Ledige stillinger som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett tilknyttet prosjektet «Digital velferdsstat»

1-2 stillinger som vitenskapelig assistent (50 % stilling) for inntil ett år med oppstart våren 2023 er ledige ved Institutt for offentlig rett. Søknadsfristen er torsdag 8.september 2022. Intervjuer med aktuelle kandidater gjennomføres kort tid etter søknadsfristen.

Hvem kan søke?

Stillingene ønskes besatt med jusstudenter som har bestått alle eksamener på jusstudiet til og med 7. semester på masterstudiet, og som fortrinnsvis ønsker å skrive en 60-studiepoengs (eventuelt 30-poengs) masteroppgave tilknyttet prosjektet Digital velferdsstat. 

Vit.asser tilknyttet prosjektet må skrive innenfor feltet Digital velferdsstat. Det vil tillegges positiv vekt om søkeren opplyser om problemstillinger hun eller han er særlig interessert i, og om søkeren skisserer et opplegg for en avhandling.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke.

Om prosjektet

Gjennom forskning, undervisning og formidling skal prosjektet Digital velferdsstat bidra til å utvikle rettslig analyse av fremtidens velferdsstat. 

Digital velferdsstat inngår i en større faglig satsning finansiert av en samarbeidsavtale inngått av Det juridiske fakultet ved UiO og NAV.

Norsk forvaltning er i endring. Digitale elementer i saksbehandling er ikke nytt, men i dag er det mulig for offentlig forvaltning å automatisere, forutsi, identifisere, utrede, overvåke, avdekke, målrette og sanksjonere på nye måter, og i langt større omfang enn tidligere. Det er gitt nye hjemler for helautomatisert saksbehandling, det gjøres forsøk med maskinlæring og kunstig intelligens, og innovativ bruk av stordata.

Analysen av velferdsstaten og forvaltningen må utvikles parallelt med den tekniske og politiske utviklingen. Innen tradisjonelle juridiske fagområder som forvaltningsrett, trygderett og diskrimineringsrett må kjente rettslige regler og begreper vurderes på nytt, og nye utvikles. Samtidig påvirkes norsk forvaltning av den raske utviklingen av internasjonale rettskilder og retningslinjer som omhandler ulike former for digitalisering.

Vit.asser i prosjektet vil være en viktig del av fagmiljøet på fakultetet, og vil gis særs gode muligheter for samarbeid med fagmiljøene i Direktoratet for arbeids- og velferdsforvaltning (NAV), som er ledende i det offentlige digitaliseringsarbeidet.

Vit.assene vil også få tilbud om særskilt veiledning og undervisning i teknologiske og digitale spørsmål.

For mer informasjon, se prosjektets nettsider.

Stillingen

Assistenten blir del av det relevante fagmiljøet ved instituttet, og kan delta på faglige lunsjseminarer og andre faglige arrangementer på linje med instituttets øvrige ansatte. Instituttet vil sørge for veiledning av avhandlingen.

Stillingens primære oppgave er å skrive avhandlingen, men assistenten får også tildelt noen andre faglige og administrative oppgaver (pliktarbeid). Dette kan være kildesjekk i vitenskapelige arbeider, og praktiske oppgaver ved arrangementer i fagmiljøene. Nærmere fastsettelse av tilsettingsperiode m.v. vil bli foretatt i forbindelse med tilsettingen.

Tiltredelse etter avtale.

Lønn: tilsvarende lønnstrinn 35 (p.t. kr 383 200 per årsverk).

For nærmere opplysninger om prosjektet, mulige temaer etc, kontakt Jon Christian Fløysvik Nordrum eller Ingunn Ikdahl.

For andre opplysninger: kontakt kontorsjef Øyvind Henden.

Søknadsprosessen

  • Søknad gjøres i nettskjema. I nettskjemaet skal det lastes opp dokumentasjon av eksamensresultater. Det er også mulig å laste opp en eventuell prosjektbeskrivelse og andre vedlegg, men dette er ikke obligatorisk.
  • Søknadsfrist er kl. 23:59 på angitt dato for søknadsfrist
  • Intervjuer gjennomføres i løpet av de to ukene etter søknadsfristen.
  • De som får tilbud om stilling får en svarfrist. Denne svarfristen er felles for alle instituttene som lyser ut tilsvarende stillinger ved Det juridiske fakultet.
  • Det tas sikte på alle skal få svar på søknadene før 1.oktober.
    Publisert 26. juni 2022 13:04 - Sist endret 28. juni 2022 10:17