AVLYST: Nordiskt panträttssymposium

I syfte att bättre lära känna den panträttsliga regleringen i våra nordiska grannländer arrangerar Affärsrättsligt Centrum vid Lunds Universitet i samarbete med Oslo Centre for Commercial Law och Stockholm Centre for Commercial Law ett symposium där såväl de nämnda som närliggande frågeställningar ska diskuteras. Symposiet er ett forskarsymposium som inte är öppet för praktikere.

Om Symposiet

Panträtten har genom århundraden spelat en betydande roll i de nordiska länderna och utgör än idag en av våra mest centrala säkerhetsrätter vid kreditgivning. Men trots en i stora delar gemensam bakgrund uppvisar reglerna för pantsättning av såväl fast som lös egendom i de nordiska länderna anmärkningsvärda skillnader. I Danmark och Norge möjliggör tinglysning att lösöre kan underpantsättas, något som i princip inte är möjligt i Sverige och Finland där handpant är huvudregel. Vid tinglysning i dansk och norsk rätt används i stor utsträckning dokument som är okända i Sverige och Finland, där pantbrev i fast egendom måste framställas av myndigheter genom inteckning innan de kan användas som pant för fordran.

Länderna i Norden har det gemensamt att pantbrev eller andra former av dokument inte i sig kan utgöra säkerhet för fordran; denna effekt uppnås först genom särskilda sakrättsmoment/sikringsakter. Däremot är det så att förutsättningarna för dessa moment (tradition, registrering/tinglysning, denuntiation) skiljer sig åt länderna emellan.

Därtill kommer bland annat spörsmål om ”outnyttjade panträtter”, dvs. pantsatta objekt eller pantbrev vars värde överstiger beloppen på fordringarna som de utgör säkerhet för. I vilken utsträckning kan till exempel ett sådant outnyttjat värde användas som säkerhet för en utvidgad kredit och hur blir förhållandet i så fall till övriga panthavares rätt?

Program

Se program for Nordiskt panträttssymposium!

Publisert 25. okt. 2019 10:42 - Sist endret 2. apr. 2020 15:32