Theodor W. Adorno og opplysningsbegrepet

 

av Geir Heivoll

Denne avhandlingen gir en presentasjon av den tyske filosofen, sosiologen og musikkteoretikeren Theodor W. Adorno (1903-1969) og hans begrep om opplysning. Avhandlingen gir en introduksjon til Adorno og hans tenkning, og til opplysningsbegrepet generelt. P� denne bakgrunn blir enkelte hovedtrekk ved Adornos begrep om opplysning presentert � slik dette fremkommer i hans historiefilosofi og epistemologi.

Adorno har gjerne v�rt sett som en av de sentrale skikkelsene i �Frankfurterskolen� og som en grunnlegger av dens �kritiske teori�. Adornos tenkning har slik hatt en tendens til � bli redusert til �marxisme� eller blitt sett som estetisk teori og dermed irrelevant for andre teoretiske disipliner.

I norsk rettsvitenskap har Adornos tekster blitt utsatt for noe av den samme reduktive lesning. Adornos navn kom opp i norsk rettsvitenskap p� 1970-tallet, og ble vanligvis presentert som en sentral inspirasjon for �kritisk juss bevegelsen� og dens marxistisk inspirerte rettstenkning. I den grad marxistisk inspirert rettstenkning har blitt marginalisert i nyere norsk rettsvitenskap, s� har Adornos tenkning blitt utsatt for det samme.

Siktem�let med denne avhandlingen er � gi en grunnleggende presentasjon av hovedtrekk ved Adornos begrep om opplysning, og antyde noen av nyansene i hans tenkning. Avhandlingen kan leses som en enkel introduksjon til Adornos tenkning, men er prim�rt skrevet for den del av rettsvitenskapen som arbeider med historiske sp�rsm�l. Avhandlingen er basert p� en antagelse om at Adornos tenkning kan gi interessante impulser til aktuelle historieteoretiske sp�rsm�l.