Utsatt iverksettelse av forvaltningsvedtak

Oppsettende virkning av klage og søksmål i norsk og tysk rett

av Kyrre N. Isaksen

Tema for avhandlingen er utsatt iverksettelse av forvaltningsvedtak ved klage og søksmål. Den tar for seg både oppsettende virkning etter forvaltningsloven § 42 og midlertidig forføyning etter tvangsfullbyrdelsesloven. Avhandlingen gir også en oversikt over tysk rett på området.

Temaet har stor praktisk betydning: Daglig fatter forvaltningen utallige vedtak, og en del av disse påklages eller bringes inn for domstolene. Problemstillingen blir dermed i hvilken grad vedtaket i disse tilfellene kan gjennomføres før klagen eller søksmålet er avgjort. Klage- og søksmåls-adgangen blir i mange tilfeller illusorisk dersom vedtaket allerede er gjennomført. Eksempler på dette er rivningsvedtak, utslippstillatelser, militære refselser og utvisningsvedtak. I Norge er hovedregelen at klage og søksmål ikke har oppsettende virkning, mens utgangspunktet i Tyskland er det motsatte.

Et formål med avhandlingen er å se på bakgrunnen for at Norge og Tyskland har helt motsatte hovedregler, og å vurdere hvilke konsekvenser dette har. Videre er en viktig del av avhandlingen å gi en fremstilling av de norske reglene om utsatt iverksettelse av vedtak, siden dette er et tema som i liten grad har vært behandlet tidligere. En problemstilling er også om det norske systemet kan forbedres i lys av tysk rett.