Webinar om aksjeeieres lojalitetsplikt

Et samarbeid mellom de juridiske fakultetene ved universitetene i Oslo (v/Oslo Senter for Kommersiell rett), Stockholm (v/Stockholm Centre for Commercial Law) og Århus (Aarhus BSS, Business and Social Sciences).

Det er et omdiskutert spørsmål i alle de nordiske landene, hvorvidt aksjeeiere har en lojalitetsplikt overfor selskapet og andre aksjeeiere. En slik plikt griper inn i det grunnleggende utgangspunktet i aksjeselskapsretten om at aksjeeiere står fritt til å ivareta egne interesser. Likevel er det mange hensyn som taler for at aksjeeiere i en viss utstrekning plikter å ivareta andres interesser, i forlengelsen av regler om myndighetsmisbruk og rettsmisbruk. Norges Høyesterett avsa dom i oktober 2020, HR-2020-1947-A, hvor majoritetsaksjeeier ble holdt erstatningsansvarlig overfor minoritetsaksjeeier, som følge av brudd på den alminnelige lojalitetsplikten for aksjeeiere. I norsk rett er det dermed ikke lenger tvil om at aksjeeiere har en alminnelig lojalitetsplikt, og spørsmålet er dermed hva som er lojalitetspliktens innhold.

Vi inviterer til webinar, hvor vi diskuterer grunnlag, innhold og intensitet av aksjeeieres lojalitetsplikt, herunder rettsvirkninger ved brudd på plikten. Utgangspunkt vil bli tatt i situasjonen i norsk rett som følge av avklaringen fra Høyesterett, men det vil også bli diskutert hvorvidt tilsvarende prinsipper gjelder i svensk og dansk rett.

Innledere:

Margrethe Buskerud Christoffersen, professor, Universitetet i Oslo

Karsten Engsig Sørensen, professor, Universitetet i Århus

Jessica Östberg, Universitetslektor, Universitetet i Stockholm

Vi setter av god tid til diskusjon, og vi håper på bidrag både fra akademia og det praktiske rettsliv.

Zoomlink vil bli sendt alle påmeldte i god tid før Webinaret.

Presentasjon Margrethe Buskerud Christoffersen (.pdf)
Presentasjon Karsten Engsig Sørensen (.pdf)
Presentasjon Jessica Östberg (.pdf)
Publisert 10. mars 2021 10:49 - Sist endret 14. sep. 2021 09:43