Helga Aune

Førsteamanuensis II
Bilde av Helga Aune
English version of this page
Brukernavn
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Emneord: Utdanningsrett, Arbeidsrett, Likestilling

Publikasjoner

 • Aune, Helga (2016). Rettslige standarder i opplæringsloven og barnehageloven. Om retten til likt pedagogisk utbytte uavhengig av kjønn. I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 54–74.
 • Aune, Helga & Løvdal, Lene (2014). Au pair-ordningens rettslige konstruksjon - sårbarhet i et arbeids- og strafferettslig perspektiv. I Hellum, Anne & Köhler-Olsen, Julia (Red.), Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205459281. s. 219–259.
 • Aune, Helga (2013). Fedrekvoten, normer og stereotype kjønnsroller. "...på noen områder kan jussen være en spydspiss i samfunnsutviklingen". I Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (Red.), Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-42443-2. s. 35–48.
 • Aune, Helga (2012). Opplæringslovens og barnehagelovens formålsbestemmelser. Utdanning, likestilling og stereotype kjønnsroller. Et helhetlig perspektiv: utdanning, arbeid, demokrati og likebehandling. I Jakhelln, Henning & Welstad, Trond-Erik (Red.), Utdanningsrettslige emner. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202358822. s. 101–132.
 • Aune, Helga (2011). Deltidsarbeid - stereotype kjønnsroller i arbeidsliv og privatliv Videreutvikling av vernet mot diskriminering på strukturelt grunnlag – neste trinn i diskrimineringsjussens utvikling? På vei. Om kjønn og rett i Norden. Makadam Förlag. ISSN 978-91-7061-104-9. s. 51–71.
 • Aune, Helga & Mo, Preben Haugmoen (2011). Arbeitsrecht in Norwegen. I Henssler, Martin & Braun, Axel (Red.), Arbeitsrecht in Europa, 3. Auflage. Verlag Dr. Otto Schmidt. ISSN 9783504426811. s. 845–926. doi: 10.9785/ovs.9783504381875.845.
 • Aune, Helga (2011). Report on Norway. I Schlachter, Monika (Red.), The Prohibition of Age Discrimination in Labour Relations. Nomos. ISSN 9783832959012. s. 443–461.
 • Aune, Helga (2010). Kvinnekonvensjonens og kvinnerettslig teoris betydning for norsk rettsanvendelse og rettsvitenskapelige analyser. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. 33(2 = 129), s. 51–71.
 • Aune, Helga (2008). Deltids- og midlertidig ansattes diskrimineringsvern. I Hellum, Anne & Ketscher, Kirsten (Red.), Diskriminerings- og likestillingsrett. Universitetsforlaget. ISSN 9788215012629. s. 239–264.
 • Aune, Helga (2007). Solidaritet, menneskerettigheter og sosiale velferdsordninger. I Bjørndalen, Kjell & Nysterud, Karl (Red.), Tariffavtalen som formet Norge: Verkstedsoverenskomsten 100 år. Pax Forlag. ISSN 9788253030456. s. 201–209.
 • Aune, Helga Karen (2004). Helsedepartementet, Regjering og Storting bryter likestillingsloven! Kommentar til Helsedepartementets behandling av vedtak nr 4/2003 til Klagenemnda for likestilling - "Steriliseringssaken". Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 30(2), s. 144–156.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga & Hellum, Anne (2017). Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. Karnov Group. ISBN 978-87-619-3854-1. 415 s.
 • Aune, Helga (2013). Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-29246-1. 695 s.
 • Jakhelln, Henning; Aune, Helga & Gisle, Jon (2012). arbeidsrett.no. kommentarer til arbeidstvistloven. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-29360-4. 252 s.
 • Jakhelln, Henning; Aune, Helga; Kroken, Nina & Lenth, Claude A. (2011). arbeidsrett.no : kommentarer til arbeidsmiljøloven. 3. utgave. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202306113. 1413 s.
 • Aune, Helga ; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre & Michalsen, Dag (2009). Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-30235-1. 685 s.
 • Aune, Helga & Mo Fredriksen, Preben (2008). Norwegian Employment Law. N.W. Damm & Sønn ASA. ISBN 978-82-04-13453-0. 142 s.
 • Jakhelln, Henning & Aune, Helga (2006). Arbeidsmiljøloven 2005 - en introduksjon. Damm. ISBN 978-82-04-11813-4. 175 s.
 • Jakhelln, Henning & Aune, Helga (2006). arbeidsrett.no Kommentarer til arbeidsmiljøloven. Damm. ISBN 978-82-04-12553-8. 1241 s.
 • Jakhelln, Henning & Aune, Helga (2005). arbeidsrett.no. NW Damm & Søn. ISBN 82-04-10165-1. 1217 s.
 • Aune, Helga (2003). Arbeitsrecht i Norwegen. Verlag Dr. Otto Schmidt. ISBN 3-504-42619-5. 1300 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aune, Helga (2013). Retten til å arbeide og fravær av vold.
 • Aune, Helga (2013). Rett til utdanning og fravær av vold.
 • Aune, Helga & Burri, Susanne, University of Utrecht (2013). Sex Discrimination in Relation to Part-Time and Fixed-Term Work The application of EU and national law in practice in 33 European countries, EUROPEAN NETWORK OF LEGAL EXPERTS IN THE FIELD OF GENDER EQUALITY.
 • Aune, Helga (2013). Hvordan dagens regelverk åpner for at au-pairer kan utnyttes (i menneskehandel).
 • Aune, Helga (2013). Likestillingsutfordringer i arbeidsliv og utdanning.
 • Aune, Helga (2012). Stereotypier i utdanningen: Kjønn, etnisitet, seksualitet og religion.
 • Aune, Helga (2012). Stereotypical gender roles in work and private life – part-time work, care and domestic work.
 • Aune, Helga (2012). The right to Education. Human Rights instruments, EU and National legislation. Legal Norms in a plural cultural and gendered reality.
 • Aune, Helga (2012). Age-discrimination and exclusion –mechanisms. A greying labour market – concepts of work and pension norms.
 • Aune, Helga (2012). Vi er fortsatt ikke likestilte..., [Internett]. Forskning.no.
 • Aune, Helga (2012). Stereotype bilder av kjønn blomstrer i barnehage og skole, 24. april 2012. [Internett]. Forskning.no: .
 • Aune, Helga (2012). Kjønnspoeng - eller de andre mulighetene?
 • Aune, Helga (2012). Aldersdiskriminering - individuelt og strukturelt vern.
 • Aune, Helga (2012). Likestilling i barnehager.
 • Aune, Helga (2012). Viktige skritt for å fremme likestilling: Kommentar til Ronald Craig innledning.
 • Aune, Helga (2012). Paneldebatt om Au-pair-ordningen i Norge.
 • Aune, Helga (2012). Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag.
 • Amesto, Translations & Aune, Helga (2011). Part-time work - stereotypical gender roles in work and private life. Further development of the protection against discrimination on a structural basis - the next step in the development of anti-discrimination law? På vei. Om kjønn og rett i Norden. Makadam Förlag. ISSN 978-91-7061-104-9. s. 51–71.
 • Aune, Helga (2011). Debattleder på den årlige utdanningsrettslige konferansen i regi av Juristenes Utdanningssenter, 25 oktober 2011.
 • Aune, Helga (2011). Aldersdiskriminering.
 • Aune, Helga (2011). Au-pair work - stereotypical women`s work.
 • Aune, Helga (2011). "Cleaning House and care for Children - Work provided by part-time working mothers or by au-pairs?".
 • Aune, Helga (2011). Aldersdiskriminering – en kamp mellom generasjoner?
 • Aune, Helga ; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre & Michalsen, Dag (2009). Henning Jakhelln - 70 år. I Aune, Helga ; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre & Michalsen, Dag (Red.), Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-30235-1. s. 13–16.
 • Aune, Helga (2009). Tove Stang Dahls minneseminar 7. mai: "Diskriminering av deltidsansatte - oversett og ignorert?".
 • Aune, Helga (2003). Arbeidsvilkår og forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn, med særlig vekt på tariffavtaler.
 • Aune, Helga Karen & Jakhelln, Henning (2000). Arbeidsgiverens kontrolladgang - arbeidstakerens integritet.
 • Aune, Helga; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Mælen, Kjell Magne & Søvig, Karl Harald (2020). NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. ISSN 978-82-583-1439-1.
 • Aune, Helga & Burri, Susanne, Utrecht University (2013). Sex Discrimination in Relation to Part-Time and Fixed-Term Work The application of EU and national law in practice in 33 European countries, EUROPEAN NETWORK OF LEGAL EXPERTS IN THE FIELD OF GENDER EQUALITY. EU Commission.
 • Aune, Helga (2009). Discrimination against part-time workers. Universitetet i Oslo. ISSN 1890-2375.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. apr. 2019 13:33 - Sist endret 10. des. 2021 19:24

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter