Lex Mercatoria

www.lexmercatoria.org

www.jus.uio.no/lm

  toc   scroll   pdf   pdf    odt    A-Z  Document Manifest   home 
  TOC  

York Antwerpen Reglene 1994 [Norsk tekst]

Tolkingsregel

Hovedregel

Regel A

Regel B

Regel C

Regel D

Regel E

Regel F

Regel G

Regel I Overbordkasting av last

Regel II Tap og skade ved oppofrelser for felles sikkerhet

Regel III Slukking av brann ombord

Regel IV Bortkapping av vrakgods

Regel V Frivillig strandsetting

Regel VI Bergelø nn

Regel VII Skade på maskineri og kjeler

Regel VIII Utgifter ved å lette et grunnstø tt skip og derav fø lgende skade

Regel IX Last skipsmaterialer forrå d og rekvisita anvendt som brensel

Regel X Nø dhavnsutgifter mv

Regel XI Hyre og kostpenger til besetningen og andre utgifter ved anlø p av og opphold i nø dhavn mv

Regel XII Skade på last ved lossing mv

Regel XIII Fradrag i reparasjonskostnader

Regel XIV Midlertidige reparasjoner

Regel XV Tap av frakt

Regel XVI Erstatning for last som er tapt eller skadet ved oppofrelse

Regel XVII Bidragsverdier

Regel XVIII Skade på skip

Regel XIX Ikke anmeldt eller uriktig anmeldt last

Regel XX Tilveiebringelse av pengemidler

Regel XXI Renter av felleshavarierstatninger

Regel XXII Behandling av kontante deposita

Endnotes

Endnotes

Metadata

SiSU Metadata, document information

Manifest

SiSU Manifest, alternative outputs etc.

 

York-Antwerpen Reglene 1994

CMI

Word index links are to html versions of the text the segmented version followed by the scroll (single document) version.
[For segmented text references [T1], [T2] or [T3] appearing without a link, indicates that the word appears in a title (or subtitle) of the text (that is identifiable by the appended object citation number).]

(The word listing/index is Case sensitive: Capitalized words appear before lower case)

word (number of occurences)
linked references to word within document
[if number of occurences exceed number of references - word occurs more than once in at least one reference. Footnote/endnotes are either assigned to the paragraph from which they are referenced or ignored, so it is relevant to check the footnotes referenced from within a paragraph as well.]

(After the page is fully loaded) you can jump directly to a word by appending a hash (#) and the word to the url for this text, (do not forget that words are case sensitive, and may be listed twice (starting with and without an upper case letter)), #your_word # [ http://[web host]/cmi.york.antwerp.rules.1994.norwegian/concordance.html#your_word ]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A

Aelig

(28)

8, 9, 19, 23, 25, 29, 44, 50, 52, 53, 54, 56, 60, 63, 74, 81, 90, 91, 96, 98, 109,

Agents

(1)

100,

Alder

(2)

74,

Alderen

(1)

74,

Alle

(4)

11, 22, 65, 91,

Allerede

(2)

38, 91,

Alt

(3)

17, 46,

Andel

(1)

30,

Andre

(14)

11, 13, 25, 34, 52, 58, 60, 65, 81, 87, 90, 92,

Anerkjent

(1)

32,

Angripes

(1)

23,

Ankere

(1)

76,

Ankerkjettinger

(1)

76,

Anl

(12)

52, 54, 58, 59, 60, 63, 68, 80,

Anledning

(1)

23,

Anmeldt

(3)

99, 101,

Anmeldte

(1)

101,

Annen

(11)

25, 29, 36, 44, 53, 54, 63, 88, 91, 92,

Annet

(4)

4, 13, 53,

Anses

(2)

25, 65,

Ansl

(1)

23,

Anslag

(1)

23,

Ansvar

(2)

109,

Antatte

(1)

50,

Antwerpen

(1)

1,

Anvende

(1)

50,

Anvendelse

(2)

53, 56,

Anvendes

(1)

29,

Anvendt

(2)

49, 91,

Arbeidsavtale

(1)

65,

Aring

(239)

3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 109,

Art

(1)

17,

Artikkel

(3)

43, 44, 91,

Artikkelen

(1)

44,

Avg

(2)

52, 68,

Avgj

(1)

91,

Avhendet

(1)

92,

Avskipningen

(2)

100, 101,

Avsnitt

(1)

92,

B

Bagasje

(1)

94,

Bakgrunnsretten

(1)

29,

Bank

(1)

109,

Bare

(8)

8, 15, 23, 25, 55, 57, 64, 72,

Basert

(2)

87, 92,

Basis

(1)

23,

Bearbeidet

(1)

75,

Bedt

(1)

23,

Befinner

(2)

53, 54,

Beg

(1)

19,

Begge

(1)

109,

Begivenhet

(1)

19,

Begrense

(3)

43, 66, 69,

Beh

(1)

107,

Behandling

(1)

108,

Bel

(8)

25, 81, 87, 91, 96, 98, 107, 109,

Belagt

(1)

78,

Belegge

(1)

78,

Beregnet

(1)

88,

Bergel

(5)

41, 43, 67, 109,

Berger

(1)

44,

Bergernes

(1)

43,

Berging

(1)

42,

Bergingen

(1)

42,

Bergingskonvensjonen

(2)

43, 91,

Bergingsliknende

(1)

42,

Bergingsoperasjon

(1)

11,

Besetningen

(1)

58,

Beskrevet

(4)

68, 69, 92, 100,

Bestemmelse

(2)

44, 91,

Bestemmelsen

(3)

28, 30, 56,

Bestemmelsene

(2)

53,

Bestemmelsesstedet

(4)

29, 92, 93,

Bestemmes

(2)

74,

Bestemt

(1)

4,

Bestride

(1)

104,

Betale

(1)

85,

Betales

(1)

44,

Betaling

(1)

109,

Betalinger

(1)

109,

Betalingsplikten

(1)

44,

Betingelse

(2)

68, 69,

Betraktning

(1)

43,

Betydning

(2)

28, 109,

Bevis

(1)

23,

Bevisbyrden

(1)

21,

Bidra

(3)

92, 93,

Bidrag

(3)

22, 27, 90,

Bidragende

(1)

23,

Bidragspliktige

(3)

9, 100, 107,

Bidragsverdien

(1)

23,

Bidragsverdier

(1)

89,

Bidrar

(2)

94, 101,

Ble

(8)

42, 57, 64, 74, 91, 92,

Blir

(6)

29, 74, 88, 96, 100,

Blitt

(9)

30, 60, 67, 81, 88, 90, 101, 109,

Bokstavreglene

(1)

4,

Bord

(1)

54,

Bore

(1)

36,

Bort

(1)

38,

Bortfaller

(1)

19,

Bortkapping

(2)

37, 38,

Bortsett

(1)

55,

Brann

(2)

35, 36,

Brannen

(1)

36,

Brennende

(1)

36,

Brensel

(14)

48, 49, 50, 54, 55, 56, 59, 61, 63, 64, 72, 103,

Brenselet

(1)

50,

Bringe

(1)

46,

Bringes

(1)

13,

Bruk

(1)

46,

Bruttofrakten

(1)

85,

Bunnen

(1)

78,

Burde

(1)

60,

Byggingen

(1)

74,

C

D

Dag

(6)

57, 64, 91,

Dagen

(1)

57,

Dant

(1)

25,

Dato

(1)

22,

Datoen

(1)

74,

Datum

(1)

107,

Dekning

(1)

105,

Del

(3)

29, 52, 67,

Delene

(2)

74, 75,

Deler

(2)

38, 74,

Deltakerne

(2)

19, 42,

Deltar

(1)

11,

Dem

(2)

91, 109,

Den

(40)

8, 12, 19, 21, 22, 25, 29, 36, 43, 44, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 64, 67, 80, 85, 87, 90, 91, 93, 98, 101, 109,

Denne

(11)

28, 30, 52, 53, 56, 57, 64, 65, 84, 88, 109,

Dens

(1)

90,

Deponert

(4)

107, 109,

Deposita

(5)

108, 109,

Der

(4)

43, 59, 60, 74,

Derav

(1)

47,

Deres

(1)

30,

Derfra

(1)

52,

Dersom

(4)

16, 56, 60, 67,

Desember

(1)

74,

Dessuten

(1)

91,

Det

(52)

8, 9, 11, 13, 22, 23, 25, 28, 29, 42, 46, 50, 52, 53, 56, 59, 74, 76, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 104, 107, 109,

Dets

(2)

92, 96,

Dette

(10)

19, 29, 40, 52, 60, 69, 81, 91, 92,

Dhavn

(7)

52, 53, 54, 58, 59, 80,

Dhavnsutgifter

(1)

51,

Differansen

(1)

88,

Direkte

(1)

15,

Dispasj

(3)

22, 23, 109,

Dispasjen

(1)

28,

Dispasjens

(1)

107,

Disse

(4)

12, 70, 91, 101,

Dog

(4)

25, 36, 61, 62,

Dokk

(1)

77,

Dras

(1)

8,

Dratt

(3)

6, 25, 30,

Drevet

(1)

40,

Dvendig

(9)

50, 52, 53, 54, 55, 60, 63,

Dvendiggj

(1)

69,

Dvendiggjort

(1)

70,

Dyktighet

(1)

43,

E

Effekter

(1)

94,

Eiendelenes

(2)

90, 91,

Eiendeler

(8)

8, 16, 34, 40, 42, 48, 91, 92,

Eier

(1)

85,

Eiere

(1)

104,

Eieren

(1)

44,

Ekstrakostnader

(1)

48,

Ekstraopphold

(1)

60,

Ekstraoppholdet

(4)

56, 61, 62, 63,

Ekstraordin

(6)

8, 52, 54, 60, 63,

Ekstrautgift

(1)

25,

Eller

(138)

6, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 46, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 78, 80, 84, 86, 87, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 107, 109,

Ellers

(1)

50,

Endelige

(1)

109,

Endnotes

(2)

110, 111,

Enhver

(5)

3, 17, 25, 43, 107,

Enighet

(1)

88,

Enn

(3)

87, 90, 101,

Enten

(5)

17, 42, 54, 65, 84,

Erstatning

(10)

21, 25, 29, 50, 56, 59, 61, 62, 86, 93,

Erstatningens

(1)

23,

Erstatninger

(2)

30, 107,

Erstatningsmessig

(1)

21,

Erstatte

(1)

96,

Erstattes

(51)

6, 15, 16, 17, 25, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 72, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 98, 100, 101, 104, 105,

Erstattet

(4)

43, 81, 91,

Ett

(2)

11,

Etter

(19)

17, 22, 23, 29, 44, 59, 74, 88, 91, 98, 101, 107, 109,

Eventuelt

(3)

19, 93, 98,

F

Faktisk

(1)

69,

Faktiske

(2)

90, 97,

Faktura

(4)

87, 90,

Fall

(1)

78,

Faller

(1)

91,

Fant

(1)

78,

Fare

(6)

8, 12, 13, 42, 46,

Faresituasjon

(1)

50,

Fart

(2)

32, 44,

Fastsatt

(1)

9,

Fastsettes

(1)

90,

Feil

(2)

19,

Felles

(15)

8, 12, 13, 33, 34, 40, 46, 50, 52, 54, 55, 60, 67, 80,

Felleshavari

(73)

3, 4, 6, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 72, 74, 78, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 109,

Felleshavaribidrag

(2)

19, 109,

Felleshavarierstatninger

(1)

106,

Felleshavariet

(2)

50, 107,

Felleshavariets

(1)

104,

Felleshavarihandling

(5)

8, 13, 48, 84, 96,

Felleshavarihandlingen

(5)

15, 74, 78, 91,

Felleshavarioppofrelse

(2)

9, 80,

Felleshavariutgift

(1)

25,

Felleshavariutgifter

(1)

105,

Felleshavariutlegg

(1)

103,

Felleskonto

(1)

109,

Fellesskap

(2)

8, 11,

Fellesskapet

(11)

13, 16, 19, 22, 29, 34, 40, 42, 48, 67,

Ferdig

(1)

75,

Flere

(4)

11, 13, 66,

Flott

(2)

46,

Flottbringelse

(1)

46,

Flytte

(1)

53,

Flytting

(2)

53,

For

(84)

4, 12, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 90, 91, 96, 98, 103, 104, 107, 109,

Foranlediges

(1)

59,

Foranlediget

(1)

19,

Forbindelse

(3)

16, 70, 77,

Forbli

(2)

29, 69,

Forbruk

(1)

64,

Forbrukes

(4)

59, 61, 63,

Forbrukt

(1)

50,

Forbundet

(2)

54, 63,

Fordel

(1)

65,

Fordelaktige

(1)

90,

Fordi

(1)

53,

Forel

(1)

109,

Foreligger

(3)

8, 11, 98,

Foretas

(2)

8, 50,

Foretatt

(7)

6, 34, 42, 67, 91, 97, 98,

Forhindre

(3)

43, 66, 69,

Forlate

(1)

52,

Forlengelse

(1)

53,

Forlengning

(1)

59,

Fornuft

(2)

6, 8,

Fornyelse

(3)

97, 98,

Forpliktelser

(1)

29,

Forr

(16)

48, 49, 50, 54, 55, 56, 59, 61, 63, 64, 72, 76, 103,

Fors

(1)

46,

Forsett

(2)

46, 100,

Forsettlig

(2)

8, 40,

Forsikre

(1)

105,

Forsikring

(3)

56, 87, 90,

Forsinkelse

(1)

17,

Forskjellen

(3)

74, 82, 98,

Forskjellige

(1)

9,

Forskuddsbetaling

(1)

107,

Forskyvning

(1)

55,

Forsyninger

(1)

76,

Fortsatt

(1)

29,

Fortsette

(5)

50, 54, 60, 63,

Fortsetter

(3)

13, 57, 64,

Forurensende

(2)

16, 69,

Forurensning

(1)

69,

Forutsatt

(3)

11, 29, 42,

Fra

(12)

8, 12, 13, 16, 36, 42, 55, 68, 74, 85, 107,

Fradrag

(9)

73, 74, 76, 82, 90, 91, 97, 98,

Fradragene

(4)

74, 75,

Fradras

(1)

91,

Frakt

(5)

83, 84, 87, 90, 91,

Fraktavtalen

(1)

29,

Frakten

(4)

85, 87, 90, 91,

Fraktens

(1)

85,

Fram

(1)

30,

Framdriftsmaskineri

(1)

46,

Framskaffer

(1)

23,

Frem

(1)

23,

Fremme

(1)

22,

Fremsending

(1)

29,

Fremsendt

(1)

29,

Frivillig

(1)

39,

Fullf

(5)

57, 64, 74, 81, 92,

Fullstendig

(1)

38,

Fullt

(1)

77,

G

Galt

(1)

23,

Gamle

(1)

74,

Gammelt

(2)

74, 82,

Gis

(1)

23,

Gitt

(1)

67,

Gjelde

(1)

12,

Gjeldende

(1)

19,

Gjelder

(3)

3, 53, 74,

Gjeninnkj

(1)

103,

Gjeninnlasting

(5)

48, 56, 70, 72,

Gjennom

(1)

34,

Gjenstand

(5)

25, 56, 59, 61, 62,

Godkjenner

(1)

109,

Godkjenning

(1)

109,

Gods

(1)

104,

Godskrives

(1)

50,

Godtgj

(3)

46, 103, 107,

Godtgjort

(1)

91,

Grunn

(5)

17, 40, 46, 48, 62,

Grunnlag

(6)

9, 23, 27, 42, 92, 101,

Grunnst

(1)

47,

H

Hadde

(4)

29, 53, 67, 91,

Halvparten

(1)

78,

Ham

(1)

23,

Han

(1)

85,

Hans

(2)

23, 100,

Har

(21)

16, 23, 42, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 63, 69, 85, 87, 90, 94, 96, 109,

Hatt

(2)

42, 85,

Havn

(14)

29, 52, 53, 59, 60, 68, 69,

Havneavgifter

(3)

62, 63, 64,

Havnen

(2)

52,

Hendelig

(1)

81,

Henhold

(5)

65, 87, 90, 97,

Hensikt

(1)

8,

Hensyn

(11)

8, 25, 40, 46, 52, 54, 55, 80, 81, 90, 107,

Heri

(1)

36,

Hete

(1)

36,

Hinder

(1)

19,

Hovedregel

(1)

5,

Hovedregelen

(1)

4,

Hva

(2)

65, 81,

Hviler

(2)

21, 65,

Hvis

(9)

13, 23, 52, 54, 81, 91,

Hvor

(5)

28, 52, 54, 55, 63,

Hvordan

(1)

36,

Hyre

(7)

58, 59, 60, 63, 64, 65, 103,

I

Idet

(1)

107,

Ikke

(46)

4, 6, 11, 13, 16, 17, 19, 23, 28, 30, 32, 36, 38, 42, 44, 46, 53, 55, 57, 61, 62, 63, 64, 69, 74, 76, 78, 81, 82, 85, 88, 91, 94, 98, 99, 100, 103, 109,

Imidlertid

(2)

93, 98,

Indirekte

(1)

17,

Inn

(1)

109,

Innbefattet

(2)

53, 56,

Innen

(8)

8, 16, 22, 23, 34, 40, 42, 48,

Inng

(1)

90,

Innhold

(2)

44, 91,

Innkassert

(1)

109,

Innlastet

(1)

100,

Innsats

(1)

43,

Innsigelser

(1)

19,

Inntil

(7)

25, 57, 60, 64, 107,

Inntok

(1)

52,

Inntruffet

(2)

54, 63,

Installering

(1)

75,

Interesse

(1)

23,

Interessenter

(3)

25, 81, 107,

Interesser

(1)

9,

Internasjonale

(2)

43, 91,

Isolasjon

(1)

74,

Istedenfor

(1)

25,

J

K

Kan

(6)

13, 19, 23, 53, 98, 109,

Kaste

(2)

13,

Kjeler

(4)

45, 46, 74,

Klargjort

(1)

75,

Klart

(1)

60,

Kommer

(2)

53, 56,

Kommersiell

(1)

11,

Kommisjon

(1)

103,

Kommunikasjons

(1)

74,

Kondemneres

(4)

57, 64,

Kondemnert

(2)

57, 64,

Konomiske

(1)

104,

Kontante

(2)

108, 109,

Kontrakt

(1)

42,

Konvensjonen

(1)

44,

Kostnadene

(12)

30, 50, 56, 69, 70, 72, 75, 78, 80, 81, 105,

Kostnader

(9)

54, 55, 66, 78, 82, 90, 97, 109,

Kostpenger

(6)

58, 59, 60, 63, 64, 103,

Kraft

(1)

91,

Krav

(4)

21, 22, 23, 109,

Kreve

(1)

19,

Krever

(1)

22,

Kun

(1)

75,

Kunne

(6)

29, 54, 60, 63, 69, 81,

L

Lagring

(3)

56, 70, 72,

Lagringsutgifter

(1)

57,

Land

(1)

40,

Langt

(1)

29,

Last

(24)

12, 31, 32, 36, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 70, 71, 72, 84, 86, 88, 91, 92, 93, 99,

Laste

(1)

80,

Lasteeierne

(1)

30,

Lastehavn

(2)

54, 63,

Lasteinteressenten

(1)

87,

Lasteinteressentene

(2)

29, 90,

Lasten

(10)

29, 30, 32, 57, 64, 90, 92, 109,

Lastens

(2)

30, 109,

Lasteplass

(1)

54,

Lastet

(1)

59,

Lavere

(1)

101,

Ledd

(2)

30, 88,

Ledes

(1)

3,

Legger

(1)

23,

Legges

(1)

91,

Leiekontrakter

(1)

90,

Lekkasje

(1)

69,

Lekket

(1)

16,

Lekterleie

(1)

48,

Lenge

(1)

29,

Lette

(2)

47, 48,

Levering

(1)

92,

Lge

(11)

15, 16, 34, 46, 52, 55, 60, 72, 84, 85,

Lgende

(5)

3, 9, 47, 66, 96,

Lger

(1)

44,

Lidt

(4)

17, 54, 87, 104,

Lignende

(2)

44, 91,

Likeledes

(1)

62,

Likevel

(1)

40,

Liknende

(1)

74,

Livb

(1)

74,

Loss

(2)

13,

Losse

(3)

54, 55, 56,

Losser

(1)

48,

Lossing

(3)

70, 71, 72,

Lossingen

(4)

54, 57, 64, 92,

Lov

(2)

3, 65,

Luker

(1)

34,

Lyde

(1)

109,

M

Male

(1)

78,

Malt

(1)

78,

Man

(1)

48,

Mangel

(2)

87, 90,

Mannskap

(6)

59, 60, 63, 64, 65, 103,

Mannskapshyrer

(1)

91,

Markedstap

(1)

17,

Maskineri

(4)

45, 46, 74, 96,

Materialene

(2)

75,

Materialer

(1)

74,

Med

(37)

3, 4, 6, 8, 13, 16, 29, 32, 36, 44, 46, 52, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 70, 74, 77, 78, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 100, 103, 109,

Medf

(1)

40,

Medregnet

(1)

36,

Medtatt

(1)

91,

Mellom

(4)

74, 82, 88, 98,

Men

(11)

13, 19, 46, 50, 57, 69, 81, 85, 98, 100, 101,

Midler

(1)

104,

Midlertidige

(5)

53, 79, 80, 81, 82,

Milj

(4)

16, 43, 66, 69,

Mindre

(4)

6, 32, 78, 92,

Mot

(1)

19,

Mottakerens

(2)

87, 90,

Mulig

(2)

29,

Muliggj

(3)

34, 54, 60,

N

Navigasjonsapparater

(1)

74,

Ndtere

(3)

54, 55, 56,

Ndtering

(1)

72,

Ndteringen

(1)

54,

Ned

(1)

34,

Nedene

(1)

78,

Neder

(3)

22, 23, 107,

Nettosalgsutbyttet

(2)

88, 93,

Nettoutbyttet

(1)

98,

Nettoverdi

(1)

92,

Nettoverdien

(1)

88,

Nettoverdier

(1)

90,

Nevnte

(2)

44, 56,

Noe

(4)

6, 16, 32, 46,

Noen

(4)

23, 54, 63, 67,

Norsk

(1)

1,

Nvendelse

(1)

30,

Nye

(2)

74, 75,

Nytt

(2)

74, 82,

O

Offiserer

(6)

59, 60, 63, 64, 65, 103,

Ogs

(3)

52, 56, 105,

Ombord

(3)

35, 36, 55,

Omfatte

(4)

43, 65, 87, 90,

Omstendighet

(2)

54, 63,

Omstendigheter

(7)

29, 52, 60, 66, 68, 69, 92,

Omstuing

(1)

55,

Omstuingen

(1)

55,

Omtalt

(1)

43,

Operasjon

(1)

67,

Operasjoner

(1)

70,

Opp

(3)

4, 27, 28,

Oppdages

(2)

54, 63,

Oppgis

(2)

57, 64,

Oppgitt

(2)

57, 64,

Oppgj

(1)

3,

Opph

(1)

22,

Opphold

(1)

58,

Oppholdt

(1)

60,

Opplysninger

(2)

23,

Oppnevnt

(2)

109,

Oppofrede

(2)

87, 91,

Oppofrelse

(8)

8, 34, 52, 54, 60, 86, 107,

Oppofrelsen

(3)

19, 85, 87,

Oppofrelser

(2)

6, 33,

Opprinnelige

(5)

29, 52, 57, 64, 92,

Oppst

(2)

36, 46,

Opptjene

(2)

85, 91,

Oslash

(169)

3, 4, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 100, 101, 103, 104, 107, 109,

Over

(2)

74, 90,

Overbordkasting

(3)

31, 32, 34,

Overstige

(1)

98,

Overstiger

(1)

30,

P

Part

(1)

19,

Partenes

(1)

109,

Passasjerene

(1)

94,

Passasjerenes

(1)

94,

Passasjerpenger

(1)

91,

Penbart

(1)

23,

Pengemidler

(1)

102,

Per

(4)

59, 60, 63,

Personlige

(1)

94,

Pet

(4)

52, 78, 87, 88,

Pige

(1)

109,

Planlagte

(1)

50,

Pnet

(1)

34,

Pninger

(1)

34,

Post

(1)

94,

Praksis

(1)

3,

Praktisk

(1)

29,

Privatbiler

(1)

94,

Prosent

(2)

103, 107,

Pssted

(3)

54, 63,

Pte

(1)

109,

Q

R

Rammet

(1)

96,

Redde

(3)

8, 12, 42,

Reddes

(1)

100,

Rederen

(1)

44,

Rederens

(1)

100,

Rederiet

(2)

65, 109,

Rederiets

(1)

91,

Regel

(37)

7, 10, 14, 18, 20, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 56, 58, 59, 68, 69, 71, 73, 79, 83, 86, 89, 92, 95, 97, 99, 102, 106, 108,

Regelen

(3)

28, 53, 88,

Reglene

(4)

1, 3, 12, 65,

Regler

(1)

3,

Regnet

(1)

74,

Regning

(1)

30,

Regresskrav

(1)

19,

Reise

(2)

57, 64,

Reisen

(18)

17, 50, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 63, 64, 81, 94, 103,

Reisens

(2)

27, 90,

Rekvisita

(16)

48, 49, 50, 54, 55, 56, 59, 61, 63, 64, 72, 76, 103,

Relse

(2)

61, 91,

Ren

(3)

22, 23, 109,

Rengj

(1)

78,

Rentefot

(1)

107,

Renter

(3)

106, 107, 109,

Reparasjon

(7)

53, 54, 60, 63, 97, 98,

Reparasjonen

(3)

54, 60, 63,

Reparasjoner

(10)

53, 61, 62, 79, 80, 81, 82,

Reparasjonskostnadene

(1)

98,

Reparasjonskostnader

(4)

73, 74, 98,

Reparert

(1)

98,

Representant

(2)

109,

Rer

(7)

40, 59, 60, 63, 64, 65, 103,

Res

(21)

4, 9, 19, 27, 28, 46, 53, 65, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 90, 91, 103, 107, 109,

Resulterende

(1)

48,

Rett

(2)

29, 67,

Retten

(1)

19,

Rettferdiggjort

(1)

29,

Rettigheter

(1)

29,

Revet

(1)

38,

Rig

(1)

107,

Rimelig

(1)

56,

Rimelige

(2)

97, 98,

Rimelighet

(2)

59, 60,

Risiko

(1)

91,

Risikoen

(2)

87, 90,

Rlige

(2)

109,

Rmere

(1)

23,

Rrelse

(1)

23,

Rsaket

(5)

46, 56, 60, 80, 98,

Rskilt

(3)

44, 91, 109,

Rskilte

(1)

74,

Rste

(3)

53, 88,

Rte

(1)

22,

S

Salg

(1)

98,

Samme

(1)

29,

Samsvar

(2)

4, 32,

Samt

(8)

17, 48, 59, 63, 64, 77, 103,

Sedvane

(1)

32,

Seg

(4)

13, 30, 53, 54,

Selges

(1)

93,

Selv

(2)

13, 63,

Sendt

(1)

30,

Senk

(1)

36,

Settes

(4)

12, 40, 98, 109,

Sikkerhet

(19)

8, 13, 33, 34, 40, 46, 50, 52, 54, 55, 60, 63, 67, 80, 109,

Simpelthen

(1)

13,

Sin

(5)

52, 57, 64, 101,

Siste

(1)

78,

Skadd

(1)

98,

Skade

(36)

16, 17, 33, 34, 36, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 54, 60, 63, 66, 69, 71, 72, 80, 81, 84, 87, 90, 95, 96, 98, 100, 101,

Skadebel

(1)

88,

Skaden

(3)

46, 54, 63,

Skader

(3)

15, 16, 63,

Skadet

(2)

86, 88,

Skaffe

(1)

104,

Skal

(41)

4, 9, 12, 19, 22, 28, 29, 30, 40, 43, 44, 50, 60, 63, 69, 70, 74, 78, 81, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 109,

Skiftet

(1)

74,

Skifting

(1)

77,

Skip

(19)

11, 13, 29, 36, 40, 46, 47, 48, 52, 53, 59, 60, 91, 95,

Skipene

(2)

12, 13,

Skipet

(30)

13, 29, 38, 40, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 64, 75, 77, 90, 91, 92, 96, 98,

Skipets

(8)

34, 48, 60, 74, 98,

Skipningsverdien

(2)

87, 90,

Skipsbunnen

(1)

78,

Skipsf

(6)

59, 60, 63, 64, 65, 103,

Skipsmaterialer

(3)

49, 50,

Skjedd

(1)

69,

Skriftlig

(2)

22, 109,

Skyldes

(3)

19, 53, 84,

Skyver

(1)

11,

Sleper

(1)

11,

Sleping

(1)

53,

Slik

(16)

19, 21, 29, 46, 50, 52, 53, 54, 56, 63, 87, 88, 90, 97, 98,

Slike

(11)

62, 63, 65, 80, 81, 91, 100, 109,

Slikt

(2)

23, 52,

Slippleie

(1)

77,

Slukke

(1)

36,

Slukking

(1)

35,

Sluppet

(1)

16,

Slutt

(2)

27, 90,

Solgt

(3)

88, 92, 104,

Som

(154)

3, 6, 9, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 101, 103, 104, 107, 109,

Spart

(3)

25, 81,

Stand

(5)

75, 88, 98,

Sted

(16)

28, 29, 52, 53, 59, 60, 68, 69, 78,

Stedet

(4)

27, 52, 81,

Stoffer

(2)

16, 69,

Strandsette

(1)

36,

Strandsetting

(1)

39,

Strid

(1)

3,

Stuing

(3)

56, 72,

Svare

(1)

87,

Svarende

(1)

81,

Svarer

(1)

25,

T

Takserte

(3)

98,

Tallreglene

(1)

4,

Tap

(24)

15, 16, 17, 21, 27, 33, 34, 38, 40, 46, 48, 72, 83, 84, 87, 88, 90, 96, 98, 100, 101,

Tapet

(3)

22, 87, 104,

Tapt

(3)

38, 86, 91,

Tapte

(1)

85,

Tas

(1)

107,

Tatt

(1)

43,

Tegne

(1)

56,

Tekst

(1)

1,

Ten

(2)

84, 109,

Ter

(2)

74,

Tiden

(1)

27,

Tidscertepartier

(1)

90,

Tidspunkt

(1)

92,

Tidstap

(1)

17,

Til

(52)

8, 19, 22, 23, 25, 29, 30, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 74, 75, 78, 80, 81, 87, 90, 91, 97, 98, 104, 105, 107, 109,

Tilbake

(2)

52, 59,

Tilbakebetalinger

(2)

109,

Tilbakereise

(1)

52,

Tilbeh

(1)

96,

Tilf

(2)

36, 46,

Tilfelle

(7)

6, 16, 32, 46, 55, 57, 64,

Tilfeller

(3)

54, 60, 63,

Tilgjengelige

(1)

23,

Tillegg

(2)

93, 109,

Tilsvarende

(1)

52,

Tiltak

(5)

12, 42, 66, 69, 72,

Tilveiebringelse

(1)

102,

Tolkingsregel

(1)

2,

Tolv

(1)

78,

Totalt

(1)

91,

Totaltap

(1)

98,

Tredel

(1)

74,

Tredje

(2)

30, 92,

Trekkes

(1)

85,

Trenger

(1)

34,

Tte

(5)

12, 19, 25, 48, 81,

Tter

(1)

23,

Ttet

(1)

85,

U

Uansett

(2)

36, 69,

Ufordelaktige

(1)

90,

Ulykke

(7)

38, 52, 54, 60, 63,

Umiddelbart

(1)

109,

Under

(13)

29, 46, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 90, 92, 103,

Unng

(1)

25,

Unntak

(6)

61, 62, 74, 90, 91, 103,

Unntatt

(4)

54, 74, 87, 90,

Uriktig

(3)

99, 100, 101,

Uskadd

(2)

88, 98,

Utbetalinger

(3)

65, 109,

Utelukkende

(1)

62,

Utelukker

(1)

3,

Uten

(8)

25, 29, 40, 54, 63, 81, 90, 100,

Utenfor

(1)

67,

Utf

(6)

53, 61, 67, 80, 81,

Utgift

(3)

8, 21, 25,

Utgiften

(2)

19, 22,

Utgiftene

(3)

52, 53, 59,

Utgifter

(20)

6, 9, 15, 16, 17, 42, 43, 47, 52, 58, 62, 77, 81, 85, 87, 91, 104, 107,

Utgj

(1)

88,

Utlegg

(1)

105,

Utliknes

(1)

90,

Utlossingen

(4)

87, 90,

Utover

(2)

81, 98,

Utredes

(1)

109,

Utsatt

(1)

46,

Utslipp

(1)

69,

Utstrekning

(3)

44, 87, 90,

Utstyr

(1)

74,

V

Vann

(2)

34, 36,

Var

(6)

13, 30, 54, 63, 81,

Varenes

(1)

101,

Varer

(5)

87, 100, 101,

Varsel

(2)

22, 23,

Varslet

(2)

23, 29,

Ved

(48)

3, 13, 33, 34, 36, 38, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 66, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 82, 86, 87, 90, 92, 96, 97, 98, 100, 101, 105,

Vederlag

(2)

44, 91,

Vedkommende

(8)

19, 32, 59, 60, 67, 72, 84,

Vegne

(2)

109,

Vel

(1)

27,

Vender

(1)

59,

Vendt

(1)

52,

Verdi

(8)

90, 91, 98, 101,

Verdien

(9)

23, 50, 87, 90, 92,

Verdiene

(1)

27,

Verdier

(1)

91,

Verdiforringelse

(1)

98,

Verk

(1)

12,

Vidt

(2)

4, 52,

Vil

(1)

22,

Ville

(11)

25, 29, 30, 40, 50, 67, 81, 85, 91, 98,

Virkelig

(2)

46, 98,

Virkelige

(4)

92, 93, 101,

Virksomhet

(1)

11,

Vitende

(1)

100,

Vrakgods

(2)

37, 38,

W

X

XXI

(1)

106,

XXII

(1)

108,

Y

Yes

(1)

46,

Yet

(1)

44,

York

(1)

1,

Ytterligere

(1)

69,