Jon Christian F. Nordrum

Førsteamanuensis
Bilde av Jon Christian F. Nordrum
English version of this page
Telefon +47 22859419
Mobiltelefon 97089580 97089580
Rom 315
Treffetider Mandag 09:00–10:00 (Gi beskjed i forkant per epost.)
Brukernavn
Postadresse Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bio

Jon Christian Fløysvik Nordrum er født i 1974. Han ble canditatus juris (cand.jur.) 2004 (Tromsø), Legum Magister (LL.M.) 2005 (New York University) og philosophiæ doctor (ph.d.) 2017 (Oslo).

Erfaring

I perioden 2005–2010 arbeidet Nordrum i Justisdepartementets lovavdeling. I lovavdelingen hadde han lovrådgiveransvar for blant annet naturressurs- og miljørett, internasjonal handels- og investeringsrett og skole- og undervisningslovgivning. I denne perioden deltok Nordrum i flere større lovgivningsprosesser, som arbeidet med havressursloven, naturmangfoldloven, markaloven, friskoleloven, plan- og bygningsloven og forvaltningsloven.

Eksempler på andre  oppgaver han hadde i Lovavdelingen: 11. og 12. august 2006 svarte han for Norge for FNs rasediskrimineringskomite i anledning Norges rapportering etter rasediskrimineringskonvensjonen (se CERD/C/SR.1774 og CERD/C/SR.1775). I perioden 2006–2008 deltok han i en interdepartemental arbeidsgruppe som utarbeidet en modell for norske investeringstraktater med andre land. I perioden 2007–2010 var han saksansvarlig for oppfølgingen av NOU 2003:15, som nå er omsatt i to ny kapitler i forvaltningsloven.

Deltagelse i offentlige utvalg

Nordrum var 2010–2011 medlem av Barnehagelovutvalget som avga NOU 2012:1. Han ledet i 2011–2012 en arbeidsgruppe oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet, som la fram en rapport med forslag til nye reaksjons-, sanksjons- og strafferegler i akvakulturloven. I  perioden 2017-2019 ledet han Opplæringslovutvalget. Utvalget avga i desember 2019 NOU 2019: 23 Ny opplæringslov, med et helhetlig forslag til ny lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

For tiden er Nordrum medlem av Riksrevisjonsutvalget og Tegnspråkutvalget

Riksrevisjonsutvalget ble oppnevnt av Stortingets sekretariat i juni 2021 med mandat å foreslå ny lov om Riksrevisjonen. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. september 2023.

Tegnspråkutvalget ble opprettet av Kongen i statsråd 13. august 2021 med mandat om å utrede situasjonen for norsk tegnspråk. Utvalget skal levere utredningen innen 1. juni 2023.

Lovgivningslære

Nordrum er fra 1. juli 2018 ansatt som førsteamanuensis med ansvaret for fagområdet lovgivningslære. Lovgivningslære er et fagområde under oppbygning. Rettsvitenskapen og rettsstudiet har i liten grad sett lovgivningen fra lovgiverperspektivet. Dommerperspektivet har dominert. Målet er at regelgivningsperspektivet skal få økt oppmerksomhet innen juridisk forskning og utdanning. Nordrum er ansvarlig faglærer for valgemnet i lovgivningslære (JUS 5502). Nordrum har vært ansvarlig for fagområdet regelteknikk i Juristenes Utdanningssenter og holder regelmessig to-dagers kurset Praktisk regelteknikk. Nordrum har holdt kurset siden 2006, samlet har over 1000 jurister deltatt.

Klarspråksatsingen

Nordrum har ansvaret for satsingen på lovgivningslære og "klarspråk" (først og fremst godt regelspråk). Satsingen bygger på en intensjonsavtale mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Avtalen innebærer at KMD bidrar med 30 millioner over ti år. Formålet med avtalen er "å innføre klart juridisk språk som en del av undervisningen, forskningen og formidlingen ved Det juridiske fakultet". Det er videre slått fast at en "effekt av arbeidet skal bli at uteksaminerte studenter fra JUS har utviklet ferdigheter i å skrive klare og forståelige juridiske tekster. Kompetanse om utforming av klart regelverk (lover og forskrifter) er særlig sentralt". Det er en nær forbindelse mellom målsettingen å skrive "klart regelverk" og faget lovgivningslære. Språket er selve lovstoffet, og lovspråk preger juristspråk.

Undervisning

Undervisningsoppgaver

Nordrum er ansvarlig faglærer for JUROFF 1201 Introduksjon til forvaltningsrett og JUS 5502 Lovgivningslære. Nordrum holder introduksjonsforelesningene på andre studieår (JUS 2111) og (JUS 2211), forelesninger i forvaltningsrett (JUS 2211) og oversiktsforelesninger over forvaltningsrett, EØS-rett, velferdsrett og miljørett (JUS 2211). Han underviser også på PSY4315 Rettspsykologi på Det samfunnsvitenskapelige fakultet, i emner på bachelorprogrammet i klart språk ved Det humanistiske fakultet og juss for ledere på Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Han har også undervist erstatningsrett (JUS 1111), velferdsrett (JUS 2211), miljørett (JUS 2211), menneskerett og folkerett.

Undervisningsledelse

Nordrum er studieårsansvarlig for andre studieår. I egenskap av studieårsansvaret sitter han i Programrådet for Master i rettsvitenskap (PMR). Han sitter også i Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN).

Veiledning

Nordrum er veileder for:

  • nærings-ph.d.-stipendiat Guri Hjallen Eriksen. Nærings-ph.d.-prosjektet er et samarbeidsprosjekt med kompetansebedriften Salt. Eriksen er Norges første nærings-ph.d. i rettsvitenskap. Eriksen skriver avhandling om regelstyring av fiskeri.
  • stipendiat Pernille Sandberg Drtina som skriver avhandling om begrunnelse av forvaltningsvedtak.
  • stipendiat Karen Hjelmervik Nerbø som skriver avhandling om konsekvensutredning i forkant av etablering av avfallsdeponi i fjorder.

Nordrum er biveileder for

  • offentlig-sektor-phd-stipendiat Heather Broomfield som skriver om digital forvaltning.
  • stipendiat som Cecilie Drougge Halstensgaard som skriver om språket i opplæringsloven.

Formidling

Nordrum skriver en blogg der han bl.a. legger ut foredrag, lysark og  kommenterer undervisning og foredrag. Han foredrar ofte. De siste årene har han holdt faglige foredrag for bl.a. Europarådet, OECD, Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet, KS og Private barnehagers landsforbund, Nærings- fiskeri- og handelsdepartementet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Miljødirektoratet, Petroleumstilsynet, Det nordiske administrativ forbund (nyttårsforedraget 2018) og et lovgivningsseminar for islandske departementsjurister i regi det islandske statsministerens kontor.

Lovkonferansen

Nordrum er initiativtaker til Lovkonferansen som ble avholdt første gang i 2019. På konferansen drøftes aktuelle spørsmål rundt lovgivning, lovspråk og lovforvaltning. Neste Lovkonferansen avholdes 15. og 16. juni 2022.

Verv

Nordrum sitter i styret i den norske avdeling av Det nordiske administrative forbund.

 

Emneord: Lovgivningslære, legisprudens, klarspråk, lovspråk, rettssosiologi, forvaltningsrett, regelteknikk, regelforenkling, folkerett, miljørett, utdanningsrett
Publisert 24. aug. 2010 10:45 - Sist endret 31. aug. 2021 17:47