Ingvild Ladegård Lockert

Vitenskapelig assistent - Institutt for offentlig rett
Bilde av Ingvild Ladegård Lockert
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Tema

Tema for oppgaven er rettslige og faktiske forutsetninger for allmennhetens rett til innsyn i den digitale forvaltningen. Problemstillingen er om de gjeldende reguleringene av «innsynskjeden» gjennom dokumentasjonsplikter, arkiv- og journalføring og  innsynsreglene varetar offentlighetsprinsippet og de bakenforliggende demokrati- og kontrollhensynene når saksbehandlingen automatiseres. Jeg er spesielt interessert i innsyn i slike systemers rettslige innhold og avgjørelser om tolkningstvil og skjønnsutøvelse under utvikling av systemene. Analysen tar utgangspunkt i en redegjørelse for det rettslige offentlighetsprinsippet i Grunnloven § 100 femte ledd og offentleglova med forskrift, og diskuterer automatisert saksbehandling som fenomen i forvaltningsrettslig kontekst. For å konkretisere enkelte problemstillinger analyserer jeg deretter innsynskjeden med utgangspunkt i to caser innenfor arbeids- og velferdsdirektoratets ansvarsområde.  Casene tar dels utgangspunkt i reelle systemer og er dels fiktive, og handler om automatisert tildeling av sykepenger og bruk av profilering for kontroll av trygdeytelser.

Publisert 9. mars 2022 11:58 - Sist endret 6. sep. 2022 14:43