Jon Christian Fløysvik Nordrum

Førsteamanuensis - Institutt for offentlig rett
Bilde av Jon Christian Fløysvik Nordrum
English version of this page
Telefon +47 22859419
Mobiltelefon 97089580
Rom 248
Treffetider Ta kontakt per e-post.
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bio

Jon Christian Fløysvik Nordrum er født i 1974. Han ble canditatus juris (cand.jur.) 2004 (Tromsø), Legum Magister (LL.M.) 2005 (New York University) og philosophiæ doctor (ph.d.) 2017 (Oslo).

Erfaring

I perioden 2005–2010 arbeidet Nordrum i Justisdepartementets lovavdeling. I lovavdelingen hadde han lovrådgiveransvar for blant annet naturressurs- og miljørett, internasjonal handels- og investeringsrett og skole- og undervisningslovgivning. I denne perioden deltok Nordrum i flere større lovgivningsprosesser, som arbeidet med havressursloven, naturmangfoldloven, markaloven, friskoleloven, plan- og bygningsloven og forvaltningsloven.

Eksempler på andre  oppgaver han hadde i Lovavdelingen: 11. og 12. august 2006 svarte han for Norge for FNs rasediskrimineringskomite i anledning Norges rapportering etter rasediskrimineringskonvensjonen (se CERD/C/SR.1774 og CERD/C/SR.1775). I perioden 2006–2008 deltok han i en interdepartemental arbeidsgruppe som utarbeidet en modell for norske investeringstraktater med andre land. I perioden 2007–2010 var han saksansvarlig for oppfølgingen av NOU 2003:15, som nå er omsatt i to ny kapitler i forvaltningsloven.

Deltagelse i offentlige utvalg

Nordrum var 2010–2011 medlem av Barnehagelovutvalget som avga NOU 2012:1. Han ledet i 2011–2012 en arbeidsgruppe oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet, som la fram en rapport med forslag til nye reaksjons-, sanksjons- og strafferegler i akvakulturloven. I  perioden 2017-2019 ledet han Opplæringslovutvalget. Utvalget avga i desember 2019 NOU 2019: 23 Ny opplæringslov, med et helhetlig forslag til ny lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

For tiden er Nordrum medlem av Riksrevisjonsutvalget og Tegnspråkutvalget og leder for Motorferdsellovutvalget.

Riksrevisjonsutvalget ble oppnevnt av Stortingets sekretariat i juni 2021 med mandat å foreslå ny lov om Riksrevisjonen. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. september 2023.

Tegnspråkutvalget ble opprettet av Kongen i statsråd 13. august 2021 med mandat om å utrede situasjonen for norsk tegnspråk. Utvalget skal levere utredningen innen 1. juni 2023.

Motorferdsellovutvalget ble opprettet av Kongen i statsråd 3. september 2021 med mandat om å gjennomgå regelverket som gjelder for motorferdsel i utmark og vassdrag og å legge frem forslag til endringer. Utvalget skal levere utredningen innen 1. desember 2023.

Lovgivningslære

Nordrum er fra 1. juli 2018 ansatt som førsteamanuensis med ansvaret for fagområdet lovgivningslære. Lovgivningslære er et fagområde under oppbygning. Rettsvitenskapen og rettsstudiet har i liten grad sett lovgivningen fra lovgiverperspektivet. Dommerperspektivet har dominert. Målet er at regelgivningsperspektivet skal få økt oppmerksomhet innen juridisk forskning og utdanning. Nordrum er ansvarlig faglærer for valgemnet i lovgivningslære (JUS 5502).

Nordrum har vært ansvarlig for fagområdet regelteknikk i Juristenes Utdanningssenter og holder regelmessig to-dagers kurset Praktisk regelteknikk. Nordrum har holdt kurset siden 2006, samlet har over 1000 jurister deltatt.

Klarspråksatsingen

Nordrum har ansvaret for satsingen på lovgivningslære og "klarspråk" (først og fremst godt regelspråk). Satsingen bygger på en intensjonsavtale mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Avtalen innebærer at KMD bidrar med 30 millioner over ti år. Formålet med avtalen er "å innføre klart juridisk språk som en del av undervisningen, forskningen og formidlingen ved Det juridiske fakultet". Det er videre slått fast at en "effekt av arbeidet skal bli at uteksaminerte studenter fra JUS har utviklet ferdigheter i å skrive klare og forståelige juridiske tekster. Kompetanse om utforming av klart regelverk (lover og forskrifter) er særlig sentralt". Det er en nær forbindelse mellom målsettingen å skrive "klart regelverk" og faget lovgivningslære. Språket er selve lovstoffet, og lovspråk preger juristspråk.

NAV-avtalen og prosjektet Digital velferdsstat

Nordrum er sammen med professor Ingunn Ikdahl ansvarlige for en samarbeidsavtale med NAV som ble inngått juni 2021. Samarbeidsavtalen inneholder fire programområder: Trygderett, Digital velferdsstat, Klarspråk og EØS-rett og øvrige internasjonale forpliktelser på trygderettens område. Programmet Digital velferdsstat er allerede startet opp. Programmet siktemål er legge et rettsstatlig fundament for utviklingen av den digitale velferdsstat gjennom forskning, undervisning og formidling.

Undervisning

Undervisningsoppgaver

Nordrum er ansvarlig faglærer for JUROFF 1201 Introduksjon til forvaltningsrett og JUS 5502 Lovgivningslære. Nordrum holder introduksjonsforelesningene på andre studieår (JUS 2111) og (JUS 2211), forelesninger i forvaltningsrett (JUS 2211) og oversiktsforelesninger over forvaltningsrett, EØS-rett, velferdsrett og miljørett (JUS 2211). Han underviser også på PSY4315 Rettspsykologi på Det samfunnsvitenskapelige fakultet, i emner på bachelorprogrammet i klart språk ved Det humanistiske fakultet og juss for ledere på Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Han har også undervist erstatningsrett (JUS 1111), velferdsrett (JUS 2211), miljørett (JUS 2211), menneskerett og folkerett.

Undervisningsledelse

Nordrum er studieårsansvarlig for andre studieår. I egenskap av studieårsansvaret sitter han i Programrådet for Master i rettsvitenskap (PMR). Han sitter også i Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN).

Veiledning

Nordrum er veileder for:

 • nærings-ph.d.-stipendiat Guri Hjallen Eriksen. Nærings-ph.d.-prosjektet er et samarbeidsprosjekt med kompetansebedriften Salt. Eriksen er Norges første nærings-ph.d. i rettsvitenskap. Eriksen skriver avhandling om regelstyring av fiskeri. (Eriksen leverte avhandlingen november 2021.)
 • stipendiat Pernille Sandberg Drtina som skriver avhandling om begrunnelse av forvaltningsvedtak.
 • stipendiat Karen Hjelmervik Nerbø som skriver avhandling om konsekvensutredning i forkant av etablering av avfallsdeponi i fjorder.

Nordrum er biveileder for

Formidling

Nordrum skriver en blogg der han bl.a. legger ut foredrag, lysark og  kommenterer undervisning og foredrag.

Han foredrar ofte. De siste årene har han holdt faglige foredrag for bl.a. Europarådet, OECD, Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet, KS og Private barnehagers landsforbund, Nærings- fiskeri- og handelsdepartementet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Miljødirektoratet, Petroleumstilsynet, Det nordiske administrativ forbund (nyttårsforedraget 2018) og et lovgivningsseminar for islandske departementsjurister i regi det islandske statsministerens kontor.

Lovkonferansen

Nordrum er initiativtaker til Lovkonferansen som ble avholdt første gang i 2019. På konferansen drøftes aktuelle spørsmål rundt lovgivning, lovspråk og lovforvaltning. Neste Lovkonferanse avholdes 6. og 7. juni 2023.

 

Emneord: Lovgivningslære, legisprudens, klarspråk, lovspråk, rettssosiologi, forvaltningsrett, regelteknikk, regelforenkling, folkerett, miljørett, utdanningsrett

Publikasjoner

 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik; Schaller-Bøyum, Janine & Reksten, Torunn (2021). Der Weg zu mehr sprachlicher Klarheit in der norwegischen Gesetzgebung. I Lutterman, Karin & Busch, Albert (Red.), Sprache und Recht: Konstitutions- und Transferprozesse in nationaler und europäischer Dimension. LIT Verlag. ISSN 978-3-643-14358-7. s. 321–348.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2021). Arbeidet med juridisk klarspråk. Michael. ISSN 1893-9651. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2020). Legislation in Norway . I Karpen, Ulrich & Xanthaki, Helen (Red.), Legislation in Europe: a country by country guide. Hart Publishing Ltd. ISSN 9781509924707. s. 353–368.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Evalueringer av lover. I Halvorsen, Anne; Madsen, Einar Lier & Jentoft, Nina (Red.), Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1331-3. s. 91–101.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Ny barnehagelov? NOU 2012: 1 Til barnas beste og Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. s. 109–132.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2019). Bedre regulering? Årsak-virkningsanalyser i norsk reguleringsprosess. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205511347. 654 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ikdahl, Ingunn & Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2022). NAV allierer seg med juss-forskerne: Skal sikre demokrati og rettsstat når maskinene overtar. [Fagblad]. Apollon.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik & Ikdahl, Ingunn (2022). Samarbeidet mellom NAV og UiO: Det juridiske fakultet.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2021). Klarspråk i jusstudiene.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2021). Helsekommunikasjon under pandemien. [Radio]. NRK Språksnakk.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2021). Klart språk fra dag en i lovgivningsarbeidet: Erfaringer fra arbeidet med NOU 2019: 23 Ny opplæringslov.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik & Grønning, Tuva Bønke (2021). Trenger kursing og insentiver for å drive med formidling. [Fagblad]. Juridika.
 • Reinertsen, Marianne; Nordrum, Jon Christian Fløysvik & Reinertsen, Marianne (2021). Norges jakt på flere «EØS-bomber» etter NAV-saken. [Fagblad]. Juridika.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik; Reinertsen, Marianne & Martin Jacob, Kristoffersen (2021). Frykter systemisk svikt i forvaltningen kan true rettsstaten . [Fagblad]. Juridika.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik & Hegstad, Kari (2021). Større aksept for lavere rettssikkerhet. [Fagblad]. Advokatbladet.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik & Hegstad, Kari (2021). Lovene fungerer ikke etter sitt formål om folk ikke forstår dem. [Fagblad]. Advokatbladet.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2021). Utfordringer ved rettslig regulering av bruk av tvang og makt overfor elevene.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2021). Hva betyr det at barn har rett til å medvirke?
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik & Kaste, Anders Moen (2021). Synes du akademisk språk er vanskelig? Det synes forskere også. [Fagblad]. Forskning.no.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik; Flydal, Eiliv; Holmes, Martha C. S. & Alf Bjarne, Johnsen (2021). Sanner seks dager før valget: – Vi er ikke tjent med at de får dette. [Avis]. VG.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik; Huse, Gøril; Kahrs, Cathrine; Flølo, Karin & Storsveen, Arnfinn (2021). 77 trygdedommer er gjennomgått: Dømte forsto ikke Nav-reglene. [Avis]. Vårt Land og Klar Tale.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik; Flydal, Eiliv & Johnsen, Nilas Chaim (2021). Hemmeligholder dokumenter om politisaken mot Solberg . [Avis]. VG.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik; Honningsøy, Kirsti Haga; Knežević, Milana; Mjaaland, Ola & Holm-Nilsen, Sverre (2021). Historisk dom: Oljegigant dømt til å kutte egne utslipp. [Avis]. NRK.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik & Sigurd, Bjørnestad (2021). I ukene før valget har Solberg nedsatt flere nye utvalg enn i hele fjor. [Avis]. E24.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik; Schwenke, Morten & Veberg, Andreas (2021). «Mamma Mia!» fikk eget punkt i koronaforskriften. Det bryter med loven, mener ekspert. [Avis]. Aftenposten.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik; Flydal, Eiliv; Johnsen, Alf Bjarne & Holmes, Martha C. S. (2021). Statsråd Sanner (H) ba om å holde tilbake dokumenter om omstridt Oljefond-utvalg. [Avis]. VG.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik; Ording, Oda & Hagfors, Caisa Linea (2021). Ble rustestet av skolen: − Skoleåret var det verste i mitt liv. [Avis]. VG.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2021). Sanner-saken: Nekter å gi dokumenter til Stortinget. [Avis]. VG.
 • Hagfors, Caisa Linea; Ording, Oda; Nordrum, Jon Christian Fløysvik & Holmboe, Morten (2021). Skole urintestet elever: − Ulovlig av flere grunner. [Avis]. VG.
 • Ikdahl, Ingunn & Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2020). Kunstig intelligens som verktøy for billedbruk.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2020). Codification of Administrative Law – Norway.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2020). Using vague language in laws and regulations to facilitate interaction with professional judgement.
 • Tønnesson, Johan & Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2020). Law students’ acquisition of law-writing skills .
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2020). Involvering av barn og unge i lovgivningsprosesser: noen refleksjoner i anledning Opplæringslovutvalgets arbeid, Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3300-7. s. 455–467.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2019). What’s law got to do with it: Lovutvikling og digitale løsninger. Offentlig myndighetsutøvelse. Kommunikasjon av lover og regler.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2019). Bachelorprogrammet Klart språk – et samarbeid mellom HF og JUS.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2019). Lovgivning og lovspråk i det 21. århundre .
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2019). The Future of Law Making in Europe.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2019). Lovgivning i det 21. århundre.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2019). Om lovgivningslære, digitalisering og klarspråk.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2019). Innledende betraktninger (teori/forskning).
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2019). Plain Language for Justice and Democracy.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2019). Plain Language for Democracy and Inclusion.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2019). Hvordan kan vi teste om lovspråket er godt?
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2019). Presentasjon av satsingen på klart språk.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2019). Kommentar til foredrag om digitalisering i NAV.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2019). Utforming av lovtekster på tvangsforvaltningsområdene.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2019). Presentasjon for regelrådet.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2019). Klarspråk og lovgivningslære – hvordan skrive regler og andre juridiske tekster slik at folk forstår det.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2019). Om klarspråk, rettsinformasjon og rettshjelp.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2019). Rettigheter til barn og unge med funksjonsnedsettelser i skole og barnehage, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. s. 91–106.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Elevens kollektive og individuelle medvirkning.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Opplæringslovutvalgets problemanalyse.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Trender og rettsutvikling innen utdanningsretten.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Kan klarspråkarbeidet bidra til lover som lett forstås, og som samtidig varetar juridiske hensyn?
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Opposisjon, lydighet eller taushet: Rettsforskeres bidrag til kunnskapsbasert politikk og forvaltning .
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Opposisjon, lydighet eller taushet: Rettsforskeres bidrag til kunnskapsbasert politikk og forvaltning.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Using vague language in laws and regulations to facilitate interaction with professional judgement.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Om klarspråksatsingen og klart lovspråk.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Hva er faget lovgivningslære og hvordan kan lovgivningslære hjelpe oss med å utforme gode lover?
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Satsingen på klart lovspråk .
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Hvordan lage forståelige regler i opplæringslova som samtidig åpner for skjønn – bruk av språkundersøkelser i praktisk lovgivningsarbeid.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Reguleringer som virker - er den nordiske reguleringsmodellen liv laga?
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Om opplæringsloven, juss og skole.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Reguleringer som virker - er den nordiske reguleringsmodellen liv laga?
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). The Norwegian Approach to Ex Ante and Ex Post Evaluaton of Legislation.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Barnehageretten og skoleretten: Noen utfordringer.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2018). Bemanningsnormer som regulering og kvalitetstiltak.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2015). Juridiske sider ved forslaget om klimalov.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2015). Juridiske sider ved forslaget om klimalov.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Adgangen til å si opp barnehageplass som følge av betalingsmislighold.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Hva betyr loven for styrerne?
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Overordnet om forvaltningssanksjoner, fremvekst og utvikling.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). «Hvordan påvirker offentligrettslig regulering atferd og virkelighet - modeller, systemer, tendenser og mekanismer.».
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Presentasjon av doktorgradsprosjekt.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Hvorfor skal næringslivets interesser gå fremfor staters rett til å regulere i Bilaterale Investeringsavtaler (BIT)?
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Lovgivers kunnskapsgrunnlag og utfordringer ved evaluering.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Administrative sanksjoner og reaksjoner.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2014). Konsekvensutredning og kost-nytte analyse av lov- og forskriftsforslag.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Foreldrenes rettigheter i barnehagespørsmål.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Lovgivning som verktøy for å skape god barnehage.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Hvordan utforme et effektivt og fleksibelt sanksjons- og reaksjonssystem.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). On knowledge and regulation: Part I Regulatory Impact Assessment, Part II Cost-Benefit Analysis, Part III Evaluation.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Bedre regler – innspill til tankespinn.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Hvorfor overholder selskaper reguleringer? Og hvilke konsekvenser det bør ha for utformingen av regler.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). NOU 2012:1 Til barnets beste.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Litt om lovskriving.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Midtveisevaluering av doktorgradsprosjekt.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Foretak som bryter miljølovgivningen - Sanksjoner og reaksjoner.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2013). Hvorfor etterlever selskaper regler? Og andre sentrale spørsmål fra lovgivningslæren.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). Til barnas beste.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). NOU 2012: 1 Til barnas beste.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). NOU 2012: 1 Til barnas beste.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2012). NOU 2012:1 - Hvordan tjener forslaget til å skape god barnehage.
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2019). NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. Kunnskapsdepartementet. ISSN 9788258314278. 2019(23).
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2017). Bedre regulering? Årsak-virkningsanalyser i norsk reguleringsprosess – med eksempler fra miljøregulering av næringsvirksomhet? Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. aug. 2010 10:45 - Sist endret 11. aug. 2022 11:19