Henriette N. Tøssebro

Bilde av Henriette N. Tøssebro
English version of this page
Telefon +47-22859488
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Henriette N. Tøssebro tiltrådte som universitetsstipendiat ved Institutt for offentlig rett sommeren 2015. Fra 2014 til 2015 var hun tilknyttet Institutt for offentlig rett som vitenskapelig assistent, der hun skrev en 60-poengs studentavhandling om den strafferettslige rettsstridsreservasjonen (utgitt i bokform på Fagbokforlaget). Ved siden av profesjonsutdannelsen i rettsvitenskap, har hun en LLM i sjørett fra Storbritannia. Hun har ellers erfaring fra Justisdepartementets lovavdeling (konsulent for Advokatlovutvalget i 2014 samt Voldsoffererstatningsutvalget 2016), Oslo tingrett (konsulent fra 2008 til 2012) og Juss-Buss (juridisk rådgiver fra 2009 til 2010). Ved siden av sitt doktorgradsarbeid, er hun medlem i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst (nå i permisjon) og Utlendingsnemnda. Hun holder også eksterne foredrag og presentasjoner.

 

Doktorgradsprosjekt: Omgjøring av enkeltvedtak

Når et forvaltningsorgan endrer eller opphever et enkeltvedtak, vil man i juridisk sammenheng ofte tale om "omgjøring". Dersom omgjøringen ikke er foranlediget av en rettidig klage, følger vilkårene for omgjøring i sin mest generelle form av forvaltningsloven § 35. Mitt avhandlingsprosjekt tar for seg omgjøringsreglenes teoretiske så vel som praktiske virkefelt. Blant annet vil betydningen av nye faktiske forhold, borgerens innrettelsesgrad og skyld bli tatt til vurdering. Andre emner som vil bli behandlet er omgjøringsvedtakets virkningstidspunkt samt forvaltningens omgjøringsplikt. Nasjonale, forvaltningsrettslige kilder danner det rettskildemessige utgangspunktet for avhandlingen. 

 

Undervisning og veiledning

Tøssebro har tidligere undervist på profesjonsstudiet i rettsvitenskap på annet studieår i JUS2111 (statsforfatningsrett) og JUS2211 (forvaltningsrett), samt på fjerde studieår i JUS4111 (metodelære). 
 

Gjesteforskningsopphold

Universität Leipzig i Tyskland, sommeren 2016
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne i Frankrike, sommeren 2017
Aarhus Universitet i Danmark, høsten 2017
Uppsala Universitet og Lunds Universitet i Sverige, våren og høsten 2018
 

Interne verv

Representant for stipendiater i Programrådet for forskerutdanning (funksjonsperiode 2017)

Vara-representant for midlertidig vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret (funksjonsperiode 2017-2018)

Fast representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet (funksjonsperiode 2016)

Representant for midlertidige vitenskapelige ansatte i arbeidsgruppen gjennomgang av arbeidsplikt og regler for godskrivning ved Det juridiske fakultet (funksjonsperiode 2016-2017)

2. vara-representant for midlertidig ansatte i Instituttrådet ved Institutt for offentlig rett (funksjonsperiode 2016-2017)
 

Redaksjonelle verv

Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Kritisk juss
 

Emneord: Forvaltningsrett; Strafferett; Metodelære

Publikasjoner

 • Tøssebro, Henriette N. (2018). Omgjøringsforbehold i forvaltningsretten. Förvaltningsrättslig Tidskrift.  ISSN 0015-8585.  (3), s 643- 663
 • Tøssebro, Henriette N. (2017). Det relative relevansbegrepet. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  53(4), s 200- 208 . doi: 1018261
 • Blandhol, Sverre; Tøssebro, Henriette N. & Skotheim, Øystein (2015). Innføring i juridisk metode. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  50(6), s 310- 345
 • Høgberg, Alf Petter & Tøssebro, Henriette N. (2013). Om aktiv og passiv medvirkning, I: Alf Petter Høgberg; Trond Eirik Schea & Runar Torgersen (red.),  Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39157-7.  Artikkel.  s 123 - 148
 • Høgberg, Alf Petter & Tøssebro, Henriette N. (2012). Begrensninger i adgangen til å fingere skyld. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  38(3-4), s 223- 243

Se alle arbeider i Cristin

 • Tøssebro, Henriette N. (red.) (2019). Ugyldighet i forvaltningsretten. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03205-4.  419 s.
 • Tøssebro, Henriette N. (2016). Rettsstrid. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245021134.  146 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tøssebro, Henriette N. (2018). The Principle of Non-Retroactivity and Its Application to Administrative Decisions, In Stefan Lorenzmeier & Dorota Miler (ed.),  The New Law.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8487-4088-8.  D.  s 361 - 378
 • Tøssebro, Henriette N. (2016). Enkeltvedtak - en sporveksel til besvær.
 • Tøssebro, Henriette N. (2016). Omgjøring utenfor klagesak.
 • Tøssebro, Henriette N. (2015). Between Moral Deliberation and Judicial Discretion: Some Thoughts on the Concept of “Rettsstridighet”.
 • Tøssebro, Henriette N. (2015). Om straffrigjørende umulighet og utjenlige forsøk.
 • Tøssebro, Henriette N. (2014). Justification Defenses under Norwegian Criminal Law - A Matter of Judicial Discretion.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. aug. 2015 14:06 - Sist endret 26. nov. 2019 10:16