Karl Inge Rohde

Bilde av Karl Inge Rohde
English version of this page
Telefon +47-22845559
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Karl Inge Rohde er cand.jur. fra Universitetet i Tromsø. Han skrev der en særavhandling om regelutforming, med tittelen «Ideell og forenklet regel: materielle og tekniske hensyn ved utforming av rettsregler».

Etter studiene har han arbeidet i Høyesterett som utreder og i Drammen tingrett som dommerfullmektig og konstituert dommer.

Karl Inge Rohde tiltrådte som stipendiat ved Institutt for offentlig rett i november 2016.

Phd-prosjekt

Prosjektet har arbeidstittelen «Rettsavgjørelser som rettskilde». Prosjektet gjelder bruk av domstolenes avgjørelser (rettsavgjørelser) ved fastleggelsen av innholdet i gjeldende rett.

Rettsavgjørelser – for eksempel en dom som tolker en lovbestemmelse eller en dom om straffutmåling – kan gi stor veiledning for løsningen av senere saker. Høyesterett anser det som sin hovedoppgave å avsi slike veiledende avgjørelser – ofte kalt prejudikater – som i praksis anses tilnærmet bindende for andre rettsanvendere i lignende saker.

En slik bruk av rettsavgjørelser kan blant annet forklares med hensynene til likhet og forutberegnelighet. ­I vårt rettssystem anerkjennes derfor rettsavgjørelser som en viktig rettskilde.

Bruken av rettsavgjørelser som en rettskilde reiser mange problemstillinger, som delvis inngår i en større debatt om vår juridiske metode (rettskildelæren). Prosjektet tar sikte på en fornyet analyse av de grunnleggende hensyn bak bruken av rettsavgjørelser og innholdet i normene om bruk av rettsavgjørelser. Forholdet mellom de ulike domstolsinstansene – Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene – er blant de tema som vil bli behandlet.

Emneord: Allmenn rettsteori, Sivilprosess, Rettskildelære, Straffeprosess
Publisert 31. okt. 2016 10:16 - Sist endret 14. sep. 2017 11:00