Straffansvar for terrorisme

En strafferettslig analyse av terrorforsettet, medvirkningsansvaret og avtaleansvaret etter straffeloven § 147 a

by Knut-Fredrik Hustad

Temaet for avhandlingen er straffansvar for terrorisme etter norsk rett. P� bakgrunn av Norges folkerettslige forpliktelser ble det ved lov av 28. juni 2002 nr. 54 vedtatt en ny � 147 a i straffeloven. Bestemmelsen gj�r det straffbart � beg� en terrorhandling, � true med � beg� en terrorhandling, og � inng� �forbund� om � beg� en terrorhandling. Avhandlingen inneholder b�de dr�ftelser av rettspolitiske dilemmaer og rettsdogmatiske analyser knyttet til denne bestemmelsen.

Som det blir redegjort for i avhandlingen, er det vanskelig � gi en allmenngyldig definisjon av terrorisme. Lovgiver har valgt � n�rme seg dette avgrensningssp�rsm�let gjennom en utt�mmende oppregning av allerede straffbare handlinger som m� v�re beg�tt med terrorforsett. Det er alts� gjerningspersonenes forestillinger om handlingens f�lger som er avgj�rende for om straffansvar etter straffeloven � 147 a kommer til anvendelse. I avhandlingen dr�ftes enkelte rettssikkerhetsmessige utfordringer knyttet til denne formen for subjektivisering av straffansvaret, i tillegg til at det blir gitt en fremstilling av det materielle innholdet i terrorforsettet. Videre har det v�rt et form�l med avhandlingen � vurdere rekkevidden av straffansvaret i straffeloven � 147 a med henblikk p� personer som har v�rt involvert i, eller har hatt planer om � beg�, en terrorhandling.