Muntlighetsprinsippet i sivilprosessen

- fra klubbeslag til tastetrykk

by Maria Astrup Hjort

Rettslig behandling av sivile saker kan i utgangspunktet gjøres skriftlig, muntlig, eller i en kombinasjon av de to behandlingsmåtene. I Norge er hovedregelen at behandlingen skal skje muntlig. Slik har det imidlertid ikke alltid vært. Før tvistemålsloven av 1915 ble vedtatt, skjedde mesteparten av saksbehandlingen skriftlig. Denne publikasjonen med tittelen Muntlighetsprinsippet i sivilprosessen – fra klubbeslag til tastetrykk følger den historiske utviklingen av muntlighetsprinsippet fra utarbeidelsen og iverksettelsen av tvistemålsloven, gjennom tvistemålslovens virketid og frem til arbeidet med den nye tvisteloven av 2005.

Ved utarbeidelsen av både tvistemålsloven og tvisteloven hentet lovgiver inspirasjon fra samtidige sivilprosessreformer i andre europeiske land. Avhandlingen belyser dette internasjonaliseringsaspektet og ser på forskyvningen i valg av inspirasjonskilder.

Muntlighetsprinsippets innhold og rammebetingelser risses opp og vurderes i takt med den historiske fremstillingen.