Den hypotetiske unionen

Den annen unionskomites arbeid med revisjonen av Riksakten i �rene 1867 - 1871

av Haakon Riisberg Paulsen

Da Den annen unionskomit� i 1867 la frem sitt forslag til en ny rettslig konstitusjon som skulle erstatte riksakten av 1815, stod den svensknorske unionen p� mange m�ter foran et veiskille: Forslaget inneholdt detaljerte bestemmelser om utvidelse og konsolidering av de fellesstatlige anliggender, og sementerte dessuten p� enkelte omr�der en svensk overh�yhet i forholdet mellom rikene. Sp�rsm�let da forslaget kom til votering i stortinget, var om man p� norsk side var villig til � g� i retning av en forbundsstat snarere enn et statsforbund, og i hvilken grad det stadig sterkere norske krav om den absolutte likestilling inter partes var negotiabelt.

Denne boken tar for seg de mest sentrale av bestemmelsene i utkastet fra Den annen unionskomit�. Form�let har delvis v�rt � analysere argumentasjonen fra de forskjellige akt�rer i diskusjonen om forslagets skjebne, for � sette dette i sammenheng med datidens politiske str�mninger. I hovedsak har imidlertid forslagets bestemmelser blitt analysert med henblikk p� hva den hypotetiske vedtakelse av unionskomiteens forslag ville bety for unionen. Unions�parlamentet mange mente m�tte bli en f�lge av forslaget, st�r i denne sammenheng sentralt, og viser at de indirekte konsekvenser av en vedtakelse langt ville kunne overg� de direkte f�lger.