Helga Aune

Førsteamanuensis II
Bilde av Helga Aune
English version of this page
Rom 123
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Emneord: Utdanningsrett, Arbeidsrett, Likestilling

Publikasjoner

 • Aune, Helga (2016). Rettslige standarder i opplæringsloven og barnehageloven. Om retten til likt pedagogisk utbytte uavhengig av kjønn, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 3.  s 54 - 74
 • Aune, Helga & Løvdal, Lene (2014). Au pair-ordningens rettslige konstruksjon - sårbarhet i et arbeids- og strafferettslig perspektiv, I: Anne Hellum & Julia Köhler-Olsen (red.),  Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205459281.  Kapittel 9.  s 219 - 259
 • Aune, Helga (2013). Fedrekvoten, normer og stereotype kjønnsroller. "...på noen områder kan jussen være en spydspiss i samfunnsutviklingen", I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  kapittel 3.  s 35 - 48
 • Aune, Helga (2012). Opplæringslovens og barnehagelovens formålsbestemmelser. Utdanning, likestilling og stereotype kjønnsroller. Et helhetlig perspektiv: utdanning, arbeid, demokrati og likebehandling, I: Henning Jakhelln & Trond-Erik Welstad (red.),  Utdanningsrettslige emner.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202358822.  Kapittel 6.  s 101 - 132
 • Aune, Helga (2011). Deltidsarbeid - stereotype kjønnsroller i arbeidsliv og privatliv Videreutvikling av vernet mot diskriminering på strukturelt grunnlag – neste trinn i diskrimineringsjussens utvikling?, I:  På vei. Om kjønn og rett i Norden.  Makadam Förlag.  ISBN 978-91-7061-104-9.  5.  s 51 - 71
 • Aune, Helga (2011). Report on Norway, In Monika Schlachter (ed.),  The Prohibition of Age Discrimination in Labour Relations.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783832959012.  Kapitel.  s 443 - 461
 • Aune, Helga & Mo, Preben Haugmoen (2011). Arbeitsrecht in Norwegen, I: Martin Henssler & Axel Braun (red.),  Arbeitsrecht in Europa, 3. Auflage.  Verlag Dr. Otto Schmidt.  ISBN 9783504426811.  Kapitel.  s 845 - 926
 • Aune, Helga (2010). Kvinnekonvensjonens og kvinnerettslig teoris betydning for norsk rettsanvendelse og rettsvitenskapelige analyser. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  33(2 = 129), s 51- 71
 • Aune, Helga (2008). Deltids- og midlertidig ansattes diskrimineringsvern, I: Anne Hellum & Kirsten Ketscher (red.),  Diskriminerings- og likestillingsrett.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215012629.  Kapittel 8.  s 239 - 264
 • Aune, Helga (2007). Solidaritet, menneskerettigheter og sosiale velferdsordninger, I: Kjell Bjørndalen & Karl Nysterud (red.),  Tariffavtalen som formet Norge: Verkstedsoverenskomsten 100 år.  Pax Forlag.  ISBN 9788253030456.  Kapittel.  s 201 - 209
 • Aune, Helga Karen (2004). Helsedepartementet, Regjering og Storting bryter likestillingsloven! Kommentar til Helsedepartementets behandling av vedtak nr 4/2003 til Klagenemnda for likestilling - "Steriliseringssaken". Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  30(2), s 144- 156

Se alle arbeider i Cristin

 • Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga & Hellum, Anne (red.) (2017). Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. Karnov Group.  ISBN 978-87-619-3854-1.  415 s.
 • Aune, Helga (2013). Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-29246-1.  695 s.
 • Jakhelln, Henning; Aune, Helga & Gisle, Jon (red.) (2012). arbeidsrett.no. kommentarer til arbeidstvistloven. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-29360-4.  252 s.
 • Jakhelln, Henning; Aune, Helga; Kroken, Nina & Lenth, Claude A. (red.) (2011). arbeidsrett.no : kommentarer til arbeidsmiljøloven. 3. utgave. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202306113.  1413 s.
 • Aune, Helga; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre & Michalsen, Dag (red.) (2009). Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30235-1.  685 s.
 • Aune, Helga & Mo Fredriksen, Preben (2008). Norwegian Employment Law. N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13453-0.  142 s.
 • Jakhelln, Henning & Aune, Helga (red.) (2006). Arbeidsmiljøloven 2005 - en introduksjon. Damm.  ISBN 978-82-04-11813-4.  175 s.
 • Jakhelln, Henning & Aune, Helga (red.) (2006). arbeidsrett.no Kommentarer til arbeidsmiljøloven. Damm.  ISBN 978-82-04-12553-8.  1241 s.
 • Jakhelln, Henning & Aune, Helga (red.) (2005). arbeidsrett.no. NW Damm & Søn.  ISBN 82-04-10165-1.  1217 s.
 • Aune, Helga (2003). Arbeitsrecht i Norwegen. Verlag Dr. Otto Schmidt.  ISBN 3-504-42619-5.  1300 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aune, Helga; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Mælen, Kjell Magne & Søvig, Karl Harald (2020). NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler. NOU - Norges offentlige utredninger. 2020: 3.
 • Aune, Helga (2013). Hvordan dagens regelverk åpner for at au-pairer kan utnyttes (i menneskehandel).
 • Aune, Helga (2013). Likestillingsutfordringer i arbeidsliv og utdanning.
 • Aune, Helga (2013). Rett til utdanning og fravær av vold.
 • Aune, Helga (2013). Retten til å arbeide og fravær av vold.
 • Aune, Helga & Burri, Susanne, University of Utrecht (2013). Sex Discrimination in Relation to Part-Time and Fixed-Term Work The application of EU and national law in practice in 33 European countries, EUROPEAN NETWORK OF LEGAL EXPERTS IN THE FIELD OF GENDER EQUALITY.
 • Aune, Helga & Burri, Susanne, Utrecht University (ed.) (2013). Sex Discrimination in Relation to Part-Time and Fixed-Term Work The application of EU and national law in practice in 33 European countries, EUROPEAN NETWORK OF LEGAL EXPERTS IN THE FIELD OF GENDER EQUALITY.
 • Aune, Helga (2012). Age-discrimination and exclusion –mechanisms. A greying labour market – concepts of work and pension norms.
 • Aune, Helga (2012). Aldersdiskriminering - individuelt og strukturelt vern.
 • Aune, Helga (2012). Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag.
 • Aune, Helga (2012). Kjønnspoeng - eller de andre mulighetene?.
 • Aune, Helga (2012). Likestilling i barnehager.
 • Aune, Helga (2012). Paneldebatt om Au-pair-ordningen i Norge.
 • Aune, Helga (2012, 24. april). Stereotype bilder av kjønn blomstrer i barnehage og skole, 24. april 2012. [Internett].  Forskning.no:.
 • Aune, Helga (2012). Stereotypical gender roles in work and private life – part-time work, care and domestic work.
 • Aune, Helga (2012). Stereotypier i utdanningen: Kjønn, etnisitet, seksualitet og religion.
 • Aune, Helga (2012). The right to Education. Human Rights instruments, EU and National legislation. Legal Norms in a plural cultural and gendered reality.
 • Aune, Helga (2012, 30. mars). Vi er fortsatt ikke likestilte...,. [Internett].  Forskning.no.
 • Aune, Helga (2012). Viktige skritt for å fremme likestilling: Kommentar til Ronald Craig innledning.
 • Amesto, Translations & Aune, Helga (2011). Part-time work - stereotypical gender roles in work and private life. Further development of the protection against discrimination on a structural basis - the next step in the development of anti-discrimination law?.
 • Aune, Helga (2011). Aldersdiskriminering.
 • Aune, Helga (2011). Aldersdiskriminering – en kamp mellom generasjoner?.
 • Aune, Helga (2011). Au-pair work - stereotypical women`s work.
 • Aune, Helga (2011). "Cleaning House and care for Children - Work provided by part-time working mothers or by au-pairs?".
 • Aune, Helga (2011). Debattleder på den årlige utdanningsrettslige konferansen i regi av Juristenes Utdanningssenter, 25 oktober 2011.
 • Aune, Helga (2009). Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 13. Vis sammendrag
 • Aune, Helga (2009). Tove Stang Dahls minneseminar 7. mai: "Diskriminering av deltidsansatte - oversett og ignorert?".
 • Aune, Helga; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre & Michalsen, Dag (2009). Henning Jakhelln - 70 år, I: Helga Aune; Ole Kristian Fauchald; Kåre Lilleholt & Dag Michalsen (red.),  Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30235-1.  Forord.  s 13 - 16
 • Aune, Helga (2003). Arbeidsvilkår og forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn, med særlig vekt på tariffavtaler.
 • Aune, Helga Karen & Jakhelln, Henning (2000). Arbeidsgiverens kontrolladgang - arbeidstakerens integritet. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. apr. 2019 13:33 - Sist endret 21. okt. 2019 13:30

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter