Adgangen til å straffedømme utlendinger for utenlandshandlinger

av Magnus Grøn strømstad

Temaet for avhandlingen er statenes adgang til å straffedømme utlendinger for handlinger begått i utlandet. I utgangspunktet er dette et spørsmål om de folkerettslige regler om jurisdiksjonskompetanse. Hoveddelen av avhandlingen omhandler de folkerettslige reglene som stikkordsmessig ofte benevnes som det kvalifiserte realprinsipp, offerprinsippet og univer¬salprinsippet. For å belyse hvordan denne folkerettslige kompetansen er benyttet av Norge, innholder avhandlingen også en kortere gjennomgang av hvordan disse spørsmålene er regulert i norsk rett.

Enkelte stater, slik som Belgia og Tyskland, har de senere år vist en stigende interesse for å straffeforfølge utlendinger for handlinger begått utenlands. Blant annet ut i fra hensynet til territorialstatens suverenitet og borgernes forutberegnelighet har slike saker møtt kritikk fra folkeretts¬teoretikere. Avhandlingen bygger på en gjennomgang av en rekke slike saker, for å se om det er grunnlag for å trekke noen slutninger om hva som er innholdet i den alminnelige folkerett. Videre viser avhandlingen hvilke vide fullmakter lovgiver har gitt norske domstoler til å straffedømme utlendinger for handlinger begått i utlandet.