Karl Inge Rohde

Stipendiat
Bilde av  Karl Inge Rohde
Brukernavn
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Karl Inge Rohde er cand.jur. fra Universitetet i Tromsø, hvor han skrev en særavhandling om regelutforming. Etter studiene har han arbeidet i Høyesterett som utreder, i Drammen tingrett som dommerfullmektig/konstituert dommer, og i Borgarting lagmannsrett som konstituert dommer.

Ph.d.-prosjekt

Prosjektet har arbeidstittelen «Juridisk metode for  bruk av rettsavgjørelser fra instansene under Høyesterett». Mens Høyesteretts avgjørelser har en veletablert posisjon i vår juridiske metodelære – de anses gjerne «noe nær bindende» for andre rettsanvendere – er metodespørsmålene for lagmannsrettenes og tingrettenes avgjørelser stadig gjenstand for uenighet. Dels kan man snakke om en vedvarende «debatt om underettsavgjørelser» i juridisk metodelære siden 1960-tallet, men dels kan man også snakke om en viss likegyldighet overfor temaet.

Temaets aktualitet er ikke blitt mindre etter at Høyesterett ble en ren prejudikatdomstol, slik at lagmannsrettene for det store antallet saker i praksis er vår øverste rettsinstans. Høyesterett har selv understreket lagmannsrettenes viktige rolle med å sikre rettsenhet når det gjelder straffutmåling. Fra annet hold er lagmannsrettenes rolle med å sikre rettsenhet framhevet mer generelt. Kan en slik rolle ivaretas uten noen avklart oppfatning om den juridiske metoden?

Prosjektet vil primært innta et domstolsperspektiv og fokusere på lagmannsrettenes avgjørelser; deres status som «rettskilde» og eventuelle nærmere metodenormer for bruken av slike avgjørelser i domstolshierarkiet. Temaet har tilknytningspunkter til mer overordnede problemstillinger, som metodenormenes rolle i metodelæren, hvorvidt slike normer kan variere mellom ulike rettsanvendere, og hva som er rettsvitenskapens rolle når det gjelder å utvikle slike normer.

 

Emneord: Rettskildelære, Allmenn rettsteori, Sivilprosess, Straffeprosess
Publisert 31. okt. 2016 10:16 - Sist endret 7. feb. 2022 12:10