Aslak Syse

Professor emeritus
Bilde av Aslak Syse
English version of this page
Telefon +47-22859484
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Aslak Syse er født i 1946. Han er cand.mag. (Universitetet i Oslo) 1971 (idehistorie, sosiologi og musikkvitenskap mellomfag, kriminologi grunnfag), cand.med. (Universitetet i Oslo) 1972, cand.jur. (Universitetet i Oslo) 1988 og dr. juris (Universitetet i Oslo) 1996. Syse arbeidet fra 1972 i ulike legestillinger, blant annet som overlege i Helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Finnmark 1981-1988. Han ble ansatt ved Institutt for offentlig rett i 1989, som professor i rettsvitenskap fra 1997. Fra 2016 emeritus.

Han var i 2005-2009 leder i Likestillings- og diskrimineringsnemnda etter den norske diskrimineringslovgivningen. Han har ledet flere offentlige utvalg.

Sitter nå i sannhets- og forsoningskommisjonen vedrørende fornorskningspolitikken overfor samer, kvener og norsk-finner.

I årene 2010-2013 var han instituttleder ved Institutt for offentlig rett.

Forskningsfelt

Syses vitenskapelige arbeider er i hovedsak innen velferdsrettslige emner, som spørsmål vedrørende pasienters og klienters rettigheter, rettsstilling til personer med nedsatt funksjonsevnet, rettighets- og rettssikkerhetsbegrepet i velferdsretten, forholdet mellom tvang og frivillighet, grensene mellom velferdsrettslige inngrep og strafferettslige reaksjoner, diskriminerings- og andre menneskerettsspørsmål, og allmenn normanalyse og normforståelse. Syse er faglærer i velferdsrett og helserett.

Emneord: Helserett, Velferdsrett, Diskriminerings- og likestillingsrett

Publikasjoner

 • Syse, Aslak (2020). Klagesaksbehandling ved omsorgstvang etter velferdslovgivningen Eller: Bruk av forvaltningsloven i praksis, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Kapittel.  s 599 - 621
 • Syse, Aslak (2020). Store endringer i den norske psykisk helsevernloven fra september 2017 - Om innføringen av en kompeetansebasert modell, I: Ulf Fröberg (red.),  Medicinrättslig årsbok 2019/2020.  Institutet för Medicink Rätt AB.  ISBN 9789178642434.  kapittel 16.  s 173 - 190
 • Syse, Aslak (2020). Årsartikkel om lovendringer, stønader og lovforslag. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 7- 41
 • Materstvedt, Lars Johan; Ottesen, Stig; von Hofacker, Sebastian & Syse, Aslak (2019). Lindrende sedering: Unødvendig lidelse kan unngås ved livets slutt. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Syse, Aslak (2019). Om endringene i psykisk helsevernloven fra 2017 - mere juss og mindre fag?, I: Trude Haugli; Siri Gerrard; Anne Hellum & Eva-Maria Svensson (red.),  Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3312-0.  Kapittel.  s 483 - 504
 • Syse, Aslak (2019). Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon, kapittel 14, I: Runar Narvland (red.),  Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205517592.  Kapittel 14.  s 707 - 775
 • Syse, Aslak (2019). Årsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 8- 52 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.0809-9553-2019-01-02
 • Syse, Aslak (2017). Diskrimineringsvernets normative styrke - Et norsk eksempel til advarsel, I: Mette Hartlev; Stine Jørgensen; Helga Aune & Anne Hellum (red.),  Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling.  Karnov Group.  ISBN 978-87-619-3854-1.  Kapittel.  s 139 - 153
 • Melhuus, Marit & Syse, Aslak (2016). Reproductive Surrogacy in Norway, In E. Scott Sills (ed.),  Handbook of Gestational Surrogacy. International Clinical Practice and Policy Issues.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107112223.  Kapittel.  s 217 - 224
 • Syse, Aslak (2016). Criminal Law and Contagious Diseases -- A Nordic Perspective., In Catherine Stanton & Hanna Quirk (ed.),  Criminalising Contagion.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107091825.  Chapter 5.  s 98 - 119
 • Syse, Aslak (2016). En tradisjonell forståelse av materielle rettigheter i velferdsretten, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  Kapittel 2.  s 35 - 56
 • Syse, Aslak (2016). Helsehjelp ved livets slutt, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Kapittel 9.  s 276 - 304
 • Syse, Aslak (2016). Rettigheter for barn med funksjonshemning, I: Njål Høstmælingen; Kirsten Sandberg & Elin Saga Kjørholt (red.),  Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025186.  Kapittel 10.  s 215 - 247
 • Syse, Aslak (2016). Tvang og frivillighet, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Kapittel 7.  s 201 - 228
 • Syse, Aslak (2016). Tvungent psykisk helsevern - enkelte kommentarer. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  s 278- 300
 • Syse, Aslak (2016). Velferdsrett for nedgangstider?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  14(1), s 9- 50
 • Syse, Aslak (2016). Verdens beste foreldrepengeordning?, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Kapittel.  s 513 - 532
 • Syse, Aslak & Befring, Anne Kjersti (2016). Enkelte viktige særlover, I: Aslak Syse; Anne Kjersti Befring & Morten Kjelland (red.),  Sentrale helserettslige emner.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  Kapittel 8.  s 229 - 254
 • Syse, Aslak & Ikdahl, Ingunn (2016). Regelverket for stønader til mor eller far med aleneomsorg for barn fra 1. januar 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 333- 359
 • Syse, Aslak (2015). Nye koster - hva med politikken?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 5- 58
 • Kjønstad, Asbjørn & Syse, Aslak (2014). Grunnlovsreformen og velferdsretten. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  s 340- 357
 • Syse, Aslak (2014). Breivik – The Norwegian Terrorist Case. Behavioral sciences & the law.  ISSN 0735-3936.  32, s 389- 407
 • Syse, Aslak (2014). Nye koster -- Ny politikk? Hvilken betydning vil regjeringsskiftet få for familie- og barneretten? Og for velferdsretten?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  (1), s 5- 58
 • Syse, Aslak (2014). Rt. 2013 s. 1642 - Om tannlegeassistenter og kvikksølvdamp og om kravene til yrkessykdom i ftrl. § 13-4. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett.  ISSN 1891-8956.  s 120- 141
 • Syse, Aslak (2013). Foreldrepenger ved fødsel - for studentmusikere og andre, I: Tonje Orseth (red.),  Corpsus Juris 1963-2013.  Corpsus Juris.  ISBN 9788230328095.  Kapittel.  s 110 - 125
 • Syse, Aslak (2013). Klageinstansers kompetanse og (u)verdiges retts(u)sikkerhet i velferdsretten, I: Karl Harald Søvig; Sigrid Eskeland Schutz & Ørnulf Rasmussen (red.),  Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1253-8.  kapittel.  s 691 - 704
 • Syse, Aslak (2013). Lovgrunnlaget for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemning og psykiske vansker, I: Synnøve Aasan (red.),  Psykisk utviklingshemming og psykisk helse-grunnleggende tema om utviklingshemning og psykisk helse.  NAKU.  ISBN 978-82-998499-2-0.  kapittel.  s 25 - 38
 • Syse, Aslak (2013). Materielle og prosessuelle skiller mellom pasientskaderett etter pasientskadeloven og etter alminnelig erstatningsrett, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  Kapittel.  s 587 - 601
 • Syse, Aslak (2013). Persons with disabilities in Norway : provisions for equality and accessibility in a human rights perspective, In Alf Petter Høgberg; Trond Eirik Schea & Runar Torgersen (ed.),  Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39157-7.  Kapittel.  s 284 - 299
 • Syse, Aslak (2013). Rødgrønn politikk på velferdsrettens område. Om stønader og lovforslag framsatt av regjeringen høsten 2012. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 4- 43
 • Syse, Aslak (2013). Stønader ved aleneomsorg for barn - med hovedvekt på ftrl. kap. 15. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 133- 148
 • Syse, Aslak (2013). Surrogati og foreldreskap, I: Marius Stub; Ida Hjort Kraby (red.),  Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02201-7.  Kapittel.  s 314 - 330

Se alle arbeider i Cristin

 • Syse, Aslak (red.) (2019). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2019-2020. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205524347.  1245 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2018). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2018-2019. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205515536.  1216 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2017). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2017-2018. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205505803.  1188 s.
 • Syse, Aslak & Kjelland, Morten (2017). Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter. rettssikkerhet og tvang. 6. utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497429.  597 s.
 • Syse, Aslak & Kjelland, Morten (red.) (2017). Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497443.  536 s.
 • Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (red.) (2016). Lov, liv og lære. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  646 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2016). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2016-2017. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205496736.  1115 s.
 • Syse, Aslak (2016). Psykisk helsevernloven med kommentarer 3. reviderte utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205482517.  544 s.
 • Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti & Kjelland, Morten (red.) (2016). Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205457232.  343 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2015). Norges Lover. Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2015-2016. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205481268.  1112 s.
 • Syse, Aslak (2015). Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer. 4. reviderte utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205450714.  672 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2014). Norges Lover. Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2014-2015. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205451827.  1095 s.
 • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (red.) (2013). Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  703 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2013). Norges Lover. Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2013-2014. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205453739.  1068 s.
 • Kjønstad, Asbjørn & Syse, Aslak (2012). Velferdsrett I: Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205430365.  627 s.
 • Kjønstad, Asbjørn & Syse, Aslak (red.) (2012). Velferdsrett II Barnevern- og sosialrett. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-42426-5.  500 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Syse, Aslak (2020). Alle kommuner skal ha ergoterapeut. Ergoterapeuten.  ISSN 0800-3475.  63(1), s 12- 13
 • Syse, Aslak (2020). Europarådet, menneskerettigheter og antirasisme, I: Sigrid Eskeland Schütz; Ragna Aarli & Henriette Sinding Aasen (red.),  Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205538498.  s 135 - 150
 • Rosenqvist, Randi; Syse, Aslak; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti; Gröning, Linda; Melle, Karl Heinrik; Rasmussen, Kirsten & Restan, Asbjørn (2019). Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2019). Barnevern og samfunnsvern. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  (3), s 201- 204
 • Syse, Aslak (2019). Grunnlovsmessige og folkerettslige aspekter vedrørende retten til tilrettelagt undervisning for personer med behov for særskilt tilrettelegging av skoleundervisningen Digitalt vedlegg til NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. NOU - Norges offentlige utredninger. 2019: 23.
 • Asland, John; Sverdrup, Tone & Syse, Aslak (2018). Peter Hambro 70 år - gratulerer med dagen!. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  16(2-3), s 103- 105
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Heinrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor & Rasmussen, Kirsten (2018). Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders & Langbach, Tor (2018). De sakkyndiges rolle i straffesaker. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders & Langbach, Tor (2018). Helsehjelp som straffereaksjon. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Rosenqvist, Randi & Syse, Aslak (2018). Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Syse, Aslak (2018). Assistert befruktning. Særlig om eggdonasjon og surrogati. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  02-03, s 235- 255 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-02-03-09
 • Syse, Aslak (2018). Kort og godt om taushets- og opplysningsplikt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  s 760- 760
 • Syse, Aslak (2018). Lov om psykisk helsevern, I: Finn Skårderud; Svein Haugsgjerd & Erik Stänicke (red.),  Psykiatriboken. Sinn - kropp - samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48835-9.  Kapittel 16.  s 260 - 282
 • Syse, Aslak (2018). Store endringer i psykisk helsevernloven. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  s 236- 243
 • Syse, Aslak (2018). Årsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader : Det femte blå statsbudsjettet etter stortingskompromisser – lovvedtak, stønader og lovforslag framsatt høsten 2017. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  16(1), s 5- 49 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-01-02 Vis sammendrag
 • Hellebostad, Marit; Syse, Aslak & Førde, Reidun (2017). Når en mindreårig pasient nekter livreddende behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: DOI: 10.4045/tidsskr.17.0247.
 • Syse, Aslak (2017). Barns med- og selvbestemmelsesrett – etter ulike lover. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  15(2), s 99- 105 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2017-02-01
 • Syse, Aslak (2017). Klage over tildelingsvedtak, I: Aslak Syse & Morten Kjelland (red.),  Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497443.  Kapittel 3.  s 111 - 154
 • Syse, Aslak (2017). Kognitiv funksjonssvikt - samtykke, vergemål og tvang, I: Aslak Syse & Morten Kjelland (red.),  Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497443.  Kapittel 7.  s 287 - 336
 • Syse, Aslak (2017). Rettspsykiatri og etikk. Om strafferett og utilregnelighetsregler, I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  13.  s 291 - 319
 • Syse, Aslak (2017). Årsartikkel om lovendringer, stønader mv. Det fjerde blå statsbudsjettet.. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  15(1), s 7- 41
 • Syse, Aslak & Befring, Anne Kjersti (2017). Pasientjournalen er ikke et "offentlig dokument". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak & Befring, Anne Kjersti (2017). Staten har ansvaret for å beskytte pasientopplysninger. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Syse, Aslak & Horn, Morten Andreas (2017). Når er en donor død. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Strand, Vibeke Blaker; Ikdahl, Ingunn; Syse, Aslak; Bailliet, Cecilia Marcela & Bostad, Inga (2016). Forbigår den beste. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 32
 • Syse, Aslak (2016). Den Gud gir et embete. Legeforeningen no: Norsk forening for Allmennmedisin.  s 690- 690
 • Syse, Aslak (2016). Om menn, kvinner og abort. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2016). Re: Den Gud gir et embete, gir han også forstand. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(8), s 690- 690 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0332
 • Syse, Aslak; Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde & Tverberg, Arnulf (2016). Inge Lorange Backer 70 år, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Innledningskapittel.  s 1 - 8
 • Syse, Aslak (2015). A. Syse svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(4), s 307- 308 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0132
 • Syse, Aslak (2015). Folketrygdens framtid. Hvor går NAV?. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  s 240- 242
 • Syse, Aslak (2015). Framveksten av familierettslig velferdslovgivning - i lys av Castberg og hans samtidige, I: Geir Kjell Andersland (red.),  De Castbergske barnelover 1915-2015.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48637-2.  Kapittel 3.  s 76 - 101
 • Syse, Aslak (2015). Hvor legges listen for tilregnelighet?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2015). Lundberg, Mjåland og Søvig: Tvang i rusfeltet, Oslo 2014. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 117- 121
 • Syse, Aslak (2015). Nye regler om kjønnsskifte - et paradigmeskifte. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 273- 275
 • Syse, Aslak (2015). Paternalisme på fremmarsj?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(1), s 9 . doi: 10.4045/tidsskr.14.1410
 • Syse, Aslak (2015). Paternalisme på fremmarsj. Et tilsvar. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  s 307- 308
 • Syse, Aslak & Bergsjø, Per (2015). Lover og regler, I: Jan Martin Maltau; Kåre Molne & Britt-Ingjerd Nesheim (red.),  Obstetrikk og gynekologi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205452343.  Kapittel 37.  s 362 - 373
 • Syse, Aslak (2014). Barns rett til medvirkning på helserettens område. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 173- 177
 • Syse, Aslak (2014). Hiv er ingen uskyldig tilstand. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2014). Marit Melhuus: Problems of Conception. Issues of Law, Biotechnology, Individuals and Kinship. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 291- 296
 • Syse, Aslak (2014). Når pasienten nekter blodoverføring. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134:, s 2022- 2022
 • Syse, Aslak (2014). Pasientsikkerhet. Exit Syse-utvalget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Syse, Aslak (2014). Re: Når pasienten nekter blodoverføring. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(21), s 2022 . doi: 10.4045/tidsskr.14.1285
 • Syse, Aslak (2014). Setter andres liv og helse i fare. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (2013). Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  kapittel.  s 13 - 16
 • Smith, Eivind; Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre & Syse, Aslak (2013). Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  Innledning.  s 13 - 16
 • Syse, Aslak (2013). Omsorgstvang - av hensyn til hvem?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(18), s 1905- 1905 . doi: 10.4045/tidsskr.13.0955
 • Syse, Aslak (2013). Pater est - fremdeles best?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 155- 159
 • Syse, Aslak (2013). Vibeke Blaker Strand: Diskrimineringsvern og religionsutøvelse. Hvor langt rekker individvernet?. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 264- 270
 • Evju, Stein & Syse, Aslak (2012). Jobbnekt for røykere. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  123(81), s 40- 40
 • Førde, Reidun & Syse, Aslak (2012). Pasientrettigheter og prioriteringer - åtte år etterpå. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (6)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:42 - Sist endret 18. jan. 2019 18:42

Prosjekter