Arbeidstakers rett til å stå i stilling ved urettmessig avskjed Kr. 175,-
12/2004 - Eirik Holmøyvik
Union og suverenitet
Rettshistoriske studier nr. 14
Kr. 200,-
11/2004 - Anders Kjøren
Virksomheters plikter til å ha og formidle miljøinformasjon etter miljøinformasjonsloven
Miljørettslige studier nr. 26
Kr. 200,-
10/2004 - Henrik Bliksrud
Humanitet og militær jurisdiksjon
Generalauditør Ole Christopher Wessels praksis 1777-1794
Rettshistoriske studier nr. 13
Kr. 225,-
9/2004 - Elin Nykaas
Retten til streik i folkerettslig betydning Kr. 225,-
8/2004 - Siri Koller Tufte
Erstatningsansvar ved mobbing i den offentlige grunnskolen Kr. 180,
7/2004 - Torhild Holth
Implementering av et kjønnsperspektiv i norsk flyktningerett
Implementation of a Gender Perspective in Norwegian Refugee Law
Kr. 300,-
6/2004 - Cecilia Bailliet
Grensen mellom asyl og beskyttelse på humanitært grunnlag
Study of the Gray Zone between Asylum and Humanitarian Protection in Norwegian Law & Practice
Kr. 300,-
5/2004 - Per Egil Ensrud
Flagg, juss og politikk
Rettslig argumentasjon i flaggsaken 1893-99
Rettshistoriske studier nr. 12
Kr. 200,-
4/2004 - Lance Gardiner Vandvik
The European Arrest Warrant: A Norwegian Perspective
Miljørettslige studier nr. 25
Kr. 130,-
3/2004 - Andreas Schei
"Biologisk forurensning"
Miljørettslige studier nr. 24
Kr. 180,-
2/2004 - Anne Grete Ludvigsen
Vernet om livet og det internasjonale forbud mot tortur Kr. 125,-
1/2004 - Marit Halvorsen
Ole Christopher Wessel
En opplysningsjurist
Rettshistoriske studier nr. 11
Kr. 100,-
11/2003 - Kjell V. Andorsen
Uegentlig rettsvillfarelse i strafferetten Kr. 200,-
10/2003 - Cathrine Brekke
Ferdsel, stengsler og byggeforbud i strandsonen
Miljørettslige studier nr. 23
kr. 175, -
9/2003 - David Schiøtt
Arbeidsrett, etnisk diskriminering og likestilling
Kvinerettslige studier nr. 53
Kr. 110,-
8/2003 - Christel Kirkøen
Likebehandlingsprinsippet - effektiv sanksjonering
Kvinerettslige studier nr. 52
Kr. 120,-
7/2003 - Kristin Bergtora Sandvik
Handel med kvinner som menneskerettighetsbrudd
Kvinerettslige studier nr. 51
Kr. 175,-
6/2003 - Irene Graff
Invisible Women, Invisible Rights
Kvinerettslige studier nr. 50
Kr. 150,-
5/2003 - Harald Franke Lund
The Kyoto Compliance Mechanisms Kr. 150,-
4/2003 - Elisabeth Vigerust
Kollektiv avtalefrihet og retten til likelønn
Likestillingsloven og Norges internasjonale forpliktelser
Kvinerettslige studier nr. 49
Kr. 175,-
3/2003 - Marianne Jenum
Den statlige lederlønnsordningen Kr. 175,-
2/2003 - Benedikte Lilleås
Bevaring av biologisk mangfold gjennom kommunal arealplanlegging
Miljørettslige studier nr. 21
Kr. 140,-
1/2003 - Vibeke Blaker
Anvendelsen av FNs kvinnekonvensjon i norsk rett
Kvinnerettslige studier nr. 48
Kr. 135,-
5/2002 - Tonje Rønneberg Ruud
The Pinochet Case and Customary International Law Kr. 100,-
4/2002 - Øystein Horntvedt
Norge og opprettelsen av FNs sikkerhetsråd Kr. 125,-
3/2002 - Aslak Syse
Offentlige ytelser til personer med varige funksjonshemninger Kr. 125,-
2/2002 - Arvid Bang
Forbudet mot underpant i løsøre i panteloven av 1857
Rettshistoriske studier nr. 9
Kr. 120,-
1/2002 - Henning Jakhelln
Åremålsansettelse av forskere m.fl.
Den rettslige karakter av en sykekasseordning -
Jernbanens Sykekasse
Kr. 150,-
10/2001 - Steinar Bugge
Raseideologi og juristliv
Rettshistoriske studier nr. 8
Kr. 100,-
9/2001 - Øistein Aamodt
Retten til hjemmeundervisning Kr. 250,-
8/2001 - Ivar Alvik
The Customary Law of Counter- measure in Relation to the Kyoto- Protocol
Miljørettslige studier nr. 19 (20)
Kr. 75,-
7/2001 - Guro Glærum Kleppe
Kvinners rett til arbeid
Kvinnerettslige studier nr. 47
Kr. 75,-
6/2001 - Anne Lene Staib
Women's Human Rights and Reproductive Autonomy
Kvinnerettslige studier nr. 46
Kr. 120,-
5/2001 - Ingunn Ikdahl
Menneskerettighetsvernet for kvinners bruk av jord
Kvinerettslige studier nr. 45
Kr. 130,-
4/2001 - Eirik Lindstrøm
Human rights and rural women's land rights - An analysis of the land tenure system and the land reform in Tanzania
Kvinnerettslige studier nr. 44
Kr. 100,-
3/2001 - Bente Løvik Ulvik
Retten til arbeid i eksportsoner
Kvinnerettslige studier nr. 43
Kr. 130,-
2/2001 - Elisabeth Lier Haugseth
Utsetting av genmodifiserte organismer
Miljørettslige studier nr. 19
Kr. 100,-
1/2001 - Nora S. Eggen
Islamsk rettskildelære Kr. 100,-
8/2000 - Christoffer Eriksen
Prejudikat og prøvelsesrett
-Politiske og juridiske faktorer bak plenumsloven av 1926
Rettshistoriske studier nr. 7
Kr. 100,-
7/2000 - Ken Uggerud
Folkerett, samerett og skytefelt
- en utrednding om de menneskerettslige aspekter knyttet til en eventuell utvidelse av Mauken og Blåtind skytefelt
Kr. 100,-
6/2000 - Frode Hanssen
Appell, prøvelseskommisjon og kjæremål
Forhistorien til Høyesteretts kjæremålsutvalg 1814-1887
Rettshistoriske studier nr. 6
Kr. 100,-
5/2000 - Geir Ulfstein (red.)
Forholdet mellom internasjonal og nasjonal miljørett
Utvalgte artikler
Miljørettslige studier nr. 18
Kr. 100,-
4/2000 -Gry Steen Hvidsten
Menneskerettigheter og kvinners landrettigheter
Kvinnerettslige studier nr. 42
Kr. 100,-
3/2000 - Johs. Andenæs
Introduction to the Study of Law Kr. 100,-
2/2000 - Anette Halvorsen Aarset
Rettslig regulering av homoseksuell praksis 1687-1902 Kr. 100,-
1/2000 - Karianne Fagerlund Jensen
Selvdømme, voldgifts- og domstolsbehandling av tvister innen idretten Kr. 175,-
6/99 - Mons Oppedal
Rettssikkerhet ved akutte vedtak etter barnevernloven Kr. 200,-
5/99 - Johan Sverre Rivertz
Barns rett til godt inneklima i barnehager og skoler Kr. 175,-
4/99 - Even Berg
Erstatning etter naturvernloven § 20
Miljørettslige studier nr. 17
Kr. 125,-
3/99 - Per Ivar Finne
NGOenes rettsstilling i Ozon-regelverket
Miljørettslige studier nr. 16
Kr. 150,-
2/99 - Vidar Helgesen
Til krig for menneskerettighetene Kr. 160,-
1/99 - Solveig Ingeløv Lindemark
Rikspolitiske retningslinjer i miljøpolitikken
Miljørettslige studier nr. 15
Kr. 125,-
5/98 - Helga Fastrup Ervik
Induviduell klage som instrument for kvinners menneskerettigheter
Kvinnerettslige studier nr. 41
Kr. 125,-
4/98 - Torbjørn Backer Hjorthaug
Frede Castbergs statskirkeoppfatning
Rettshistoriske studier nr. 4
Kr. 100,-
3/98 - Pål Prestesæter
Husmannskontrakter og lovregulering
Rettshistoriske studier nr. 3
Kr. 150,-
2/98 - Dag Michalsen
Law, Legal Science and the Norwegian Society
Rettshistoriske studier nr. 2
Kr. 125,-
1/98 - Martin Hill Oppegaard
Kirketukt ved nattverden
Rettshistoriske studier nr. 1
Kr. 100,-
7/97 - Else Leona McClimans
Political Rights under the UN Women's Convention
Kvinnerettslige studier nr. 40
Kr. 110,-
6/97 - Kjell Kristian Egge
Vågehvalfangst og GATT
Miljørettslige studier nr. 14
Kr.110,-
5/97 - Tor Bechmann
Aksjekapitalforhøyelser i et skatterettslig perspektiv Kr. 110,-
4/97 - Ken Uggerud
Arbeidstvistlov og menneskerettigheter Kr. 200,-
3/97 - Anne Marie Selvaag
Reduksjonsforpliktelsene i avtalene om Langtransportert Grenseoverskridende Luftforurensning
Miljørettslige studier nr. 13
Kr. 125,-
2/97 - Helga Aune
Likebehandlingsprinsippet og arbeidstakere i deltidsstilling Kr. 110,-
1/97 - Henning Jakhelln
Tarifforholdene for elektrisitetsverk tilknyttet Kommunenes Sentralforbund Kr. 50,-
3/96 - Frederik Zimmer
Boligskatt - hvorfor og litt om hvordan Kr. 60,-
2/96 -Torill Wettre
Erstatningsansvar ved atomulykkerMiljørettslige studier nr. 12 Kr. 125,-
1/96 -Cecilie Christin Kverme

Verifikasjonsmekanismene i Montreal-protokollen: Kompetanse og kvalitet
Miljørettslige studier nr. 11

Kr. 125,-
11/95 - Henning Jakhelln (red.)
Praktiske eksamensoppgaver i offentlig rett grunnfag 1971-1995 Kr. 115,-
10/95 - Anne-Lise Rolland
Etnisk diskriminering i arbeidslivet Kr. 110,-
9/95 - J. Helgesen, N. Høstmælingen,
I. Labråthen (red.)
Samling av Grunnlovsforslag og deres behandling Kr. 100,-
8/95 - Frederik Zimmer (red.)
Kurs- og fakultetsoppgaver i skatterett
(2. utg.)
Kr. 70,-
7/95 - Arnhild Haugestad

Reservations to the United Nations Women's Convention - with Special Focus on Reservations submitted by Muslim Countries
Kvinnerettslige studier nr. 39

Kr. 90,-
6/95 - Arnhild Haugestad

Reservasjoner til FN's kvinnekonvensjon - med hovedvekt på muslimske lands reservasjoner
Kvinnerettslige studier nr. 38

Kr. 90,-
5/95 - Halvor E. Sigurdsen
Formuesskatt av ikke-børsnoterte aksjer Kr. 150,-
4/95 - Are Zachariassen

De hemmelige voteringsprotokoller i Høyesterett 1815-1863

Kr. 125,-
3/95 - Helge Syrstad

Sentralbankkreditt til bankene og politisk styring av sentralbanken

Kr. 130,-
2/95 - Sigrid Stokstad
Generalprokurør Henrik Stampe og maktfordelingslæren Kr. 60,-
1/95 -Per Christian Arnesen

Tjenestemenns adgang til å offentliggjøre kritikkverdige forhold i forvaltningen

Kr. 75,-
13/94 - Else Anette Grannes
The United Nations Women's Convention
Kvinnerettslige studier nr. 37
Utsolgt
12/94 - Med hvilken rett?
Noen rettslige følger av norsk EU-medlemskap
Kr. 50,-
11/94 - Studierapport fra Brüssel og Luxembourg
EU's sosiale dimensjon
Kr. 55,-
10/94 - Jane Wesenberg

Utuktig adferd og handling etter straffelovens § 212 i kvinnerettslig perspektiv
Kvinnerettslige studier nr. 36

Kr. 130,-
9/94 Inge L. Backer/H.Chr. Bugge (red.)
Utvalgte artiker i miljørett II
Miljørettslige studier nr. 10
Kr. 225,-
*8/94 - Frederik Zimmer (red.)
Kurs- og fakultetsoppgaver i skatteret Ny utg.
nr. 8/95
7/94 - Inge Lorange Backer, Hans Chr.
Bugge, Anne Hellum (eds.)
Environment and Development in Developing Countries: National and International Law
Miljørettslige studier nr. 9
Kr. 150,-
6/94 - Tove M. Bolstad
Om kårkontrakter og om tilgiftede kvinners eiendomsforhol til gårder
Kvinnerettslige studier nr. 35
Kr. 100,-
5/94 - Kari Andersen
Oppsigelsesvern i EU-land og Norge Kr. 100,-

4/94 - Annelene Svingen

Tove Stang Dahl - en annotert bibliografi over bøker og artikler
Kvinnerettslige studier nr. 34
Kr. 40,-

3/94 - Cathrine Steinland

Om løsning av arbeidskonflikter i norsk rett frem til 1915 Kr. 75,-
2/94 - Annelene Svingen
Omsorgsrett i Norge og i EF
Kvinnerettslige studier nr. 33
Kr. 75,-
1/94 - Henning Jakhelln
Kommunale anbudsvilkår om å anvende lønns- og arbeidsvilkår som tilsvarer tariffavtalte vilkår Kr. 50,-
11/93 - Henning Jakhelln
Legers ytringsfrihet Kr. 50,-
10/93 - Svein Slettan
HIV-testing og taushetsplikt i straffesaker Kr. 85,-
9/93 - Elisabeth Wittemann
Om midlertidig vern etter naturvernloven
Miljørettslige studier nr. 8
Kr. 100,-
8/93 - Per Forsberg
Stillingsvernet i arbeidsmarkedstiltak Kr. 85,-
7/93 - Stein Næss
Straff for industriforurensning
Miljørettslige studier nr. 7
Kr. 85,-
6/93 - Marianne Fastvold,
Diane Goodman and Jane Wesenberg
Annotated Bibliography of Literature on Women's Law Published in English
Kvinnerettslige studier nr. 32
Kr. 50,-
5/93 Amy Shupikai Tsanga
Women, Law and Development
A Selected Annotated Bibliography
Kvinnerettslige studier nr. 31
Kr. 70,-
4/93- Liv Randi Dobloug
Uførepensjon for bondekvinner etter folketrygdloven Kr. 130,-
3/93 - Else Anette Grannes
FN-konvensjonen om kvinnediskriminering
Kvinnerettslige studier nr. 30
Kr. 100,-
2/93 - Frederik Zimmer (red.)
Emner fra selskapsbeskatningen Kr. 120,-
1/93 - Frederik Zimmer/Knut Erik Omholt
Ligningsforvaltningsrett Kr. 120.-
11/92 - Einar O. Mortensen
Næringsmiddellovgivningen i Norge Kr. 130,-
10/92 - Henning Jakhelln
Arbeidsretten
En kortfattet oversikt
Kr. 125,-
*9/92 - Frederik Zimmer
Kompendium i skatterett
Annet hefte
Utgått
*8/92 - Frederik Zimmer
Kompendium i skatterett
Første hefte
Utgått
7/92 - Kirstin Robberstad
Fornærmedes rettsstilling ved behandling av erstatningskrav i straffesak om overtredelse av strl. §§ 192-196 Kr. 75,-
6/92 - Heide Lindsjørn
Kunstneres fradragsrett etter skatteloven § 44 første ledd Kr. 75,-
5/92 - Aslak Syse
Psykisk utviklingshemmetes rett til spesialiserte helsetjenester Kr. 100,-
4/92 - Espen Aronsen
Pasienters rettsstilling etter lov om tannhelsetjenesten Kr. 125,-
3/92 - Henning Jakhelln
Stortinget og dets tjenestemenns tariffrettslige stilling Kr. 75,-
*2/92 - Inge Lorange Backer og Hans Christian Bugge
Utvalgte artikler i miljørett Ny utg.nr. 9/94
Miljørettslige studier nr. 6
Utsolgt
*1/92 Frederik Zimmer
Skattereform og skatterettspensum
(2. utg.)
Utsolgt
9/91 - Kirsten Jacobsen
Håndtering av spesialavfall i Norge
Miljørettslige studier nr. 5
Kr. 115,-
8/91 - Stein Evju
Aspects of Norwegian Labour Law Kr. 115,-
*7/91 - Frederik Zimmer
Skattereform og skatterettspensum
Se ny utgave nr. 1/92
Utsolgt
6/91 - Ørnulf Røhnebæk
Nitrogenoksid (NOx) som rettslig problem
Miljørettslige studier nr. 4
Kr. 75,-
5/91 - Fra barneretten og sosialretten i Italia
Roma-ekskursjon 1991
Kr. 50,-
4/91 - Gro Nystuen
Rasediskriminerende ytringer og organisasjoner Kr. 75,-
3/91 - Ole Kristian Fauchald
Retten til miljø som internasjonal menneskerett
Miljørettslige studier nr. 3
Kr. 75,-
2/91- Hugo Matre
Inntektsbeskatningen ved leasingavtaler Kr. 85,-
*1/91 I.L. Backer og Ø. Røhnebæk (red.)
Konvensjoner og forskrifter i miljørett
Miljørettslige studier nr. 2
Utsolgt
7/90 - Henning Jakhelln
Eksamensoppgaver offentlig rett Kr. 125,-
6/90 - Inge Lorange Backer
Grunnlovfesting av miljørettslige prinsipper
Miljørettslige studier nr. 1
Kr. 50,-
5/90 - Tonje Meinich
Styring av statsselskaper Kr. 65,-
4/90 - Arild Paulsen
Yrkeshemmede arbeidstakere i vernede stillinger Kr. 50,-
3/90 - Tormod A. Sletten
Domstollignende forvaltningsorganer Kr. 80,-
2/90 - Tarjei Thorkildsen
"Annen arbeidskamp" Kr. 65,-
1/90 - Torstein Eckhoff/Svein Eng
Notater i almenn rettsteori Utsolgt
5/89 - Brynjulf Næss
Forbrukere og merverdiavgift Kr. 75,-
4/89 - Henriette Sinding Aasen
Rasehygiene og menneskeverd
Kvinnerettslige studier nr. 28
Kr. 60,-
3/89 - Toril Kristiansen
Delegasjon til kommuneråd og tjenestemenn Kr. 50,-
2/89 - Henning Jakhelln
Embetsmenn eller tjenestemenn Kr. 30,-
*1/89 - S.Foyn/O.Viken
Kurshefte i trygderett, 2. utg. Utsolgt
7/88 - Christensen/Dahl/Eckhoff/ Eriksson
4 arts. Methodology of Womens Law
Kvinnerettslige studier nr. 27
Kr. 35,-
6/88 - Marianne Fastvold/Anne Hellum
Money and Work in Marriage
Kvinnerettslige studier nr. 26
Kr. 70,-
*5/88 - Stein Evju og Henning Jakhelln m.fl.
Arbeidsrettslige emner, 3. opplag Utsolgt
4/88 - Frederik Zimmer
Ligningsforvaltningsrett,
2. utgave, 2. opplag
Kr. 70,-
3/88 - Rapport fra 6. nordiske kvinnejuristmøte aug. 87
Kvinnerettslige studier nr. 25
Kr. 72,-
*2/88 - Sten Foyn/Ola Viken
Kurshefte i trygderett se ny utg. 1/89 Utsolgt
1/88 - Rolf Einar Fife
Om samboerskap mellom president og regjering etter den franske grunnlov Kr. 70,-

 

Publisert 10. sep. 2008 11:52 - Sist endret 27. okt. 2017 13:04