Informasjonsflyten mellom hjem og skole

av Heidi Quamme Kittilsen

Det store flertall av barn og unge i Norge f�r sin oppl�ring i skolen, enten i den offentlige eller ved en privat skole, bare et f�tall benytter seg av retten til hjemmeundervisning. For at oppl�ringen av barna i skolen skal v�re effektiv, m� det v�re et samarbeid mellom hjem og skole. En viktig forutsetning for at samarbeidet skal fungere godt, er at skole og hjem har en l�pende utveksling av informasjon om eleven, og ikke bare tar kontakt med hverandre i tilknytning til formelle saker. Denne avhandlingen tar opp og dr�fter de muligheter og begrensninger som ligger i oppl�ringsloven og forvaltningsloven for en slik informasjonsutveksling b�de i grunnskolen og i den videreg�ende skolen. Selv om det bare er kommunikasjonen mellom den offentlige skole og hjemmet som behandles, vil mange av de vurderingene som gj�res ogs� gjelde der barnet g�r p� en privat skole.

Videre vurderes det om samarbeidet mellom hjem og skole ikke bare er et hensyn gitt til uttrykk blant annet i form�lsparagrafen i oppl�ringsloven, � 1-2 f�rste ledd, men ogs� et overordnet prinsipp som en kan utlede rettigheter og plikter av, der loven ikke gir klare regler. I forlengelsen av dette dr�ftes det hvilke elevopplysninger som ligger s� n�r kjernen av hva hjem og skole b�r samarbeide om, at det ikke bare vil v�re en rett, men ogs� m� p�legges partene en plikt til � gi opplysningene videre.

Avhandlingen tar ogs� opp problemstillinger rundt hvordan informasjons�utvekslingen vil preges av barnets �nsker og rettigheter. I denne vurderingen dr�ftes reglene i barneloven inng�ende, og det blir spesielt vurdert betydningen av barnets �kende rett til selv � bestemme over egne opplysninger og hensynet til barnets beste.