Johan Boucht

Bilde av Johan Boucht
English version of this page
Telefon +47 22859499
Rom 208
Treffetider Etter avtale.
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

- Alminnelig strafferett

- Økonomisk kriminalitet

- Inndragning

- Politirett, særlig maktmiddelsjus

Interne oppdrag

-Nestleder på Institutt for offentlig rett, 2022-

- Ansvarig faglærer i strafferett (sammen med Jo Stigen), 2019-

- Studieårsansvarlig for 4. studieår, 2016-

Eksterne oppdrag

- Medlem av den rådgivende delegasjon for Helsingfors universitets juridiske fakultet, 1.8.2022-31.12.2025

- Medlem (strafferett) av Advisory Board for Advokatenes HR

- Docent i straffrätt, juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, Finland 2013-

Bakgrunn

- Professor II i politi- og påtalerett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 2017-2022

- Professor II i strafferett, Karlstads universitet, Sverige, 2015-2019

- Lærer i maktmiddelsjus ved Polisyrkeshögskolan, Finland, 2003-2018

- Gastforscher, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg,Tyskland, januar-juli 2018

-Medlem av fakultetets Internasjonaliseringsutvalg (2018-19)

- Visiting research fellow, Centre for Criminology, University of Oxford, England, 2013-2014

- Postdoktor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (finansiert av Norges Forskningsråds FRISAM midler) 2012-2014

- Juris doktor (Uppsala universitet) 2011

- MPG-stipendiat ved Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (2010)

- Doktorand, juridiska fakulteten ved Uppsala universitet, 2007-2011

- Assistent i straff- och processrätt, Helsingfors universitet, 2005-2007

- Vicehäradshövding 2005 (Pargas tingsrätt)

- Juris kandidat 2004 (Helsingfors universitet)

- Første redaksjonssekretær for Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, 2002–2006, andre redaksjonssekretær 2006–2010

- Certificate in English Law (University of Warwick, England) 2001

Emneord: Strafferett og straffeprosess, Konstitusjonell rett

Publikasjoner

Bøker

- Inndragning. En lærebok om strafferettslig  og administrativ inndragning i norsk rett (utgis høst 2022)

- Polisens våldsanvändning. En juridisk lärobok (Uppsala, Iustus förlag 2019)

- Poliisin voimakeinojen käyttö. Suomalaisen oikeuden oppikirja (Tampere, Poliisiammattikorkeakoulu 2020)

- Polisens maktmedelsanvändning. En lärobok om finsk rätt. (Tammerfors, Polisyrkeshögskolan 2018)

- The Limits of Asset Confiscation. On the Legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds (Oxford, Hart Publishing 2017), 250 pp

          - paperback in 2019

Polisiär våldsanvändning. En straff- och offentligrättslig undersökning. Diss. (Iustus förlag 2011), 512 ss.
           - 2 upplagan (Iustus förlag, Uppsala 2017), 512 ss.          
- Johan Boucht – Dan Frände: Finsk straffrätt. Grundkurs i de allmänna lärorna. (Tammerfors, Poliskolan 2007) 263 ss.

          - 2. utgave (2020)

 - Johan Boucht – Dan Frände: "Suomen rikosoikeus. Rikosoikeuden yleisten oppien perusteet. (Tampere,Poliisiammattikorkeakoulu 2008) 270 ss.

          - 2. utgave (2019)

Artikler i antologier

- "Confiscation and Forfeiture", in Kai Ambos, Antony Duff, Thomas Weigend, Julian Roberts and Alexander Heinze (eds.), Core Concepts in Criminal Law and Justice, volume 4 (forthcoming, CUP 2023)

- “Non-Conviction Based Confiscation: Moving the Confiscation of Criminal Proceeds From the Criminal to the 'Civil' Sphere - Benefits And Issues”, in V. Franssen and C. Harding (Eds.): Quasi-criminal enforcement mechanisms in Europe: Historical origins, contemporary concepts and future perspectives (Hart Publishing, 2022)

- "Utviklingslinjer ved inndragning av utbytte fra straffbar handling", i Ragna Aarli,  Per Erik Bergsjø, Knut H.Kallerud, Berte-Elen Konow, Asbjørn Strandbakken (red), Med ære og samvittighet. Festskrift til Magnus Matningsdal 70 år (Gyldendal 2021)

- "Re-thinking Proportionality in Asset Confiscation Proceedings. Towards Net-Based and Fairnness Oriented Asset Confiscation", in E Billis/N Knust/JP Rui (eds.), Effectiveness and Proportionality. Modern Challenges in Security Law and Criminal Justice (Hart Publishing 2021), s. 249-273

- “Kulturminnekriminalitet og strafferettslig inndragning”, i Magnus Matningsdal og Asbjørn Strandbakken (red.), Integritet og ære. Festskrift til Henry John Mæland (Gyldendal 2019), s. 32-44

- "Extended Confiscation - Criminal Assets or Criminal Owners?" in Katalin Ligeti and Michele Simonato  (ed.) Chasing Criminal Money.Challenges and Perspectives On Asset Recovery in the EU (Oxford, Hart Publishing, 2017), p. 117-137

- "European Cooperation in Financial Investigations. An Overview of the Legal Framework and Future Challenges", in Zlata Durdevic and Elizabeta Karas (ed.), European Criminal Procedure Law in the Service of the Protection of European Union Financial Interests (Croatian Association of European Criminal Law 2016), 117-131

- “Civil Asset Forfeiture and the Presumption of Innocence Under Art. 6(2) ECHR”, in Jon Petter Rui and Ulrich Sieber (eds.), Non-Conviction-Based Confiscation in Europe. Possibilities and Limitations on Rules Enabling Confiscation without a Criminal Conviction, Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationals Strafrecht Band S 146 (Berlin, Duncker&Humblot 2015), p. 151-190.

- "Principles of Legal Interpretation in Finnish and Swedish Law", in Ingvill Helland and Sören Koch (ed.), Nordic and Germanic Legal Methods. Contributions to a dialogue between Different Legal Cultures, with a Main Focus on Norway and Germany (Mohr Siebeck 2014), 165-187

- ”Den juridiska utbildningen – ett genmäle”, i Nykyajan muuttuva oikeus – Nutida rätt i förändring. r.f. Justus ry. 10 vuotta • år, Kimmo Nuotio – Casper Herler – Johan Boucht (toim. • red.), Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, E-sarja N:o 5 (Saarijärvi 2001), s. 263-277

Artikler i peer-review encyklopedier:

- "Confiscation", in Valsamis Mitsilegas, Pedro Caeiro and Sabine Gless (eds.), Elgar Encyclopaedia of Crime and Criminal Justice (forthcoming 2022)

Artikler i peer-review tidsskrifter:

- "Forsøkslæren i finsk, norsk og svensk rett - en komparativ undersøkelse",Tidsskrift for Strafferett (utkommer 2021)

- "Nødetatetens bistandsplikt overfor politiet", Kritisk Juss (2021), s. 109-140

- "Medvirkningslæren i finsk, norsk og svensk rett - en komparativ undersøkelse",Tidsskrift for Strafferett (2020), s. 354-383

- "Nordisk kriminalpolitik: finns den, och om så, vart är den på väg?", Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (2020), s. 215-247

- "Asset confiscation in Europe - past, present, and future challenges", Journal of Financial Crime (2019), p. 526-548

- "Finsk polis och s.k. riktade dödsskott", Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (2017), 611-628

- "Civil Asset Forfeiture and the Presumption of Innocence - Particularly in the Light of Art. 6(2) ECHR", New Journal of European Criminal Law (2014), 221-255

- "Extended Confiscation and the Proposed Directive on Freezing and Confiscation of Criminal Proceeds in the EU - on Striking a Balance Between Efficiency, Fairness and Legal Certainty", European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Procedure (2013), s. 127-162

- "Om straffrättslig oaktsamhetsbedömning vid frivillig verksamhet förknippad med förhöjd risk", Svensk Juristtidning (2013), s.985-1016

- "Utvidgat förverkande enligt strl. § 34a - ny modell för ökad funktionalitet eller obefogat avsteg från hävdvunna rättssäkerhetskrav?", Tidsskrift for Strafferett (4/2012), s. 382-423

- "Om strafferettslig utilregnelighet i norsk rett - med noen synspunkter fra et nordisk perspektiv", Lov og Rett, 2012, s. 515--532

- "Cross-border Use of Police Powers within the EU - A Finnish, Norwegian and Swedish perspective", European Criminal Law Review (3/2012), s. 203-235

- "Betydelsen av självförvållat rus vid uppsåtsbedömning enligt norska strl. § 40 - särskilt i ljuset av svenska HD:s avgörande NJA 2011 s. 563", Tidsskrift for Rettsvitenskap (5/2011), s. 612-657

- ”Om polisiär maktmedelsanvändning enligt nya finska polislagen. Särskilt beträffande polismäns nödvärnsrätt och användning av skjutvapen”, Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (2011), s. 747-776

Internetkommentarer (peer review)

Karnov Norway, Straffeloven

      - kapittel 13

      - kapittel 15

      - §§ 77-80

      - §§ 171-173

      - §§ 332-341

Øvrige artikler i juridiske tidsskrifter:

- "Non-Conviction Based Confiscation - Benefits, Issues and the Norwegian Experience", The Bulletin of the Law Enforcement Academy (under the Prosecutor General’s Office of the Republic of Kazakhstan”) (2021), s.48-57 

- "HD 2020:13 och gränserna för polisens maktmedelsanvändning", Tidskrift för Juridiska Föreningen i Finland (2020), s. 585-606

- "De yttre gränserna för polisens bruk av maktmedel - diskussion om en doktorsavhandling", Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (2014), 288-302.

- ”Om objektivitetsprincipen i den polisiära verksamheten - utkast till problemställningar”, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (2011), s. 284-299

- ”Om framkallande av fara i ljuset av NJA 2008 s. 1060”, Juridisk tidskrift (2009), s. 874–882

- ”Mot en kommunikativ straffrätt”, Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland(2005), s. 121-143

- ”Teaching Legal Theory in Universities of Helsinki and Warwick. A Comparative Reflection”, Oikeus (2001), s. 241-250

- ”De nordiska juristmötena och rättsgemenskapen i Norden”, Defensor Legis (1999), s. 748‑775

- ”Om grundlagsreformen och domstolars lagprövningsrätt. En kort granskning av paragraf 106 § i förslaget till ny regeringsform för Finland”, Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (1998), s. 571-607

- ”Lagars grundlagsstridighet. En kort granskning av paragraf 106 § i förslaget till ny regeringsform för Finland”, Finsk Tidskrift (1998), s. 282-294

Kortere bidrag

-"For en mer effektiv utbytteinndragning. Del 3, Politiforum (utkommer, 2/2022) (sammen med Inger A. E. Coll)

-"For en mer effektiv utbytteinndragning. Del 2, Politiforum (utkommer, 1/2022) (sammen med Inger A. E. Coll)

- "For en mer effektiv utbytteinndragning. Del 1: Effektiv inndragning av utbytte krever en helhetlig tilnærming", Politiforum (utkommer, 12/2021) (sammen med Inger A. E. Coll)

- ”Polisens befogenhet att bruka maktmedel och dess relation till nödvärnet – några reflexioner”, Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (2006), s. 517-523.

- “Det 36 Nordiska juristmötet i Helsingfors”, Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (2002), s. 713-724

Rapporter og bidrag til rapporter:

- "Väktar- och ordningsvaktsverksamhet i finsk och norsk rätt – en översikt" i SOU 2021:38: En ny lag om ordningsvakter m.m. Betänkande av Ordningsvaktsutredningen (Bilaga 2), s. 331-356

- ”Det straff- och disciplinrättsliga ansvaret för Skatteverkets tjänstemän vid felaktig eller bristande ärendehandläggning”, i Skattetjänstemännens tjänstemannaansvar. En rapport om skattetjänstemännens straff-, disciplin- och skadeståndsrättsliga ansvar för handlande i tjänsten mot bakgrund av JO:s och JK:s praxis (Institutet för Skatter & Rättssäkerhet) 2011, s. 69-100

Litteraturanmeldelser:

- Elisabeth Myhre Lie: I Forkant. Kriminalitetsforebyggende politiarbeid (Gyldendal akademisk 2011), 350 ss., i Tidsskrift for Rettsvitenskap (2012), s. 218-228

Tor-Geir Myhrer: Som sista utvei. Rettslige rammer for politiets bruk av skytevåpen, (Universitetsforlaget 2005), 246 ss., och Annika Norée, Polisers rätt att skjuta (Norstedts juridik 2004), 143 ss., i Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland(2007), s. 159-164

- Claes Lernestedt: Kriminalisering – Problem och principer, akademisk avhandling (Göteborg: Iustus förlag 2003), i Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland(2003), 697-705

- Tero Kurenmaa: Sisäpiirintiedon väärinkäyttö, diss. (Jyväskylä: Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja 2003), i Defensor Legis (2003), s.

 • Boucht, Johan (2022). Straffeloven: Kommentar til kapittel 15 (foreldelse). Karnov lovkommentarer.
 • Boucht, Johan (2022). Non-conviction Based Confiscation: Moving the Confiscation of Criminal Proceeds from the Criminal to the 'Civil' Sphere: Benefits, Issues and Two Procedural Aspects. I Franssen, Vanessa & Harding, Christopher (Red.), Criminal and Quasi-criminal Enforcement Mechanisms in Europe. Origins, Concepts, Future. Hart Publishing Ltd. ISSN 9781509932863.
 • Boucht, Johan (2022). Lovkommentar: straffeloven kapittel 9. Karnov lovkommentarer.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2022). Lovkommentar: straffeloven §§ 69-71. Karnov lovkommentarer.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2022). Lovkommentar: straffeloven §§ 66-68. Karnov lovkommentarer.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2022). Lovkommentar: straffeloven §§ 72-76. Karnov lovkommentarer.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2021). Non-conviction based confiscation: Benefits, Issues and the Norwegian Experience. The Bulletin of the Law Enforcement Academy. ISSN 2518-7252. s. 48–57.
 • Boucht, Johan (2021). Lovkommentar: straffeloven §§ 332-341. Karnov lovkommentarer.
 • Boucht, Johan (2021). Utviklingslinjer ved inndragning av utbytte fra straffbare handlinger. I Bergsjø, Per-Erik; Kallerud, Knut; Konow, Berte-Elen Reinertsen; Strandbakken, Asbjørn & Aarli, Ragna (Red.), Med ære og samvittighet : Festskrift til Magnus Matningsdal 70 år. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205554245. s. 56–72.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2021). Nødetatenes bistandsplikt overfor politiet. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 47(3), s. 109–140. doi: 10.18261/issn.2387-4546-2021-03-01.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2021). Proportionality in Asset Confiscation Proceedings. I Billis, Emmanouil; Knust, Nandor & Rui, Jon Petter (Red.), Proportionality in Crime Control and Criminal Justice. Hart Publishing Ltd. ISSN 9781509938605.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2020). Forsøkslæren i finsk, norsk og svensk strafferett – en komparativ undersøkelse. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 20(4), s. 354–383. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2020-04-03.
 • Boucht, Johan (2020). HD 2020:13 och gränserna för polisens maktmedelsanvändning. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. ISSN 0040-6953. s. 585–606.
 • Boucht, Johan (2020). Medvirkningslæren i finsk, norsk og svensk rett – en komparativ undersøkelse. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. s. 354–383. Fulltekst i vitenarkiv
 • Boucht, Per Johan Petersson (2020). Nordisk kriminalpolitik: Finns den längre, och i så fall, vart är den på väg? Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. ISSN 0040-6953. s. 215–247.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). Kulturminnekriminalitet og strafferettslig inndragning. I Matningsdal, Magnus & Strandbakken, Asbjørn (Red.), Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205509436. s. 32–44.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). Asset Confiscation in Europe - past, present, and future challenges. Journal of Financial Crime. ISSN 1359-0790. 26(2), s. 526–548. doi: 10.1108/JFC-04-2018-0043. Fulltekst i vitenarkiv
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017). Finsk polis och s.k. riktade dödsskott. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. ISSN 0040-6953. s. 611–628. Fulltekst i vitenarkiv
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017). Extended Confiscation: Criminal Assets or Criminal Owners? . I Ligeti, Katalin & Simonato, Michele (Red.), Chasing Criminal Money. Challenges and Perspectives On Asset Recovery in the EU. Hart Publishing Ltd. ISSN 9781509912070.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2016). European Cooperation in Financial Investigations. An Overview of the Legal Framework and Future Challenges. I Karas, Elizabeta & Durdevic, Zlata (Red.), EUROPEAN CRIMINAL PROCEDURE LAW IN SERVICE OF PROTECTION OF EUROPEAN UNION FINANCIAL INTERESTS: STATE OF PLAY AND CHALLENGES. Croatian Association of European Criminal law. ISSN 978-953-99118-2-7. s. 117–131.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2015). Civil Asset Forfeiture and the Presumption of Innocence under Art. 6(2) ECHR. I Rui, Jon Petter & Sieber, Ulrich (Red.), Non-Conviction-Based Confiscation in Europe. Possibilities and Limitations on Rules Enabling Confiscation without a Criminal Conviction.. Duncker & Humblot. ISSN 978-3-428-14883-7. s. 151–190.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2014). Introduction to Finnish and Swedish Legal Method. I Koch, Søren & Helland, Ingvill (Red.), Nordic and Germanic Legal Methods -. Mohr Siebeck. ISSN 978-3-16-153062-3. s. 165–187.
 • Boucht, Johan (2014). De yttre gränserna för finska polisens maktmedelsbruks - diskussion om en doktorsavhandling. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. ISSN 0040-6953. s. 288–302.
 • Boucht, Johan (2014). Civil asset forfeiture and the presumption of innocence under Art. 6(2) ECHR. New Journal of European Criminal Law. ISSN 2032-2844. 2014(2), s. 221–255.
 • Boucht, Johan (2013). Extended Confiscation and the Proposed Directive on Freezing and Confiscation of Criminal Proceeds in the EU - On Striking a Balance Between Efficiency, Fairness and Legal Certainty. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. ISSN 0928-9569. 2, s. 127–162. doi: 10.1163/15718174-21022024.
 • Boucht, Johan (2013). Om straffrättslig oaktsamhetsbedömning vid frivillig särskilt riskfylld verksamhet. Svensk Juristtidning. ISSN 0039-6591. s. 985–1016.
 • Boucht, Johan (2012). Cross-border Use of Police Powers in the EU - a Finnish, Norwegian and Swedish perspective. European Criminal Law Review. ISSN 2191-7442. s. 203–235.
 • Boucht, Johan (2012). Utvidgat förverkande enligt norska straffeloven § 34a - ökad funktionalitet eller obefogat avsteg från hävdvunna rättssäkerhetskrav. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 12(4), s. 382–423.
 • Boucht, Johan (2012). Om strafferettslig tilregnelighet i norsk rett - med noen synspunkter fra et nordisk perspektiv. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 515–532.
 • Boucht, Johan (2011). Det straff- och disciplinrättsliga ansvaret för Skatteverkets tjänstemän vid felaktig eller bristande ärendehandläggning, Skattetjänstemännens tjänstemannaansvar. Institutet Skatter & Rättssäkerhet. s. 69–100.
 • Boucht, Johan (2011). Betydelsen av självförvållat rus vid uppsåtsbedömning enligt norska strl. § 40. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 612–657.
 • Boucht, Johan (2011). Litteratur. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. ISSN 0040-6953. s. 865–865.
 • Boucht, Johan (2011). Om polisiär maktmedelsanvändning enligt nya finska polislagen. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. ISSN 0040-6953. s. 747–775.

Se alle arbeider i Cristin

 • Boucht, Johan (2020). Poliisin voimakeinojen käyttö. Suomalaisen oikeuden oppikirja. Polisyrkeshögskolan. ISBN 978-951-815-377-4. 148 s.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2020). Finsk straffrätt. Grundkurs i straffrättens allmänna läror. Polisyrkeshögskolan. ISBN 978-951-815-375-0. 232 s.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). The Limits of Asset Confiscation. On the Legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds. Hart Publishing Ltd. ISBN 9781509933044. 251 s.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). Suomen rikosoikeus. Rikosoikeuden yleisten oppien perusteet. Poliisiammattikorkeakoulu. ISBN 978-951-815-356-9. 248 s.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). Polisens användning av våld. En juridisk lärobok. Iustus förlag. ISBN 978-91-7737-046-8. 235 s.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2018). Polisens maktmedelsanvändning. En lärobok om finsk rätt. Polisyrkeshögskolan. ISBN 978-951-815-353-8. 148 s.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017). Polisiär våldsanvändning. En straff- och offentligrättslig undersökning. Iustus förlag. ISBN 978-91-7737-0130. 512 s.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017). The Limits of Asset Confiscation. On the Legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds. Hart Publishing Ltd. ISBN 9781509907076. 251 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Boucht, Per Johan Petersson (2022). När får en polis skjuta? [Internett]. Svenska Dagbladet.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2022). Uråldriga regler styr polisens rätt att skjuta . [Internett]. Svenska Dagbladet.
 • Boucht, Johan & Coll, Inger A. E. (2022). For en mer effektiv utbytteinndragning - Del 3: Effektiv inndragning krever effektiv sikring av formuesgoder. Politiforum. ISSN 1500-6921.
 • Boucht, Per Johan Petersson & Coll, Inger A. E. (2022). For en mer effektiv utbytteinndragning - Del 2: Finansiell etterforskning – en skattkiste. Politiforum. ISSN 1500-6921. s. 60–61.
 • Boucht, Johan & Coll, Inger A. E. (2021). For en mer effektiv utbytteinndragning - Del 1: Effektiv inndragning av utbytte krever en helhetlig tilnærming. Politiforum. ISSN 1500-6921.
 • Boucht, Johan (2021). Väktar- och ordningsvaktsverksamhet i finsk och norsk rätt - en översikt, En ny lag om ordningsvakter m.m.. Statens offentliga utredningar. s. 331–356.
 • Boucht, Johan (2020). Finländare i Norge: Mycket arbete sker på distans. [Avis]. Medborgarbladet.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2020). "Redningsetatenes bistand til politiet".
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). Finns det längre en nordisk kriminalpolitik? Och om så, vart är den på väg?
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). For unge til å bestemme selv, gamle nok til straff.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). Förundersökning av cybercrime - nytt från Finland.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). Proportionality and Asset Confiscation.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2019). Passiv medverkan till brott.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2018). Inndragning av utbytte i og utenfor straffesak.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2018). Politirettslig fare - særlig ved ordensforstyrrelser. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2018). Human Rights and Criminal Justice in Norway.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2018). Asset confiscation in Europe - past, present, and future challenges .
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017). Intervju i medieoppslag om politilovbrudd. [Avis]. Vasabladet, Finland.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017). Om elektroshockvåpen. [Radio]. NRK Morgennytt.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017). Finlandssvensk humor slår fel i Norge. [Internett]. Österbottens Tidning.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017). Den finlandssvenska humorn går inte riktigt hem i Norge. [Internett]. www.vasabladet.fi; www.hbl.fi.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017). Hög tröskel för polisen att ta till maktmedel. [Internett]. Svenska Yle, Finland.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017). Professor Johan Boucht om polisiär våldsanvändning. [Radio]. Radio Vega, Vega eftermiddag.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017). (A) Nordic Criminal Model(s)?
 • Boucht, Per Johan Petersson (2017). Forsett, forsøk og medvirkning - noen nordiske betraktelser.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2015). "Ser ut som nødverge". [Internett]. Nrk.no.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2015). "Nødverge". [TV]. Dagsrevyen og Kveldsnytt.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2015). "Utroskap og berettiget harme". [Radio]. Dagsnytt Atten.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2015). Utvecklingstendenser i förverkandeinstitutet i norsk rätt.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2015). Förhållandet mellan nödvärnsrätten och maktmedelsbruk enligt politiloven i norsk rätt.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2015). Extended Confiscation: Criminal Assets or Criminal Owners.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2015). European Cooperation in Financial Investigations-Legal Basis and Future Challenges.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2015). 'Limits of Asset Confiscation' - Om legitimering av utvidgade former av indragning av olovlig ekonomisk vinning.
 • Boucht, Per Johan Petersson (2015). Perspectives from Criminal law: Is there a Nordic model of criminal law?
 • Boucht, Per Johan Petersson (2015). Asset Recovery as a Response to Organized Crime.
 • Boucht, Johan (2014). "Limits of Extended Asset Confiscation".
 • Boucht, Johan (2014). The Limits to Extended Asset Forfeiture.
 • Boucht, Johan (2014). Extended Asset Recovery in Criminal Law - Increased Functionality or Unjustified Deviation From Traditional Legal Safeguards.
 • Boucht, Johan (2013). Utvidgat förverkande.
 • Boucht, Johan (2012). Legal Interpretation in Finland and Sweden.
 • Boucht, Johan (2012). Rättspsykiatrin måste granskas. Vasabladet.
 • Boucht, Johan (2012). Er reglene hensiktsmessige? VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203. s. 28–29.
 • Boucht, Johan (2012). Anmälan av Elisabeth Myhre Lie: I forkant. Kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Gyldendal akademisk, Oslo 2011, 350 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 218–228.
 • Boucht, Johan (2012). Civil Asset Forfeiture and the Presumption of Innocence.
 • Bäcklund, Agneta; Ekbäck, Johanna & Boucht, Johan (2021). En ny lag om ordningsvakter m.m. Statens offentliga utredningar.
 • Boucht, Johan & Mielnicki, Philip (2011). Skattetjänstemännens tjänstemannaansvar. Institutet Skatter & Rättssäkerhet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2014 11:01 - Sist endret 5. aug. 2022 09:59