Erik Boe

Professor emeritus
Bilde av Erik Boe
English version of this page
Telefon +47 22859442
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Erik Magnus Boe er født i 1943. Han ble cand.jur ved Universitetet i Oslo i 1970 og dr juris i 1980. Arbeidet med doktoravhandlingen, ”Distriktenes utbyggingsfond - En kritisk rettslig/rettssosiologisk studie av DUF’s generelle forvaltningsrettslige stilling” (Oslo 1979), ble startet mens Boe var ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsvitenskap, i 1972-1976. I 1986 ble han utnevnt til professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, med særlig plikt til å undervise i offentlig rett.

Boe har blant annet vært visebestyrer ved Institutt for offentlig rett i 1992-2000, og har vært leder av Eksamens- og undervisningsutvalget ved fakultetet i 1995-1999. Han representerte fakultetet ved oppbygningen og gjennomføringen av rettsvitenskapelig variantdel til examen facultatum 1996-2004. Boe har hatt forskningsopphold ved New South Wales University, Sydney, Columbia University, New York, Stanford University, California, Eurpauniversitetet, Firenze, og Det retsvidenskabelige fakultet, København.

Forskningsfelt

Først og fremst alminnelig forvaltningsrett og rettskildelære, men også statsforfatningsrett og personvern, samt fellestrekk og forbindelse mellom ulike offentligrettslige fag (nærmere i ”Publikasjoner 1966-1999” og ”Registrert forskning”).


CV og Registrert forskning 1966-1999

Emneord: Forvaltningsrett

Publikasjoner

 • Boe, Erik Magnus & Keiserud, Erik (2021). Replikk til Sivilombudets kommentar til vår artikkel "Hvem skal Sivilombudet beskytte?". Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 60(10), s. 641–643.
 • Boe, Erik & Keiserud, Erik (2021). Hvem skal Sivilombudet beskytte? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 60(4), s. 244–258.
 • Boe, Erik (2020). Systemhensyn kan være så mangt, Festskrift til Karsten Revsbech. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 978-87-574-4357-8. s. 73–87.
 • Boe, Erik (2020). Forsvarlig systeminnretning i forvaltningen. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 80(3), s. 129–140. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2020-03-02.
 • Boe, Erik M (2016). NAVs veilednings- og opplysningsplikt. I Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (Red.), Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-49372-8. s. 89–100.
 • Boe, Erik M (2016). Lovgivningsutvikling og IKT. I Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (Red.), Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02446-2. s. 98–110.
 • Boe, Erik M (2015). Minstekrav til aktivitet ved myndighetenes systeminnretning. Nordisk Administrativt Tidsskrift. ISSN 0029-1285. s. 55–68.
 • Boe, Erik M (2014). Personvernbiomatene, Jon Bing: En Hyllest/A Tribute. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205468504. s. 16–38.
 • Boe, Erik M (2014). God forvaltningsskikk og krav til forsvarlig forvaltning. I Blume, Peter & Henrichsen, Carsten (Red.), Forvaltning og retssikkerhed: Festskrift til Steen Rønsholdt. DJØF Forlag. ISSN 9788757431391. s. 131–145.
 • Boe, Erik M (2013). Omkamptyranniet. I Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (Red.), Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-42443-2. s. 77–93.
 • Boe, Erik M (2013). Nye trender i rettskildelæren/allmenn rettsteori. I Kjønstad, Asbjørn (Red.), Nye trender i rettsvitenskapen. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-45075-2. s. 43–48.
 • Boe, Erik M & Woxholth, Geir (2013). Forvaltning eller kontrakt: Det ene, det annet, begge deler eller ingen av delene? I Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland & Rasmussen, Ørnulf (Red.), Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1253-8. s. 81–97.
 • Boe, Erik M (2013). Minstekrav til aktivitet ved myndighetenes systeminnretning. I Høgberg, Alf Petter; Schea, Trond Eirik & Torgersen, Runar (Red.), Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-39157-7. s. 13–30.
 • Boe, Erik M (2012). Når miljøgaver ikke er rene gaver : skulpturparken på Ekeberg til illustrasjon, Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01953-6. s. 96–107.
 • Boe, Erik M (2010). Anskaffelsesoffentlighet. I Barbo, Jan Einar & Simonsen, Lasse (Red.), På rett grunn : festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40067-2. s. 21–43.
 • Boe, Erik M (2009). Nye toner om offentlig ansattes ytringsfrihet og varslerrett. I Aune, Helga ; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre & Michalsen, Dag (Red.), Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-30235-1. s. 67–92.
 • Boe, Erik M (2009). "Sterke menneskelige hensyn" - for sterke for Høyesterett? Kritisk juss. ISSN 0804-7375. s. 9–31.
 • Boe, Erik M (2008). Systemsmøring: Hvor langt kan private "kjøpe" seg goodwill hos det offentlige? I Anker, Helle Tegner & Olsen, Birgitte Egelund (Red.), Miljøretlige emner: Festskrift til Ellen Margrethe Basse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 978-87-574-1918-4. s. 221–236.
 • Boe, Erik M (2007). Skaper e-forvaltningen behov for reform av forvaltningslovgivningen? I Schartum, Dag Wiese (Red.), Elektronisk forvaltning i NordenPraksis, lovgivning og rettslige utfordringer. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0554-7. s. 289–302.
 • Boe, Erik M (2007). Hvem bestemmer - domstolene eller forvaltningen? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 67–88.
 • Boe, Erik M (2006). Utviklingen mot skjerpet kontroll med forvaltningens lovanvendelse, sett med en nordmanns øyne. I Henrichsen, Carsten; Rønsholdt, Steen & Blume, Peter (Red.), Forvaltningsretlige perspektiver. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 87-574-1416-5. s. 197–221.
 • Boe, Erik M (2004). Slemme barn kommer ikke til himmelen. Nordisk Administrativt Tidsskrift. ISSN 0029-1285. s. 143–151.
 • Boe, Erik M (2004). Lovregulering av utbyggingsavtaler - to konkurrerende lovforslag. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 515–531.

Se alle arbeider i Cristin

 • Boe, Erik (2021). Rettskildelære under debatt, 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03130-9. 757 s.
 • Boe, Erik (2020). Grunnleggende juridisk metode, 4.utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-1503654-0. 218 s.
 • Boe, Erik (2018). Forsvarlig forvaltning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03116-3. 196 s.
 • Boe, Erik M (2013). Oppgave- og materialsamling i forvaltningsrett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02162-1. 276 s.
 • Boe, Erik M (2012). Rettskildelære under debatt. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01794-5. 460 s.
 • Boe, Erik M (2012). Grunnleggende juridisk metode. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02080-8. 182 s.
 • Boe, Erik M (2010). Innføring i juss - Juridisk tenkning og rettskildelære. Universitetsforlaget. ISBN 9788215016344. 480 s.
 • Boe, Erik M (2010). Innføring i juss. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01634-4. 483 s.
 • Boe, Erik M (2010). Grunnleggende juridisk metode. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01718-1. 182 s.
 • Boe, Erik M (2005). Grunnleggende juridisk metode: en introduksjon til rett og rettstenkning. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00862-3. 187 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Boe, Erik (2021). Klimadommen mellom juss og politikk. Juridika Innsikt.
 • Boe, Erik (2020). Jussprofessor om offentlighet i mulige bedragerisaker: - Tar alvorlig feil. [Avis]. Avisen Agder.
 • Boe, Erik (2020). Offentlighetsloven - en villet "halvveislov"? , Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3300-7. s. 109–126.
 • Boe, Erik (2019). Strid om betent varslersak: Ordfører er åpenbart inhabil. [Avis]. Glåmdalen Avis.
 • Boe, Erik (2019). Utkast til ny forvaltningslov - NOU 2019:5. NOU - Norges offentlige utredninger. ISSN 0333-2306.
 • Boe, Erik (2019). Professor betegner KS-advokatens vurdering "hinsides faglig fornuft". [Fagblad]. Kommunal rapport.
 • Boe, Erik (2019). Professor mener KS-advokatenes råd til kommunen er basert på gal juss. [Fagblad]. Kommunal rapport.
 • Boe, Erik (2019). Få rettslig systemsvikt på den juridiske dagsorden. Rett24.
 • Boe, Erik (2019). Lovforslag uten spenst. Kommunal rapport. ISSN 0801-6410. s. 16–17.
 • Boe, Erik (2019). Offentlighet - langt mellom liv og lære. Kommunal rapport. ISSN 0801-6410. s. 16–17.
 • Boe, Erik (2019). Systemsvikt rammer fellesinteresser. Kommunal rapport. ISSN 0801-6410. s. 16–17.
 • Boe, Erik (2018). Norsk forvaltning: Systemsvikt og ulovligheter får pågå i årevis uten at noen griper inn. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. s. 8–11.
 • Boe, Erik (2018). Forsvarlig forvaltning handler om mer enn å unngå menneskelige feil. Hva hvis selve systemet ikke følger loven? Hva gjør vi når forvaltningen bryter reglene? Dagens Perspektiv.
 • Boe, Erik M; Russell, Kristoffer; Remme, Espen W.; Gjesdal, Ola; Smiseth, Otto A. & Skulstad, Helge (2012). Pacing improves left ventricular filling in narrow QRS and pulmonary hypertension. European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 33, s. 533–533.
 • Boe, Erik M (2010). Stiller spørsmål ved systemet. [Avis]. Hallingdølen.
 • Boe, Erik M (2010). Habilitet i saken om Prostneset. [Avis]. Stavanger Aftenblad.
 • Boe, Erik M (2010). Kreditt gebyrsaken. [Avis]. Dagbladet.
 • Boe, Erik M (2010). Frykter helseinfor på avveie - Professor vil anonymisere. [Avis]. Aftenposten.
 • Boe, Erik M (2010). Skal alle vite alt? [Avis]. Dagbladet.
 • Boe, Erik M (2010). Lyses satsing på natuirressurser: Inhasbilitet er bare en formalitet. [Avis]. Stavanger Aftenblad.
 • Boe, Erik M (2010). Forsvarer sin hardt pressede minister laksekrim. [Avis]. Dagbladet.
 • Boe, Erik M (2010). Systemsvikt - og hva så? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 513–514.
 • Boe, Erik (2010). Arnesen og Skoghøy er fremstilt unyansert. [Avis]. Aftenposten.
 • Boe, Erik M & Smith, Eivind (2009). Intervju: – Tyder på uryddighet. [Avis]. Aftenposten.
 • Boe, Erik M (2009). Tyder på uryddighet. [Avis]. Aftenposten.
 • Boe, Erik M (2009). Feil fra første sekund - Tyder på uryddighet. [Avis]. Bergens Tidende.
 • Boe, Erik M (2009). Tar seg usedvanlig dårlig ut. [Avis]. Akershus Amtstidende.
 • Boe, Erik M (2009). Reagerer på Røkke-koblinger. [Avis]. Dagbladet.
 • Boe, Erik M (2009). Full krig om habilitet. [Avis]. Tromsø.
 • Boe, Erik M (2009). I beste fall uheldig. [Avis]. Romerikes Blad.
 • Boe, Erik M (2009). Bedre enn fylkesmannen. [Avis]. Tromsø.
 • Boe, Erik M (2009). Fangel kjent inhabil av juridisk ekspert. [Avis]. Nordlys.
 • Boe, Erik M (2009). Storfavoritt til stillingen. [Avis]. Dagbladet.
 • Boe, Erik M (2009). Vi kan ikke bruke innbyggernes penger på dette. [Avis]. Aftenposten.
 • Boe, Erik M (2009). Fangel slo tilbake. [Avis]. Tromsø.
 • Boe, Erik M (2009). Instituttlunsj: Rt 2008 s 681, Sterke menneskelige hensyn - for sterke for Høyesterett?
 • Boe, Erik M (2008). Omstridt rådmann går av. [Avis]. VG.
 • Boe, Erik M (2008). UNE melder til politiet. [Avis]. Klassekampen.
 • Boe, Erik M (2008). Kritisk til dobbeltroller. [Avis]. VG.
 • Boe, Erik M (2008). Var de inhabile i Foruis-saken? [Avis]. Stavanger Aftenblad .
 • Boe, Erik M (2008). Urimeleg hemmelighald. [Avis]. Klassekampen .
 • Boe, Erik M (2008). Refser hemmelighold. [Avis]. Dagens næringsliv.
 • Boe, Erik M (2008). Statsministerem refses for hemmelighold. [Avis]. VG.
 • Boe, Erik M (2008). Statsministeren fortsetter hemmeligholdet. [Avis]. NTBtekst.
 • Boe, Erik M (2008). Presses til åpenhet. [Avis]. VG.
 • Boe, Erik M (2008). Stattsministeren fortsetter hemmelighold. [Avis]. Nationen.
 • Boe, Erik M (2008). Nekter å journalføre. [Avis]. Dagens næringsliv.
 • Boe, Erik M (2008). Krever dokumentet utlevert. [Avis]. Dagbladet.
 • Boe, Erik M (2008). Unødig prinsipprytteri. [Avis]. Dagsavisen.
 • Boe, Erik M (2008). Jens' mørke hemmelighet. [Avis]. Dagsavisen.
 • Boe, Erik M (2008). Oversender hemmelig notat. [Avis]. Dagbladet.
 • Boe, Erik M (2008). Mener hysj-notatets innhold kan bli misforstått. [Avis]. VG.
 • Boe, Erik M (2008). Vil ha Jens for retten. [Avis]. Dagbladet.
 • Boe, Erik M (2008). Offentleglovkommentar. [Avis]. Jærbladet.
 • Boe, Erik M (2007). Habilitetskommentar. [Avis]. Adresseavisen.
 • Boe, Erik M (2007). Habilitetskommentar. [Avis]. Stavanger Aftenblad.
 • Boe, Erik M (2007). Habilitetskommentar. [Avis]. VG.
 • Boe, Erik M (2007). Habilitetskommentar. [Avis]. Brønnøysund Avis.
 • Boe, Erik M (2007). Lovtolkingskommentar. [Avis]. Aftenposten.
 • Boe, Erik M (2007). Habilitetskommentar. [Avis]. VG.
 • Boe, Erik M (2007). Habilitetskommentar. [Avis]. Fædrelandsvennen.
 • Boe, Erik M (2007). Habilitetskommentar. [Avis]. VG.
 • Boe, Erik M (2007). Offentleglovkommentar. [Avis]. Nettavisen.
 • Boe, Erik M (2007). Habilitetskommentar. [Radio]. NRK.
 • Boe, Erik M (2006). Innlegg om regulering av Norsk pasientregister.
 • Boe, Erik M (2004). Slemme barn kommer ikke til himmelen. I Fliflet, Arne m fl (Red.), Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 87-574-0963-3. s. 57–68.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 08:43 - Sist endret 30. mars 2022 11:29