Ledig stilling som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett: Aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven

1 stilling som vitenskapelig assistent (50 % stilling) for inntil ett år med oppstart våren 2023 er ledig ved Institutt for offentlig rett. Søknadsfristen er forlenget til fredag 23.september 2022.

Hvem kan søke?

Stillingen ønskes besatt av en jusstudent som har bestått alle eksamener på jusstudiet til og med 7. semester på masterstudiet, og som fortrinnsvis ønsker å skrive en 60-studiepoengs (eventuelt 30-poengs) masteroppgave. 

Vit.assen skal skrive en oppgave som omhandler offentlige myndigheters og arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt, med særlig vekt på forholdet mellom  pliktens innhold, gjennomføring og håndheving. 

Det vil tillegges positiv vekt om søkeren opplyser om problemstillinger hun eller han er særlig interessert i, og om søkeren skisserer et opplegg for en avhandling. Det vil også tillegges positiv vekt å ha avlagt eksamen i Diskriminerings- og likestillingsrett valgemne (JUS5590), selv om dette ikke er en forutsetning. 

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke.

Om prosjektet

Likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser om aktivitets- og redegjørelsesplikt plasserer et omfattende samfunnsmessig ansvar for å fremme  likestilling og ikke-diskriminering på offentlige myndigheter og på offentlige og private arbeidsgivere. Gjennomføringen av disse forpliktelsene avhenger ikke bare av de enkelte virksomheter, men også av at det finnes uavhengige organer som har kunnskap, ressurser og formell kompetanse til å veilede, følge opp, kontrollere, og sanksjonere brudd på forpliktelsene.

Stillingen er tilknyttet et prosjekt som skal belyse det nærmere forholdet mellom innholdet i aktivitets- og redegjørelsesplikten, LDOs oppfølgings- og gjennomføringsansvar og håndhevingen som finner sted med fokus på  Diskrimineringsnemnda. 

Ettersom aktivitets- og redegjørelsesplikten dekker en rekke områder, kan det bli aktuelt å velge ut noen temaer, som plikten til å iverksette tiltak for å forebygge og forhindre seksuell trakassering og/eller plikten til å føre lønnsstatistikk for å sikre likelønn.

Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for offentlig rett og Institutt for samfunnsforskning.  

Stillingen

Assistenten blir del av det relevante fagmiljøet ved instituttet, og kan delta på faglige lunsjseminarer og andre faglige arrangementer på linje med instituttets øvrige ansatte. Instituttet vil sørge for veiledning av avhandlingen. 

Stillingens primære oppgave er å skrive avhandlingen, men assistenten får også tildelt noen andre faglige og administrative oppgaver (pliktarbeid). Dette kan være kildesjekk i vitenskapelige arbeider, og praktiske oppgaver ved arrangementer i fagmiljøene. Nærmere fastsettelse av tilsettingsperiode m.v. vil bli foretatt i forbindelse med tilsettingen.

Tiltredelse etter avtale.

Lønn: tilsvarende lønnstrinn 35 (p.t. kr 383 200 per årsverk).

For nærmere opplysninger om prosjektet, mulige temaer etc: kontakt prosjektleder ved IOR, professor Vibeke Blaker Strand.

For andre opplysninger: kontakt kontorsjef Øyvind Henden.

Søknadsprosessen

  • Søknad gjøres i nettskjema. I nettskjemaet skal det lastes opp dokumentasjon av eksamensresultater. Det er også mulig å laste opp en eventuell prosjektbeskrivelse og andre vedlegg, men dette er ikke obligatorisk.
  • Søknadsfrist er kl. 23:59 på angitt dato for søknadsfrist.
  • Intervjuer gjennomføres kort tid etter søknadsfristen.
  • Det tas sikte på alle skal få svar på søknadene før 1.oktober.
    Publisert 26. juni 2022 13:10 - Sist endret 15. sep. 2022 06:32