Ingvild Bruce

Bilde av Ingvild Bruce
English version of this page
Telefon +47-22845873
Mobiltelefon +47 907 86 884
Rom 317
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Ingvild Bruce er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2005), og har tidligere arbeidet ved Universitetet i Bergen, hos Sivilombudsmannen, i Justisdepartementet, i ØKOKRIM og for Stortinget. Hun var sekretær for Metodekontrollutvalget som avga NOU 2009: 15 Skjult informasjon - åpen kontroll og Evalueringsutvalget for EOS-utvalget som avga Dok 16 (2015-16) En evaluering av EOS-utvalgets kontroll med EOS-tjenestene.   

Hennes forskningsinteresser er knyttet til strafferett, straffeprosess, skjulte politimetoder, terrorlovgivning, etterretningsvirksomhet, menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid mellom politi- og etterretningstjenester. 

Phd-prosjekt

Ingvild Bruce skriver en phd-avhandling om sikkerhetstjenesters adgang til bruk av skjulte tvangsmidler for å forebygge angrep på rikets sikkerhet. Nærmere bestemt dreier det seg om adgangen til å bruke for eksempel telefonavlytting og romavlytting før noe straffbart har skjedd, med det formål å forebygge blant annet terrorhandlinger og ulovlig etterretningsvirksomhet. Det er en sammenliknende studie som tar for seg lovgivningen i Norge, Sverige og Nederland. For Norges del er fokuset på Politiets sikkerhetstjenestes (PSTs) adgang til bruk av skjulte tvangsmidler i forebyggende øyemed, slik den er regulert i politiloven §§ 17d-f.

Målsetningen med sammenlikningen av de nasjonale reglene er å vurdere de ulike landenes løsninger i lys av grunnleggende rettsstatlige, menneskerettslige og demokratiske prinsipper. Analysen vil forhåpentligvis også si noe hvilke prinsipper som bør gjelde for utviklingen av regler om preventiv metodebruk i en demokratisk rettsstat. Prosjektet har den engelske tittelen Preventive Use of Surveillance Measures in the Protection of National Security - a comparative study.
 

 

 

 

 

Emneord: Strafferett og straffeprosess, Politirett, Sikkerhet, Menneskerettigheter

Publikasjoner

Praktisk politi- og påtalesamarbeid i Europa – i saker om alvorlig organisert kriminalitet

Artikkel publisert i Tidsskrift for Strafferett nr. 3/2015

 

Bruk av 'overskuddsinformasjon' som bevis

Bokkapittel i Aarli, Hedlund og Jebens (red.), Bevis i straffesaker – Utvalgte emner (Gyldendal Juridisk, Oslo, 2015)

 

Politiet driver ikke kildejakt

Kommentar publisert på NRK Ytring http://www.nrk.no/ytring/politiet-driver-ikke-_kildejakt_-1.11558068

 

Skjulte tvangsmidler

Bok skrevet sammen med Geir Sunde Haugland (Universitetsforlaget, Oslo, 2013)

 

Datalagringsdirektivet – en menneskerettighetskrenkelse eller -forpliktelse

Artikkel publisert i Lov og rett nr. 1 og 2/ 2010

 

Personvern, rettssikkerhet og vern mot alvorlig kriminalitet     

Artikkel skrevet sammen med Geir Sunde Haugland

Inntatt i boken Schartum (red.), Overvåking i en rettsstat (Fagbokforlaget 2010)

 

Evaluering av lovgivningen om skjulte tvangsmidler – noen erfaringer fra Metodekontrollutvalgets arbeid

Artikkel inntatt i boken Schartum (red.), Overvåking i en rettsstat (Fagbokforlaget 2010)

 

  • Bruce, Ingvild (2018). The Preventive Use of Surveillance Measures in the Protection of National Security: A Comparative Analysis of Dutch, Norwegian and Swedish legislation, In Nicholas R. Fyfe; Helene Ingebrigtsen Gundhus & Kira Vrist Rønn (ed.),  Moral Issues in Intelligence-led Policing.  Routledge.  ISBN 978-0-415-37379-1.  Kapittel 4.

Se alle arbeider i Cristin

  • Husabø, Erling Johannes & Bruce, Ingvild (2009). Fighting terrorism through multilevel criminal legislation : Security Council Resolution 1373, the EU framework decision on combating terrorism and their implementation in Nordic, Dutch and German criminal law. Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-17757-4.  500 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. okt. 2016 09:34 - Sist endret 14. mai 2018 20:41