Dag Michalsen

Bilde av Dag Michalsen
English version of this page
Telefon +47 22859434
Mobiltelefon +47 97043532
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Dag Michalsen født 1957.

Cand jur 1983, førsteamanuensis 1990-1997, dr. juris 1997.

Professor i rettshistorie fra 1997. Professor II i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Tromsø fra 1997.

Prosjektleder, Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900, UiO: Norden.

Dekan ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 2016-2019.

Se Curriculum Vitae [pdf].

Forskningsfelt

Forskningsfelt er rettshistorie med vekt på europeisk rettsvitenskapshistorie og forfatningshistorie.

Publikasjoner

Se full publikasjonsliste for 2021-1983

Annet

Emneord: Rettshistorie

Publikasjoner

 • Michalsen, Dag (2022). Nye forskningstilganger om rett i tidlig europeisk middelalder - en rettshistoriografisk studie . Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 506–536. doi: 10.18261/tfr.135.4.4.
 • Michalsen, Dag (2021). Francis Hagerup: A Norwegian internationalist . I Morris, P Sean (Red.), The League of Nations and the Development of International Law: A New Intellectual History of the Advisory Committee of Jurists . Routledge. ISSN 9780367897536.
 • Michalsen, Dag (2021). Rettsvitenskapen og universitetet i en ny juridisk offentlighet: Konflikten om økonomi- og statistikkfagene ved Universitetet 1836–1840. I Ognedal, Tone & Stavang, Endre (Red.), Jus og samfunnsøkonomi. Privatrettsfondet . ISSN 978-82-7236-275-0. s. 6–45.
 • Michalsen, Dag (2021). Tidligere paragraf 94 . I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 963–984.
 • Michalsen, Dag (2021). Den svensk-norske unionen 1814-1905 . I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 457–482.
 • Michalsen, Dag (2021). Paragraf 11 . I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 205–211.
 • Michalsen, Dag (2021). Tidligere paragraf 10 . I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 196–204.
 • Michalsen, Dag (2021). Paragraf 5 . I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 159–182.
 • Michalsen, Dag (2021). Paragraf 2 . I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 77–90.
 • Michalsen, Dag (2021). Norge som moderne lovgivningsstat på 1800-tallet . I Myhre, Jan Eivind (Red.), Myten om det fattige Norge. En misforståelse og dens historie. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0279-5. s. 309–331.
 • Michalsen, Dag (2021). Constitutions and codifications, 1667-2017: A legal historian's reflection . I Modeer, Kjell Åke (Red.), Legal History. Reflecting the past and the present current perspectives for the future . Institutet för Rättshistorisk Forskning . ISSN 978-91-86645-15-1. s. 328–345.
 • Michalsen, Dag (2021). The temporalities of constitutions . I Modeer, Kjell Åke (Red.), Legal History. Reflecting the past and the present current perspectives for the future . Institutet för Rättshistorisk Forskning . ISSN 978-91-86645-15-1. s. 320–327.
 • Michalsen, Dag (2020). Forfatningshistorie og forfatningsrett , Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3300-7. s. 399–416.
 • Hemstad, Ruth & Michalsen, Dag (2019). Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap i Norden, 1814-1914. I Hemstad, Ruth & Michalsen, Dag (Red.), Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914 . Pax Forlag. ISSN 9788253041179. s. 11–35.
 • Michalsen, Dag (2019). Den unge Marx og tysk rettsvitenskap. I Eriksen, Christoffer Conrad (Red.), Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202588076. s. 53–89.
 • Michalsen, Dag (2019). Methodological perspectives in comparative legal history: an analytical approach . I Moréteau, Olivier; Masferrer, Aniceto & Modeer, Kjell Å. (Red.), Comparative Legal History . Edward Elgar Publishing. ISSN 9781781955215. s. 96–109 . doi: https%3A/doi.org/10.4337/9781781955222.00010.
 • Michalsen, Dag (2019). Komparativ rettshistorie - noen metodiske bemerkninger. I Sunde, Jørn Øyrehagen (Red.), Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-055-4. s. 105–122.
 • Michalsen, Dag (2018). Forarbeider til Stortingets lover på 1800-tallets første del: rettslige og historiske perspektiver. I Alsvik, Ola; Hosar, Hans & Wiig, Marianne (Red.), I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-377-6. s. 256–270.
 • Michalsen, Dag (2016). Rechtsstaatlichkeit and the Norwegian Constitution 1814 –2014, European Law and National Constitutions. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH. ISSN 9783830537182. s. 83–96.
 • Michalsen, Dag (2016). Den norske grunnloven av 1814 og europeisk geopolitikk 1814-1818. I Dahlén, Marianne & Nygren, Rolf (Red.), Arbetslinjer och långa linjer. Vänbok til Mats Kumlien. Iustus förlag AB . ISSN 9789176789674. s. 191–201.
 • Michalsen, Dag (2016). Finnes det en norsk lovgivningstradisjon? I Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (Red.), Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02446-2. s. 341–351.
 • Michalsen, Dag (2015). International dimensions of the Norwegian Constitution of 1814. Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies. ISSN 0036-5653. 54(1), s. 65–81.
 • Michalsen, Dag (2015). The International Dimensions of the Norwegian Constitution of 1814. Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies. ISSN 0036-5653. s. 65–81.
 • Michalsen, Dag (2015). Høyesterett 1815-2015. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 362–371.
 • Michalsen, Dag (2015). Grunnloven fra mai til november i 1814: Internasjonale dimensjoner. I Seland, Bjørg (Red.), Selvstendighet og nasjonsbygging. 1814-2014. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-49927-3. s. 17–35.
 • Michalsen, Dag (2015). Den nye paragraf 2 i Grunnloven: "Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv". I Mjaaland, Marius Timmann (Red.), Ingen adgang til riket. Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2 1814-2014. St. Olav forlag . ISSN 9788270243068. s. 81–93.
 • Michalsen, Dag (2015). Values and Ideas in the Norwegian Constitution 1814-2014 – A Reflection. I Franco Ferrari, Giuseppe (Red.), Two Centuries of Norwegian Constitution: Between Tradition and Innovation. Eleven International Publishing. ISSN 978-94-6236-578-0. s. 1–5.
 • Michalsen, Dag (2015). Legislators, Journals, and the Public Legal Sphere in Scandinavia around 1800. I Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (Red.), Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004290051. s. 202–214. doi: 10.1163/9789004293113_013.
 • Michalsen, Dag (2015). Høyesterett og juridisk offentlighet - en historisk-kritisk refleksjon. I Ulvund, Frode & Sunde, Jørn Øyrehagen (Red.), Lovens Speil. Høgsterett 200 år. Fagbokforlaget. ISSN 9788245018097. s. 177–190.
 • Michalsen, Dag (2015). Den norske Grunnlovens betydning 1814-2014. I Sjöström, Olof (Red.), Norges Grundlov 1814 - Sverige 200 år i fred. AB Stjärntryck. ISSN 9789163766336. s. 19–31.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mestad, Ola & Michalsen, Dag (2021). Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISBN 9788215022581. 1536 s.
 • Hemstad, Ruth & Michalsen, Dag (2019). Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914 . Pax Forlag. ISBN 9788253041179. 492 s.
 • Michalsen, Dag (2017). Rettshistorisk kritikk. Tolv studier. Akademisk Publisering. ISBN 9788281520486. 264 s.
 • Michalsen, Dag & Holmøyvik, Eirik (2015). Kilder og årstall i forfatningshistorien. Pax Forlag. ISBN 9788253038186. 250 s.
 • Holmøyvik, Eirik; Michalsen, Dag & Mestad, Ola (2015). Lærebok i forfatningshistorie. Pax Forlag. ISBN 9788253037929. 476 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Michalsen, Dag (2022). Fredrik Stang og ideen om en sammenlignende rettsvitenskap .
 • Michalsen, Dag (2022). Om "Law and the Christian Tradition in Scandinavia" (Routledge 2022) - en kommentar .
 • Michalsen, Dag (2022). Det militante demokrati som vern mot autoritære krefter? Karl Loewenstein, Weimar og fascisme 1933-1938.
 • Michalsen, Dag (2022). "Trykkefrihet og trykkefrekkhet" - om grenser for tillatte ytringer etter 1800 .
 • Michalsen, Dag (2022). Dag Michalsen i samtale med Gunnar Totland: Ludvig Holbergs "Rettskunnskap".
 • Michalsen, Dag (2022). Conceptualizing Nordic Professor-politicians and International Law .
 • Michalsen, Dag (2022). Xiaoqun Xu: Heaven has Eyes. A History of Chinese Law, Oxford University Press, Oxford 2020. 363 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 382–389.
 • Michalsen, Dag (2022). Reflections on "The Limits of Legal Complex" .
 • Michalsen, Dag (2022). Michael Stolleis: «recht erzählen». Regionale Studien 1650–1850,Vittorio Klostermann. Frankfurt am Main 2021 . Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 167–175.
 • Michalsen, Dag (2022). Hong Kongs rettshistorie .
 • Michalsen, Dag (2021). Grunnloven og menneskerettigheter . [Internett]. Universitetsplassen podkast, Universitetet i Oslo .
 • Michalsen, Dag (2021). Konstruksjonen av Norden - Nordisk rett . [Internett]. Nasjonalbiblioteket, Oslo .
 • Michalsen, Dag (2021). Redaksjonell innnledning . I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 52–56.
 • Michalsen, Dag (2021). Hans-Petter Graver: Der Krieg der Richter. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung. ISSN 0323-4045. s. 484–488.
 • Michalsen, Dag (2021). R. W. Kostal: Laying Down the Law. The American Legal Revolutions in Occupied Germany and Japan. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 355–366.
 • Michalsen, Dag (2021). What was Scandiniavian Legal Realism of 20th Century? .
 • Michalsen, Dag (2021). Karl Loewenstein's Militant Democracy (1931-1938).
 • Michalsen, Dag (2020). Opprettelsen av et professorat i økonomi ved Det juridiske fakultet i Oslo.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Langford, Malcolm; Michalsen, Dag & Martinussen, Hans Fredrik (2020). Professor om sterk Oslo-dominans i Høyesterett: – Viss grad av selvrekruttering. [Internett]. NRK.no.
 • Michalsen, Dag (2020). Weimarforfatningen og nordisk statsrett 1919-1933.
 • Michalsen, Dag (2020). What is comparative legal history: The interactions between Nordic, Civil and Common Law. .
 • Michalsen, Dag (2019). Norge som en moderne lovgivningsstat på 1800-tallet .
 • Michalsen, Dag (2019). Nordic legal history and constitutional law 1800-2020 .
 • Michalsen, Dag (2019). Nordic law in a global legal context: Historical and contemporary perspectives.
 • Michalsen, Dag (2019). Nordic legal history and constitutionalism since 1800.
 • Michalsen, Dag (2019). Om utgivelsen av Carl Schmitt Politikk og rett. En kommentar .
 • Michalsen, Dag (2019). Weimarforfatningen 1919-1933: statsrett, ideologi og forfatningslære.
 • Michalsen, Dag (2019). Jussen og ytringsmuligheter - rettshistoriske perspektiver .
 • Michalsen, Dag (2019). Professor-Politicians and International law .
 • Michalsen, Dag (2019). Textual identities of constitutions .
 • Michalsen, Dag (2019). Tale ved graven Christian Magnus Falsen .
 • Michalsen, Dag (2019). Fra Roma over Konstantinopel til Brussel .
 • Michalsen, Dag (2018). Law and the Nordic Society in a Global Context - a Historical Overview .
 • Michalsen, Dag (2018). The Constitution as Information System.
 • Michalsen, Dag (2017). The Temporalities of Constitutions.
 • Michalsen, Dag (2017). Constitutional Law and methodologies in legal history.
 • Michalsen, Dag (2017). The dissolution of the Swedish-Norwegian union in 1905: Law and politics intertwined.
 • Michalsen, Dag (2017). Komparativ rettshistorie – metodiske perspektiver.
 • Michalsen, Dag (2017). Constitutions and codifications 1667-2017.
 • Michalsen, Dag (2017). Offentlighet og ytringsfrihet i Norden.
 • Michalsen, Dag (2017). Reformasjonens rettslige arv: Grunnlovens paragrafer 2 og 16 og den konfesjonelle stat.
 • Michalsen, Dag (2016). Ørsted and Handbook on Danish and Norwegian Law. I Martyn, Georges (Red.), The Formation and Transmission of Western Legal Culture, Books that made the Law in the Western World. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-319-45564-8. s. 342–345 .
 • Michalsen, Dag (2016). Den underfinaniserte juridiske forskning. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 591–592.
 • Michalsen, Dag (2016). Perspectives on comparative constitutional history.
 • Michalsen, Dag (2016). The Public Sphere and the Freedom of Expression in the Nordic Countries, 1815-1900.
 • Michalsen, Dag (2016). Benådning og strafferett. [Radio]. NRK 2 Ekko .
 • Michalsen, Dag (2016). Den historiske grunnlovskommentaren 1814-2014: Erfaringer med arbeidet.
 • Michalsen, Dag (2016). Rett og tid.
 • Michalsen, Dag (2016). Brexit: Om lange og korte linjer i britiske (engelske) rettsideologiske holdninger til kontinentet.
 • Michalsen, Dag (2016). Om å drive store forskningsprosjekter i rettsvitenskap - forskning og forskningsledelse.
 • Michalsen, Dag (2016). Franz Schubert, Wienerkongressen og ny norsk stat, 1814-1816.
 • Michalsen, Dag (2016). Det nordiske perspektiv i rettshistorisk arbeid.
 • Michalsen, Dag (2016). Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900.
 • Michalsen, Dag (2016). Magna Carta 800 år: 1215-2015.
 • Michalsen, Dag (2016). Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900: Et nytt tverrfaglig forskningsprosjekt: UiO:Norden.
 • Michalsen, Dag (2015). Frede Castberg and the invention of constitutional state of emergency 1935-1964: A political interpretation.
 • Michalsen, Dag (2015). Bokanmeldelse: Martin Sunnqvist: Konstitusjonellt kritiskt dömande. Förändringen av nordiska domares attituder under två sekel. Volym I-II. Rättshistoriskt Bibliotek. Band 71. Stockholm 2014. 1157 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 487–503.
 • Michalsen, Dag (2015). Unntakstilstand i Frankrike. [Radio]. NRK Radio Ekko .
 • Michalsen, Dag (2015). The Treaty of Kiel and the Congress of Vienna.
 • Michalsen, Dag (2015). Høyesterett 1815 – 2015.
 • Michalsen, Dag (2015). Parlamenter, lovgivning og offentlighet.
 • Michalsen, Dag (2015). Magna Carta 1215-2015.
 • Michalsen, Dag (2015). The Debates on the Congress of Vienna (1814-1815) in the History of International Law after 1945.
 • Michalsen, Dag (2015). Den nye paragraf 2 i Grunnloven: ”Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv".
 • Michalsen, Dag (2015). Riksrettens betydning gjennom historien.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:38 - Sist endret 8. des. 2021 14:30