Seminar om et UNCITRAL arbeidsdokument om forenklet voldgift

Formålet med seminaret er å samle innspill fra praktikere om temaet. Innspill og synspunkter fra seminaret vil kunne bli lagt frem under diskusjonen ved UNCITRAL Arbeidsgruppe II i februar.

Sekretariatet har sendt et første utkast til et lite utvalg av eksperter, herunder Giuditta Cordero-Moss, som organiserer seminaret, for å få en første runde med kommentarer. Dette første utkast er ikke ment å sirkulere, men Sekretariatet vil, basert på denne første runde, bearbeide et arbeidsdokument som vil være gjenstand for diskusjon ved Arbeidsgruppens sesjon i februar.

Det er dette arbeidsdokumentet som vil være utgangspunktet for diskusjonen i vårt seminar.

Om UNCITRAL Arbeidsgruppe 2 og arbeidet om forenklet voldgift

UNCITRAL er FN-kommisjonen om internasjonal handel, og Arbeidsgruppe II befatter seg med tvisteløsning. Arbeidsgruppen har blant annet gitt opphav til Modelloven om voldgift (som den norske voldgiftsloven er basert på), samt Voldgiftsreglementet (UNCITRAL Arbitration Rules).

For tiden arbeider vi i Arbeidsgruppe II med et regelverk for forenklet voldgift. Det overordnete mål er å lage et regelverk som sikrer prosessens effektivitet, samtidig som fundamentale prosessgrunnsetninger er ivaretatt. 

Meningen er å utferdige et instrument som kan supplere Voldgiftsreglementet. Som sistnevnte vil instrumentet være rettet mot ad hoc-voldgift. Målsetningen er imidlertid at også dette instrumentet blir, som Voldgiftsreglementer er blitt, referanserammen på internasjonalt nivå for alle typer voldgift, inklusive institusjonell voldgift.

Arbeidsgruppen har behandlet dette temaet siden februar 2019. På arbeidsgruppens hjemmeside finnes lenker til de ulike dokumenter som ble diskutert, samt referatene fra sesjonene: https://uncitral.un.org/en/working_groups/2/arbitration

Om arenaen for internasjonale kommersielle kontrakter

I arenaen for internasjonale kommersielle kontrakter er vi interessert i de ulike faser av komplekse internasjonale kontrakter ut fra et særlig perspektiv: Hvordan påvirker de ulike rettskilder kontraktens innhold? Ut fra denne synsvinkel spenner denne arenaen over kontraktsskrivning, -tolkning, -håndhevning og tvisteløsning. Således overlapper noen av temaene andre arenaer i OSKR. Der dette skjer, vil vi påse at referansegruppene for disse arenaer også er involvert.

De prosjekter som vi for tiden er involvert i er:

  • En analyse av den (manglende) interne konsistens i EU-reglene om lovvalg og jurisdiksjon – i rammen av Groupe européen de droit international privé (https://www.gedip-egpil.eu/);
  • Kartlegging av hvordan EU/EØS materiell rett kan påvirke lovvalg og jurisdiksjonsvalg – i rammen av Groupe européen de droit international privé (https://www.gedip-egpil.eu/);
  • Lovvalg og jurisdiksjonsvalg etter Brexit – i rammen av et prosjekt ledet av Universitetet i Stirling og finansiert av UK Research Council;
  • Kartlegging av «rule of law»-prinsippet i investeringsvoldgift – i rammen av International Law Association (https://www.ila-hq.org/);
  • Kartlegging av prinsippet «due process» i internasjonal voldgift – i rammen av Centre for transnational litigation, arbitration and commercial law, New York University;
  • Kartlegging av hvilken rett som anvendes i internasjonal voldgift, i rammen av Haag-Akademiet for internasjonal rett (https://www.hagueacademy.nl/programmes/centre-for-studies-and-research-in-international-law-and-international-relations/);
  • Drøftelse av behov for og omfang av voldgiftsavgjørelsers begrunnelse – i rammen av International Chamber of Commerce, Institute of World Business Law (https://iccwbo.org/about-us/partnerships/resources-for-businesses/icc-annual-conference-institute/);
  • Arbeid med et regelverk om forenklet voldgift – i rammen av UNCITRAL Arbeidsgruppe 2 (https://uncitral.un.org/en/working_groups/2/arbitration).

 

Sistnevnte prosjekt er det pågående arbeidet i UNCITRAL Arbeidsgruppe II, som denne invitasjonen gjelder. Dette temaet overlapper arenaen for voldgift.

Publisert 12. nov. 2019 10:03 - Sist endret 5. nov. 2020 11:59