Benedikte Moltumyr Høgberg

Bilde av Benedikte Moltumyr Høgberg
English version of this page
Telefon +47 22859450
Mobiltelefon +47 91548792
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Benedikte Moltumyr Høgberg er født i 1972. Hun ble cand. jur i 1999 og ph.d i rettsvitenskap i 2009. Advokatbevilling fra 2003. Professor fra 2012.

Moltumyr Høgberg var ansatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett i perioden 1997-1998, mens hun skrev avhandling om skattlegging av opsjoner i arbeidsforhold. I årene 1999-2004 var hun advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjødt, der hun var engasjert i forretningsjuridiske problemstillinger. I 2002-2003 var hun dommerfullmektig ved Eidsvoll tingrett. Hun begynte som doktorgradsstipendiat ved Institutt for offentlig rett i 2004, der hun skrev doktoravhandling om forbudet mot tilbakevirkende lover i Grunnloven. Hun tiltrådte stilling som førsteamanuensis ved samme institutt fra 1. januar 2012 og fikk opprykk til professor samme år. Våren 2013 hadde hun permisjon for å bistå Justisdepartementets lovavdeling med konstitusjonelle spørsmål.

Fra 2009 til 2011 var Moltumyr Høgberg ansatt av Stortinget som juridisk fagsekretær for utvalget til å utrede og fremme forslag til endringer i menneskerettighetene i Grunnloven (Menneskerettighetsutvalget eller Lønning-utvalget). Utvalgets innstilling ble levert Stortingets presidentskap 10. januar 2012, og er inntatt som Dokument 16 (2011-2012).

I 2014/2015 var hun ansvarlig for utredningen NOU 2015:4 "Tap av norsk statsborgerskap" til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. I 2017-2019 ledet hun Åpenhetsutvalget som avleverte NOU 2019:10 "Åpenhet i grenseland" til Helse- og omsorgsdepartementet. I 2018-2019 ledet hun Beredskapshjemmelutvalget som avleverte NOU 2019:13 "Når krisen inntreffer" til Justisdepartementet. Hun er for tiden medlem av det stortingsoppnevnte utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjoner (Kontrollutvalget).

Moltumyr Høgbergs forskning er i hovedsak knyttet til statsrett, forvaltningsrett, menneskerettigheter og metode.

Tidligere redaktør av Tidsskrift for Rettsvitenskap (TfR) fra 2014-2019.

Tidligere juridisk fagkyndig i etikkomiteen for medisinsk og helsefaglig forskning i Helse Sør-Øst fra 2009-2019.

 

Emneord: Statsforfatningsrett, Forvaltningsrett, Menneskerettigheter, Rettskildelære
Publisert 3. jan. 2012 10:15 - Sist endret 30. jan. 2020 12:41