Ingvild Bruce

Førsteamanuensis - Institutt for offentlig rett
Bilde av Ingvild Bruce
English version of this page
Telefon +47 22845873
Mobiltelefon +47 907 86 884
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Ingvild Bruce disputerte 14. juni 2021 med avhandlingen Preventive Use of Surveillance Mesures for the Protection of National Security, a normative and comparative study of Dutch, Norwegian and Swedish law. 

Sammendrag av avhandlingen

Siden tusenårsskiftet har mange vestlige sikkerhets- og etterretningstjenester fått utvidet adgang til å overvåke enkeltpersoner med formål å beskytte nasjonal sikkerhet. Overvåking, for eksempel i form av telefon- og romavlytting, kameraovervåking og dataavlesing, er nå tillatt på et tidligere stadium av et hendelsesforløp som kan resultere i terrorhandlinger, angrep på myndighetspersoner eller spionasje. Denne utviklingen er del av en generell preventiv trend, som tillater statene å bruke mer makt overfor sine innbyggere for å redusere risiko og forebygge kriminalitet.   

Denne avhandlingen ser lovgivningen om forebyggende bruk av overvåkingsmetoder fra et demokratisk rettsstatsperspektiv. Den tar utgangspunkt i statens plikt til både å beskytte og respektere sine innbyggere, og presenterer et normativt analytisk rammeverk for hvordan den rettslige reguleringen av forebyggende overvåking i størst mulig grad kan respektere grunnleggende rettsstatlige prinsipper. Den anvender dette rammeverket på den nasjonale lovgivningen i tre land – Nederland, Norge og Sverige. Gjennom kritisk analyse og påpekning av svakheter i disse landenes lovgivning, presenterer den en skisse til et rammeverk for restrukturering av den nasjonale lovgivningen i disse – og andre – land.  

Avhandlingen konkluderer med at forebyggende overvåking kan rettferdiggjøres innenfor rammene av en demokratisk rettsstat, men at lovgivningen må oppstille en tydeligere norm for hvilke handlinger som kan utløse slik overvåking og stille tydeligere krav til den dokumentasjonen som kreves for at normen er oppfylt. Avhandlingen presenterer et forslag til formulering av en slik norm. 

Bakgrunn

Ingvild Bruce er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2005), og har tidligere arbeidet ved Universitetet i Bergen, hos Sivilombudsmannen, i Justisdepartementet, i ØKOKRIM og for Stortinget. Hun var sekretær for Metodekontrollutvalget som avga NOU 2009: 15 Skjult informasjon - åpen kontroll og Evalueringsutvalget for EOS-utvalget som avga Dok 16 (2015-16) En evaluering av EOS-utvalgets kontroll med EOS-tjenestene. Hun er i dag konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett.  

Hennes forskningsinteresser er knyttet til strafferett, straffeprosess, skjulte politimetoder, terrorlovgivning, etterretningsvirksomhet, menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid mellom politi- og etterretningstjenester. 

 

 

 

Emneord: Strafferett og straffeprosess, Politirett, Sikkerhet, Menneskerettigheter

Publikasjoner

Skjulte tvangsmidler (2. utg.)

Bok skrevet sammen med Geir Sunde Haugland (Universitetsforlaget, Oslo, 2018)

 

The Preventive Use of Surveillance Measures in the Protection of National Security: A Comparative Analysis of Dutch, Norwegian and Swedish legislation

Bokkapittel i Nicholas R. Fyfe; Helene Ingebrigtsen Gundhus & Kira Vrist Rønn (eds.),  Moral Issues in Intelligence-led Policing (Routledge 2017).

 

Politiets adgang til overvåking i fremmedkrigersaker etter norsk rett

Bokkapittel i Anna Andersson, Sofie Høgestøl og Anne Christine Lie (red.), Fremmedkrigere - Forebygging, straffeforfølging og rehabilitering i Skandinavia (Gyldendal Juridisk, Oslo, 2017)

 

Praktisk politi- og påtalesamarbeid i Europa – i saker om alvorlig organisert kriminalitet

Artikkel publisert i Tidsskrift for Strafferett nr. 3/2015

 

Bruk av 'overskuddsinformasjon' som bevis

Bokkapittel i Aarli, Hedlund og Jebens (red.), Bevis i straffesaker – Utvalgte emner (Gyldendal Juridisk, Oslo, 2015)

 

Politiet driver ikke kildejakt

Kommentar publisert på NRK Ytring http://www.nrk.no/ytring/politiet-driver-ikke-_kildejakt_-1.11558068

 

Datalagringsdirektivet – en menneskerettighetskrenkelse eller -forpliktelse

Artikkel publisert i Lov og rett nr. 1 og 2/ 2010

 

Personvern, rettssikkerhet og vern mot alvorlig kriminalitet     

Bokkapittel skrevet sammen med Geir Sunde Haugland i Schartum (red.), Overvåking i en rettsstat (Fagbokforlaget, Oslo, 2010)

 

Evaluering av lovgivningen om skjulte tvangsmidler – noen erfaringer fra Metodekontrollutvalgets arbeid

Bokkapittel i Schartum (red.), Overvåking i en rettsstat (Fagbokforlaget, Oslo, 2010)

 

  • Bruce, Ingvild (2018). The Preventive Use of Surveillance Measures in the Protection of National Security: A Comparative Analysis of Dutch, Norwegian and Swedish legislation. I Fyfe, Nicholas R.; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Rønn, Kira Vrist (Red.), Moral Issues in Intelligence-led Policing. Routledge. ISSN 978-0-415-37379-1. doi: 10.4324/9781315231259-5.

Se alle arbeider i Cristin

  • Husabø, Erling Johannes & Bruce, Ingvild (2009). Fighting terrorism through multilevel criminal legislation : Security Council Resolution 1373, the EU framework decision on combating terrorism and their implementation in Nordic, Dutch and German criminal law. Brill|Nijhoff. ISBN 978-90-04-17757-4. 500 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Bruce, Ingvild (2019). Hvilken risiko må rettsstaten tåle? En analyse av grunnvilkåret for skjult tvangsmiddelbruk i forebyggende øyemed, Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205530096. s. 93–108.
  • Hjort, Maria Astrup & Bruce, Ingvild (2019). Behovet for digital tilpasning av prosessretten - særlig om tilgang til bevis.
  • Bruce, Ingvild (2018). Politiets adgang til overvåking i fremmedkrigersaker etter norsk rett. I Andersson, Anna Ingeborg; Høgestøl, Sofie A.E. & Lie, Anne Christine (Red.), Fremmedkrigere : forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205502642. s. 211–234.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. nov. 2022 12:53 - Sist endret 23. nov. 2022 23:01