Kjetil Mujezinovic Larsen

Bilde av Kjetil Mujezinovic Larsen
English version of this page
Telefon +47 22842083
Rom 249
Treffetider Tirsdager kl 9.00-11.00, eller ring for avtale
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Født 1976, cand.jur. UiO 2002, Ph.D. UiO 2010. Professor i rettsvitenskap fra 15. september 2012. Doktorgradsstipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) fra 2006, førsteamanuensis samme sted fra 2011. Forskningsleder og visedirektør ved SMR fra 2014 til 2017. Tilknyttet Institutt for offentlig rett fra september 2017.

Har tidligere arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling og hos Sivilombudsmannen. Var sekretær i Skiftelovutvalget fra 2005 til 2007. Deltok i Europarådets arbeidsgruppe om forsvunne personer fra 2008 til 2009. Forfatter av enpersonsutredningene "Konsekvenser ved eventuell norsk tilslutning til den valgfrie protokollen om individuell klagerett til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne" (Utenriksdepartementet, 2015) og "Det strafferettslige diskrimineringsvernet" (Barne- og likestillingsdepartementet, 2016). Norsk redaktør for tidsskriftet "Retfærd" 2013-2015. Visiting Fellow ved the Lauterpacht Centre for International Law, University of Cambridge, England, i 2009.

Styremedlem i Den norske Helsingforskomité fra 2016 til 2020. Fagansvarlig for menneskerettigheter i Store norske leksikon fra 2020.

Faglige kompetanseområder

Disputerte 20. oktober 2010 med avhandlingen "The European Convention on Human Rights and UN-Mandated Peace Operations: A Square Peg in a Round Hole?", som senere ble utgitt som boken "The Human Rights Treaty Obligations of Peacekeepers" (Cambridge University Press, 2012).

Mitt forskningsfelt omfatter internasjonale menneskerettigheter (særlig menneskerettigheter i konflikt), internasjonal humanitærrett, og generell folkerett (særlig internasjonale organisasjoners ansvar). Mitt primære pågående forskningsprosjekt omhandler menneskerettighetene til forsvunne og savnede personer.

Undervisning

Jeg er ansvarlig faglærer i menneskerettigheter på JUS2111 Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter, og jeg har fagansvar for JUR1120/JUS5120 Utlendingsrett. Jeg er også faglig koordinator for tildeling av veiledere til masteroppgaveskrivende studenter i folkerett, internasjonale menneskerettigheter, utlendingsrett, krigens folkerett, diskriminerings- og likestillingsrett, internasjonal rett (JUR5030/JUR5060). I tillegg underviser jeg på emnet JUR1730/JUS5730 International Humanitarian Law (the Law of Armed Conflict).

 

Emneord: Menneskerettigheter, internasjonal humanitærrett, folkerett, krig og konflikt, utlendingsrett

Publikasjoner

 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2021). § 106. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 1203–1206. doi: https%3A/doi.org/10.18261/9788215054179-2021-131.
 • Hustad, River & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2021). Det strafferettslige vernet mot diskriminering og trakassering av LHBT-personer. I Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (Red.), Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205518698. s. 375–407.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2020). Utreiseforbudet for helsepersonell under covid-19-krisen: Grunnlovsstridig forskrift eller uhensiktsmessig grunnlovsbestemmelse? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 59(9), s. 549–565. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2019). Promoting peace through the international law of peace operations. I Bailliet, Cecilia (Red.), Research Handbook on International Law and Peace. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781788117463. s. 352–372. doi: https%3A/doi.org/10.4337/9781788117470.00028.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2017). Demining and removal of explosive remnants. I Gill, Terry D.; Fleck, Dieter; Boothby, William H. & Vanheusden, Alfons (Red.), Leuven Manual on the International Law Applicable to Peace Operations. Cambridge University Press. ISSN 978-1-108-44113-1. s. 258–263.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic; Boothby, William H. & Naert, Frederik (2017). The applicability of international human rights law in peace operations. I Gill, Terry D.; Fleck, Dieter; Boothby, William H. & Vanheusden, Alfons (Red.), Leuven Manual on the International Law Applicable to Peace Operations. Cambridge University Press. ISSN 978-1-108-44113-1. s. 76–90.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2016). The inhuman treatment of a terrorist: Reflections on the Norwegian Breivik case. Osservatorio costituzionale. ISSN 2283-7515.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2015). Detention for Protection: Searching for a ‘Fair Balance’ between the Restrictions on Preventive Detention and the Obligation to Protect Individuals. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. 2(1), s. 1–22. doi: 10.5617/oslaw2349.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2015). United Nations Peace Operations and International Law: What Kind of Law Promotes What Kind of Peace? I Bailliet, Cecilia Marcela & Larsen, Kjetil Mujezinovic (Red.), Promoting Peace Through International Law. Oxford University Press. ISSN 9780198722731. s. 299–320. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780198722731.003.0015.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic & Cybulska, Agnieszka (2015). Hvilket vern gir EMK art. 3 mot utsendelse til konfliktområder? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 54(1), s. 22–38.
 • Bailliet, Cecilia Marcela & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2015). Promoting Peace Through International Law: Introduction. I Bailliet, Cecilia Marcela & Larsen, Kjetil Mujezinovic (Red.), Promoting Peace Through International Law. Oxford University Press. ISSN 9780198722731. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780198722731.003.0001.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2014). Folkerettens regler om militær maktbruk: Retningslinjer eller rettsregler? Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. 72(1), s. 91–101.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic & Cooper, Camilla Guldahl (2013). Conclusions: is there a "principle of humanity" in international humanitarian law? I Larsen, Kjetil Mujezinovic; Cooper, Camilla Guldahl & Nystuen, Gro (Red.), Searching for a "principle of humanity" in international humanitarian law. Cambridge University Press. ISSN 9781107021846. s. 349–357. doi: 10.1017/cbo9781139134972.016.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2013). A "principle of humanity" or a "principle of human-rightism"? I Larsen, Kjetil Mujezinovic; Cooper, Camilla Guldahl & Nystuen, Gro (Red.), Searching for a "principle of humanity" in international humanitarian law. Cambridge University Press. ISSN 9781107021846. s. 124–148. doi: 10.1017/cbo9781139134972.006.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic; Cooper, Camilla Guldahl & Nystuen, Gro (2013). Introduction by the editors: is there a "principle of humanity" in international humanitarian law? I Larsen, Kjetil Mujezinovic; Cooper, Camilla Guldahl & Nystuen, Gro (Red.), Searching for a "principle of humanity" in international humanitarian law. Cambridge University Press. ISSN 9781107021846. s. 1–19. doi: 10.1017/cbo9781139134972.001.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2013). Compliance with Judgments from the European Court of Human Rights: The Court’s Call for Legislative Reforms. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 31(4), s. 496–512.
 • Bailliet, Cecilia Marcela & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2013). Nordic Expert Consultation on the Right to Peace: Summary and Recommendations. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 31(2), s. 262–278. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2013). The Application of Human Rights Law in Peace Operations. I Horvat, Stanislas & Benatar, Marco (Red.), Legal interoperability and ensuring observance of the law applicable in multinational deployments : Congress proceedings. International Society for Military Law and the Law of War. s. 324–335.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2012). Tolking av sikkerhetsrådsresolusjoner - en kommentar til Sverre Lodgaard. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 51(6), s. 363–369.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2012). The control of UN protection human rights in international peace operations :. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. 35(1 = 136), s. 99–117.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2011). ‘Neither Effective Control nor Ultimate Authority and Control’: Attribution of Conduct in Al-Jedda. The Military Law and the Law of War Review. ISSN 1370-6209. 50, s. 347–368.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2009). Accountability for human rights violations by international territorial administrations – A review essay of Carsten Stahn: The Law and Practice of International Territorial Administration : Versailles to Iraq and Beyond. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. ISSN 1503-6480. 27(3), s. 366–372.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2009). The Obligation to Remove and Destroy Anti-Personnel Mines and Explosive Remnants of War in Peace Operations. I Bailliet, Cecilia Marcela (Red.), Security: A Multidisciplinary Normative Approach. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004172968. s. 117–136.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2009). "Territorial Non-Application" of the European Convention on Human Rights. Nordic Journal of International Law. ISSN 0902-7351. 78(1), s. 73–93. doi: 10.1163/157181009X397090.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2009). Fradømmelse av arverett i sivil sak : Er arveloven § 73 forenlig med EMKs forbud mot gjentatt straffeforfølgning? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 7(1), s. 53–66.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic & Harlem, Mads (2009). Anvendelse av internasjonal humanitærrett i internasjonale fredsoperasjoner. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 48(10), s. 601–619.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2008). Attribution of Conduct in Peace Operations: The ‘Ultimate Authority and Control’ Test. European journal of international law. ISSN 0938-5428. 19(3), s. 509–531. doi: 10.1093/ejil/chn029.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2002). Verneting for unnlatelsesforpliktelser. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 509–519.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2001). Adgangen til samtykkenektelse ved aksjeoverdragelse i allmennaksjeselskaper. Jussens venner. ISSN 0022-6971. s. 205–219.

Se alle arbeider i Cristin

 • Strand, Vibeke Blaker & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2021). Menneskerettigheter i et nøtteskall, 2. utgave. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205529519. 288 s.
 • Strand, Vibeke Blaker & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2015). Menneskerettigheter i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-47295-2. 256 s.
 • Bailliet, Cecilia Marcela & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2015). Promoting Peace Through International Law. Oxford University Press. ISBN 9780198722731. 300 s.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic; Cooper, Camilla Guldahl & Nystuen, Gro (2013). Searching for a "principle of humanity" in international humanitarian law. Cambridge University Press. ISBN 9781107021846. 365 s.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2012). The human rights treaty obligations of peacekeepers. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-01707-8. 473 s.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2003). Utsettelse av foretakssammenslutninger - en analyse av fusjonsforordningens gjennomføringsforbud. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00448-2. 152 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2020). Kjersti Skarstad: Funksjonshemmedes menneskerettigheter – Fra prinsipper til praksis, Universitetsforlaget 2019. 124 sider inkl. innholdsfortegnelse og registre. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 154(5), s. 725–729. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2020-05-07.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2019). Retten til et effektivt rettsmiddel etter EMK artikkel 13: En studentrettet oversikt. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 54(6), s. 388–402. doi: 10.18261/issn.1504-3126-2019-06-03.
 • Strand, Vibeke Blaker & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2018). The Role of the European Convention on Human Rights in the Norwegian Legal Order. I Lorenzmeier, Stefan & Sancin, Vasilka (Red.), Contemporary Issues of Human Rights Protection in International and National Settings. Nomos. ISSN 978-1-5099-2175-1. s. 27–44.
 • Strand, Vibeke Blaker & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2013). Debattinnlegg: "KRLE - Er Norge på vei mot nytt menneskerettsbruddd?". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2013). O. K. Fauchald and A. Nollkaemper (eds.), The Practice of International and National Courts and the (De-)Fragmentation of International Law. Nordic Journal of International Law. ISSN 0902-7351. 82, s. 182–185.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2012). Marko Milanović: Extraterritorial Application of Human Rights Treaties. Edinburgh Law Review. ISSN 1364-9809. s. 462–464.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2012). M. Cherif Bassiouni og William A. Schabas (red.): New Challenges for the UN Human Rights Machinery : What Future for the UN Treaty Body System and the Human Rights Council Procedures? Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 535–541.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2012). The Application of Human Rights Law in Peace Operations.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2012). Protection of journalists and media seen from the perspective of international humanitarian law.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2012). Protection of journalists and media seen from the perspective of international human rights law.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2012). The applicability of human rights treaties in peace operations.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2011). The proportionality principle in the European Convention on Human Rights.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2011). Anders Henriksen: Krigens folkeret og væbnet international terrorbekæmpelse. København: Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2010. 376 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 124(2), s. 300–304.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2011). Initiatives, ways and mechanisms to improve the implementation of IHL.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2011). Protection gaps : How can human rights law help to bridge the gaps in international humanitarian law?
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2011). Er internasjonale menneskerettighetskonvensjoner rettslig bindende i internasjonale operasjoner?
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2008). Missions for peace - applicable law.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2008). CIA-flyvninger over norsk territorium. [Radio]. NRK P2 Nyhetsmorgen.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2007). Skiftelovutvalgets forslag om endringer i reglene om arvingers gjeldsansvar. [Radio]. NRK P1, Norgesglasset.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2007). Beskyttelse av sivile i internasjonale fredsoperasjoner.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2006). Rettslige rammer for internasjonale fredsoperasjoner.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2006). Menneskerettigheter i konflikt og forholdet mellom menneskerettigheter og internasjonal humanitær rett.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2006). Introduksjon til menneskerettigheter.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2006). Anvendelsen av internasjonal humanitær rett i Midt-Østen.
 • Brekke, Jan-Paul; Grønningsæter, Andrea Gustafsson & Larsen, Kjetil Mujezinovic (2018). Tilbakekall: Rettssikkerhet og kontroll ved tilbakekall av tillatelser etter søknad om beskyttelse. Institutt for samfunnsforskning. ISSN 978-82-7763-591-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2010). The European Convention on Human Rights and UN-Mandated Peace Operations: A Square Peg in a Round Hole? Unipub forlag. ISSN 1890-2375.
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2007). NOU 2007: 16 Ny skiftelovgivning. Departementenes servicesenter. ISSN 978-82-583-0944-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. sep. 2017 08:28 - Sist endret 24. nov. 2021 14:15

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter