Fri vei mot 10 TWh?

En drøftelse av hvorvidt gjeldende rettsregler gir de berørte miljøinteresser tilstrekkelig rettssikkerhet i vindkraftsaker

av Nikolai K. Winge

Klimaproblematikken har for alvor blitt satt på den politiske dagsorden, både internasjonalt og i Norge. Samtidig er man vitne til en stadig økning av vårt energiforbruk. Den store utfordringen i Norge er hvordan vi kan sikre kraftforsyningen, uten å bygge ut kraftanlegg som medfører utslipp av klimagasser. Regjeringen har i denne forbindelse fastsatt ambisiøse målsetninger om vindkraftutbygging. Det er beregnet realistiske estimater for vindkraftproduksjon i Norge på 10 TWh innen 2020.

Vindkraftsatsningen er imidlertid ikke problemfri. Ubygging av vindkraftverk kan utgjøre et stort konfliktpotensial overfor en rekke miljøinteresser som biologisk mangfold, den berørte lokalbefolkningen, landskapshensyn, kulturminner mv. Gjennom en rettsdogmatisk analyse av gjeldende rettsregler har forfatteren undersøkt om de ulike miljøhensyn som står i fare for å bli skadelidt ved en vindkraftutbygging er gitt tilstrekkelig rettssikkerhet i vindkraftsaker.

Publisert 11. nov. 2009 14:56