Tidspunkt for forberedende møte i forenklet voldgift

Torsdag 15. oktober 2020 kl. 9.00-10.00 organiserer vi et seminar om UNCITRALs arbeid med et nytt regelverk for forenklet voldgift.   Temaet for seminaret er et konkret spørsmål som Arbeidsgruppen ikke kunne enes om ved siste sesjon: tidspunktet for forberedende møte.

Forenklet voldgift skal avvikles innenfor en kortere tidsramme enn ordinær voldgift (Arbeidsgruppen har ikke ennå bestemt om det skal være 6 eller 9 måneder etter at saken ble overført til voldgiftsretten). For å sikre effektiv avvikling legger Arbeidsgruppen opp til at forberedende møte skal avvikles senest 15 dager etter at saken ble overført til voldgiftsretten.
 
Dermed kan tidsplanen for behandlingen bli fastlagt før tilsvar med eventuelt motsøksmål er inngitt.
 
Dersom, etter at tilsvar er inngitt, tvisten viser seg å bli mer komplisert eller omfattende enn ventet, kan det være behov for å tilpasse tidsplanen for behandlingen. Det kan imidlertid være uheldig i forenklet voldgift å måtte tilpasse planen for behandlingen underveis når den totale tidsrammen er begrenset, og planen er stram. Det kan derfor bli lite rom for å organisere et nytt planleggingsmøte og for å sette nye frister for prosesskriv.  Dette gjelder spesielt dersom regelverket gir begrenset mulighet til å utvide den totale tidsrammen - etter artikkel 16 i Arbeidsgruppens utkast kan tidsrammen selv med partenes samtykke kun forlenges én gang og for et begrenset antall måneder.
 
Den sveitsiske og den norske delegasjonen foreslo derfor at det forberedende møtet skal finne sted etter at tilsvar og motsøksmål er inngitt. Forslaget fikk en del støtte, blant annet fra USA og Finland.
 
Andre delegasjoner, spesielt den franske, mente at det ikke bør avvikes fra den vanlige regelen i voldgift hvoretter det forberedende møte finner sted så raskt som mulig.
 
Spørsmålet skal diskuteres under Arbeidsgruppens neste sesjon.
 
Det kan være meget nyttig å motta innspill fra praksis om dette spørsmål.
 
Dokumentene som ble gjenstand for Arbeidsgruppens siste diskusjon finnes her:
https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.II/WP.214
https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.II/WP.214/Add.1

Publisert 19. okt. 2020 10:29 - Sist endret 19. okt. 2020 10:31