Rett, historie, metode

av Dag Michalsen

Denne publikasjonen med tittelen Rett, historie, metode innholder seks bidrag til den rettshistoriske forskningsmetode skrevet av seks forskere som alle har ulike tiln�rminger til det rettshistoriske forskningsfeltet. I tillegg �pner artikkelsamlingen med en lengre introduksjon om rettshistoriedisi�plinens historie og metodikk.

F�rste del av publikasjonen er viet tre bidrag som ang�r grunnlagsdebatter i rettshistorisk forskning (Geir Heivoll, Sverre Blandhol og Dag Michalsen). Der adresseres forholdet mellom historisk-filosofisk metode og betingel�sene for � forst� fortidens rett og rettsvitenskap. P� forskjellige m�ter er bidragene preget av nyere debatter i grenseland mellom filosofi og historisk metode. Den andre delen av boken dreier seg om metodiske sp�rsm�l ved studiet av eldre domstekster. I tre bidrag (J�rn �yrehagen Sunde, Nils Rune Langeland og Kirsti Str�m Bull) rettes s�kelyset mot hvordan vi skal tolke 1700- og 1800-tallets domstekster. Der tas det bl.a. opp til debatt hvordan domstolenes egne historiske oppfatninger har v�rt med p� � forme deres rettslige syn, et fortsatt aktuelt tema.