Jørgen Skjold

Stipendiat
Bilde av Jørgen Skjold
English version of this page
Telefon +47 22859482
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Cand. jur (Mastergrad i rettsvitenskap), Universitetet i Bergen (2015)

Msc (Master of Science), Theory and History of International Relations, London School of Economics and Political Science (2013)

Ba (Bachelorgrad), Historie, Universitetet i Bergen (2011) 

 

Mastergradsstipendiat, Institutt for Forsvarsstudier, Forsvarets Høgskole (2015)

 

Faglige interesser

Folkerett, Statsrett, Menneskerettigheter, Internasjonal økonomisk rett
 

Verv

Nestleder, Forskergruppen for Folkerett og Internasjonal Styring 
 

Undervisning

Statsrett, folkerett og menneskerettigheter - (Forelesning, kurs)

Public International Law - (Forelesning)

Internasjonale studier - (Kurs)

Rettshistorie - (Kurs)

 

Forskningsfelt

Skjold arbeider med doktorgradsavhandling i folkerett om mottiltak (eng.: "countermeasures"). Med mottiltak menes i folkerettslig sammenheng handlinger som normalt er folkerettsstridig, men som stater rettmessig kan foreta som svar på et rettsbrudd fra en annen stat. Dette kan f.eks. omfatte økonomiske sanksjoner fra en stat mot en annen stat, som involverer tiltak som normalt strider med den utøvende statens folkerettslige forpliktelser. Det kan også omfatte andre håndhevelseshandlinger som f.eks. arrest eller annen fysisk tvang. Slike sanksjoner krever særskilt hjemmel, ettersom de innebærer tiltak som strider med statens rettslige forpliktelser. Mottiltak er en generell håndhevelseshjemmel i internasjonal rett og vil ofte være den eneste tilgjengelige hjemmelen for sanksjonstiltak, med mindre det kan vises til en autorisasjon fra FNs Sikkerhetsråd eller annen spesialregulering.

Prosjektet har til hensikt å klargjøre hvilken funksjon og form mottiltak er forutsatt å ha iht. internasjonal sedvanerett. Dette gir en plattform for å diskutere hvilken relevans dette konseptet har i dagens folkerettslige system.

 

Hovedveileder er Professor Ivar Alvik, Nordisk Institutt for Sjørett, Det Juridiske Fakultet, UiO

Biveileder er Professor Christian J. Tams, University of Glasgow, School of Law

Emneord: Folkerett, Internasjonal rett, Sanksjoner, Maktbruk, Statsansvar

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. jan. 2016 13:21 - Sist endret 3. nov. 2020 17:15