Lex Mercatoria

www.lexmercatoria.org

www.jus.uio.no/lm

 scroll    toc    txt   pdf   pdf    odt    A-Z  Document Manifest   home 
 

York-Antwerpen Reglene 1994

CMI

copy @ Lex Mercatoria

Rights: Copyright ©  1994 CMI


York-Antwerpen Reglene 1994 [Norsk tekst]

Tolkingsregel

Hovedregel

Regel A

Regel B

Regel C

Regel D

Regel E

Regel F

Regel G

Regel I - Overbordkasting av last

Regel II - Tap og skade ved oppofrelser for felles sikkerhet

Regel III - Slukking av brann ombord

Regel IV - Bortkapping av vrakgods

Regel V - Frivillig strandsetting

Regel VI - Bergelønn

Regel VII - Skade på maskineri og kjeler

Regel VIII - Utgifter ved å lette et grunnstøtt skip og derav følgende skade

Regel IX - Last, skipsmaterialer, forråd og rekvisita anvendt som brensel

Regel X - Nødhavnsutgifter mv

Regel XI - Hyre og kostpenger til besetningen og andre utgifter ved anløp av og opphold i nødhavn mv

Regel XII - Skade på last ved lossing mv

Regel XIII - Fradrag i reparasjonskostnader

Regel XIV - Midlertidige reparasjoner

Regel XV - Tap av frakt

Regel XVI - Erstatning for last som er tapt eller skadet ved oppofrelse

Regel XVII - Bidragsverdier

Regel XVIII - Skade på skip

Regel XIX - Ikke anmeldt eller uriktig anmeldt last

Regel XX - Tilveiebringelse av pengemidler

Regel XXI - Renter av felleshavarierstatninger

Regel XXII - Behandling av kontante deposita

Endnotes

Endnotes


Ved oppgjør av felleshavari gjelder følgende regler, således at de utelukker enhver lov og praksis som står i strid med reglene.

For så vidt annet ikke er bestemt i hovedregelen og tallreglene, skal felleshavari gjøres opp i samsvar med bokstavreglene.

Som felleshavari erstattes ikke i noe tilfelle oppofrelser eller utgifter med mindre de er foretatt eller pådratt med fornuft.

En felleshavarihandling foreligger når - og bare når - det av hensyn til den felles sikkerhet forsettlig og med fornuft foretas en ekstraordinær oppofrelse eller pådras en ekstraordinær utgift i den hensikt å redde eiendeler innen et sjøfellesskap fra fare.

Felleshavarioppofrelse og -utgifter skal bæres av de forskjellige bidragspliktige interesser på det grunnlag som er fastsatt i det følgende.

Det foreligger sjøfellesskap når ett eller flere skip sleper eller skyver ett eller flere andre skip, forutsatt at de alle deltar i kommersiell virksomhet og ikke i en bergingsoperasjon.

Når tiltak settes i verk for å redde skipene og den last de måtte ha fra en felles fare, skal disse reglene gjelde.

Et skip er ikke i felles fare med et annet skip eller flere andre skip hvis det kan bringes i sikkerhet simpelthen ved å kaste loss fra det andre skipet eller de andre skipene; men sjøfellesskapet fortsetter hvis det å kaste loss i seg selv var en felleshavarihandling.

Bare de tap, skader eller utgifter som er en direkte følge av felleshavarihandlingen, erstattes som felleshavari.

Tap, skader eller utgifter i felleshavari erstattes ikke i noe tilfelle dersom de er påløpt i forbindelse med miljøskade eller som følge av at forurensende stoffer har lekket ut av eller er sluppet ut fra eiendeler innen sjøfellesskapet.

Tidstap, markedstap, og alt tap eller skade lidt eller utgifter som er påløpt på grunn av forsinkelse, enten på eller etter reisen, samt alt indirekte tap av enhver art, erstattes ikke som felleshavari.

Retten til å kreve felleshavaribidrag bortfaller ikke om den begivenhet som foranlediget oppofrelsen eller utgiften, måtte skyldes feil begått av en av deltakerne i sjøfellesskapet, men dette skal ikke være til hinder for de regresskrav eller innsigelser som eventuelt kan gjøres gjeldende mot eller av vedkommende part for en slik feil.

Bevisbyrden for at et tap eller en utgift er erstatningsmessig som felleshavari, påhviler den som gjør krav på slik erstatning.

Innen 12 måneder etter den dato sjøfellesskapet opphørte, skal alle som vil fremme krav i felleshavari gi skriftlig varsel til dispasjøren om det tapet eller den utgiften som de krever bidrag for.

Hvis slikt varsel ikke gis, eller hvis noen ikke legger frem bevis som støtter et varslet krav eller ikke framskaffer nærmere opplysninger om verdien av en bidragende interesse innen 12 måneder etter at de er bedt om det, har dispasjøren anledning til å anslå erstatningens størrelse eller bidragsverdien på basis av de opplysninger som er tilgjengelige for ham, og hans anslag kan da bare angripes på det grunnlag at det er åpenbart galt.

Enhver ekstrautgift pådratt istedenfor en annen utgift som ville ha vært gjenstand for erstatning som felleshavari, anses som felleshavari og erstattes som sådant, uten hensyn til det som måtte være spart for andre interessenter, dog bare inntil et beløp som svarer til den felleshavariutgift som er unngått.

Så vel for tap som for bidrag gjøres felleshavari opp på grunnlag av verdiene på tiden og stedet for reisens slutt.

Denne regelen skal ikke ha betydning for bestemmelsen av det sted hvor dispasjen skal gjøres opp.

Når et skip er i havn eller på et sted under omstendigheter som ville gi rett til erstatning i felleshavari etter regel X og XI, og lasten eller en del av den blir fremsendt til bestemmelsesstedet på annen måte, skal rettigheter og forpliktelser i felleshavari så langt som mulig forbli de samme som de ville ha vært uten slik fremsending, som om sjøfellesskapet hadde fortsatt med det opprinnelige skipet så lenge som dette kunne ha vært rettferdiggjort etter fraktavtalen og den bakgrunnsretten som skal anvendes, forutsatt at lasteinteressentene blir varslet når dette er praktisk mulig.

Ånvendelse av tredje ledd i denne bestemmelsen skal ikke føre til at lastens andel av erstatninger i felleshavari overstiger kostnadene lasteeierne ville pådratt seg om lasten var blitt sendt fram for deres regning.

Overbordkasting av last erstattes ikke i noe tilfelle som felleshavari med mindre lasten er ført i samsvar med anerkjent sedvane i vedkommende fart.

Som felleshavari erstattes tap av og skade på eiendeler innen sjøfellesskapet ved eller som følge av en oppofrelse foretatt for felles sikkerhet, eller ved vann som trenger ned gjennom skipets luker eller andre åpninger når de er åpnet for å muliggjøre overbordkasting for felles sikkerhet.

Som felleshavari erstattes skade tilføyd skip eller last for å slukke brann ombord med vann eller på annen måte, heri medregnet skade ved å strandsette eller bore i senk et brennende skip; dog erstattes ikke skade ved røyk, uansett hvordan den er oppstått, eller ved hete fra brannen.

Som felleshavari erstattes ikke skade eller tap påført ved bortkapping av vrakgods eller deler av skipet som allerede er revet bort eller fullstendig tapt ved ulykke.

Når et skip forsettlig settes på grunn for felles sikkerhet, skal tap og skade på eiendeler innen sjøfellesskapet som dette medfører, erstattes i felleshavari uten hensyn til om skipet likevel ville ha drevet på land.

(a) Utgifter som deltakerne i sjøfellesskapet har hatt til berging og bergingsliknende tiltak, enten det er på grunnlag av kontrakt eller ikke, erstattes i felleshavari, forutsatt at bergingen ble foretatt for å redde eiendeler innen sjøfellesskapet fra fare.

Utgifter erstattet i felleshavari skal omfatte enhver bergelønn der bergernes dyktighet og innsats for å forhindre eller begrense miljøskade som omtalt i Den internasjonale bergingskonvensjonen 1989 artikkel 13 nr 1(b), er tatt i betraktning.

(b) Særskilt vederlag som skal betales til en berger av eieren eller rederen av fartøyet etter artikkel 14 i den nevnte konvensjonen, erstattes ikke i felleshavari i den utstrekning betalingsplikten følger av nr 4 i artikkelen eller av en annen bestemmelse med lignende innhold.

I felleshavari erstattes skade som tilføyes alt maskineri og kjeler under forsøk på flottbringelse av et skip som står på grunn og er utsatt for fare når det godtgjøres at skaden er oppstått som følge av et virkelig forsett om, med fare for slik skade, å bringe skipet flott av hensyn til den felles sikkerhet; men når et skip er flott, erstattes ikke i noe tilfelle som felleshavari tap eller skade forårsaket ved bruk av framdriftsmaskineri og kjeler.

Når et skip står på grunn, og man losser skipets last, brensel, forråd eller rekvisita ved en felleshavarihandling, erstattes som felleshavari de ekstrakostnader som måtte påløpe for å lette skipet, til lekterleie og til gjeninnlasting, samt resulterende tap eller skade på eiendeler innen sjøfellesskapet.

Last, skipsmaterialer, forråd og rekvisita som det i en faresituasjon har vært nødvendig å anvende som brensel for felles sikkerhet, erstattes som felleshavari, men når slik erstatning foretas for kostnadene av skipsmaterialer, forråd og rekvisita, skal felleshavariet godskrives den antatte verdien av det brenselet som skipet ellers ville ha forbrukt ved å fortsette den planlagte reisen.

(a) Hvis et skip, som følge av ulykke, oppofrelse eller andre ekstraordinære omstendigheter, har anløpt en havn eller et sted som nødhavn eller er vendt tilbake til den havn eller det sted hvor det inntok sin last, og dette har vært nødvendig av hensyn til den felles sikkerhet, erstattes utgiftene ved anløpet av havnen eller stedet som felleshavari; og når skipet er avgått derfra med sin opprinnelige last eller en del av denne, erstattes som felleshavari også de tilsvarende utgifter ved å forlate havnen eller stedet for så vidt de er en følge av slikt anløp eller slik tilbakereise.

Når et skip befinner seg i en havn eller på et sted som nødhavn, og det er nødvendig å flytte det til en annen havn eller et annet sted fordi reparasjon ikke kan utføres i den første havn eller på det første sted, gjelder bestemmelsene i denne regelen for den annen havn eller det annet sted som om det hadde vært nødhavn, og utgiftene ved slik flytting, innbefattet midlertidige reparasjoner og sleping, erstattes som felleshavari. Bestemmelsene i regel XI kommer til anvendelse på den forlengelse av reisen som skyldes slik flytting.

(b) Kostnader ved å håndtere om bord eller losse last, brensel, forråd eller rekvisita, enten skipet befinner seg på lasteplass, anløpssted eller i nødhavn, erstattes som felleshavari når håndteringen eller lossingen var nødvendig av hensyn til den felles sikkerhet eller for å muliggjøre reparasjon av skade som skipet har lidt ved oppofrelse eller ulykke, hvis reparasjonen var nødvendig for at skipet kunne fortsette reisen i sikkerhet, unntatt i de tilfeller hvor skaden på skipet oppdages i en lastehavn eller på et anløpssted uten at noen ulykke eller annen ekstraordinær omstendighet forbundet med slik skade har inntruffet på reisen.

Kostnader ved å håndtere ombord eller losse last, brensel, forråd eller rekvisita erstattes ikke som felleshavari når de er påløpt bare for omstuing som følge av forskyvning på reisen, bortsett fra tilfelle hvor omstuingen er nødvendig av hensyn til den felles sikkerhet.

(c) Når kostnadene ved å håndtere eller losse last, brensel, forråd eller rekvisita er gjenstand for erstatning som felleshavari, erstattes som felleshavari også kostnadene ved lagring, innbefattet forsikring dersom det har vært rimelig å tegne denne, gjeninnlasting og stuing av nevnte last, brensel, forråd eller rekvisita. Bestemmelsen i regel XI kommer til anvendelse på det ekstraoppholdet slik gjeninnlasting eller stuing har forårsaket.

Men når skipet kondemneres eller ikke fortsetter sin opprinnelige reise, erstattes lagringsutgifter som felleshavari bare inntil den dag skipet ble kondemnert eller reisen oppgitt, eller inntil den dag lossingen av lasten ble fullført i tilfelle av at skipet kondemneres eller reisen oppgis før denne dagen.

(a) Hyre og kostpenger for skipsfører, offiserer og mannskap som med rimelighet påløper, samt brensel, forråd og rekvisita som forbrukes under en forlengning av reisen som foranlediges ved at et skip anløper en havn eller et sted som nødhavn eller vender tilbake til en havn eller et sted der det har lastet, erstattes som felleshavari når utgiftene ved å anløpe vedkommende havn eller sted er gjenstand for erstatning som felleshavari etter regel X(a).

(b) Dersom et skip har anløpt eller er blitt oppholdt i en havn eller på et sted som følge av ulykke, oppofrelse eller andre ekstraordinære omstendigheter som gjør dette nødvendig for felles sikkerhet, eller for å muliggjøre reparasjon av skade på skipet forårsaket ved oppofrelse eller ulykke i tilfeller der reparasjonen er nødvendig for at skipet kunne fortsette reisen i sikkerhet, skal hyre og kostpenger for skipsfører, offiserer og mannskap som med rimelighet påløper under skipets ekstraopphold i vedkommende havn eller på vedkommende sted inntil skipet er eller burde ha vært klart til å fortsette reisen, erstattes i felleshavari.

Brensel, forråd og rekvisita som forbrukes under ekstraoppholdet, erstattes som felleshavari, dog med unntak av brensel, forråd og rekvisita som forbrukes til utførelse av reparasjoner som ikke er gjenstand for erstatning i felleshavari.

Havneavgifter som er påløpt under ekstraoppholdet, erstattes likeledes som felleshavari, dog med unntak av slike utgifter som er påløpt utelukkende på grunn av reparasjoner som ikke er gjenstand for erstatning i felleshavari.

I de tilfeller hvor skaden på skipet oppdages i en lastehavn eller på et anløpssted uten at noen ulykke eller annen ekstraordinær omstendighet forbundet med slik skade har inntruffet på reisen, skal hyre og kostpenger for skipsfører, offiserer og mannskap samt brensel, forråd og rekvisita som forbrukes og havneavgifter som påløper under ekstraoppholdet for reparasjon av slike skader, ikke erstattes som felleshavari, selv om reparasjonen var nødvendig for at skipet kunne fortsette reisen i sikkerhet.

Når skipet kondemneres eller ikke fortsetter sin opprinnelige reise, erstattes hyre og kostpenger for skipsfører, offiserer og mannskap samt forbruk av brensel, forråd og rekvisita samt havneavgifter bare som felleshavari inntil den dag skipet ble kondemnert eller reisen oppgitt, eller inntil den dag lossingen av lasten ble fullført i tilfelle av at skipet kondemneres eller reisen oppgis før denne dag.

(c) I denne og de andre reglene anses hyre å omfatte alle utbetalinger til eller til fordel for skipsfører, offiserer og mannskap, hva enten slike utbetalinger påhviler rederiet i henhold til lov, eller de gjøres i henhold til arbeidsavtale.

(d) Kostnader ved tiltak for å forhindre eller begrense miljøskade erstattes i felleshavari når de er påløpt under en eller flere av de følgende omstendigheter:

(i) som del av en operasjon utført for felles sikkerhet, som, dersom den hadde blitt foretatt av noen utenfor sjøfellesskapet, ville gitt vedkommende rett til bergelønn

(ii) som en betingelse for å få anløpe eller avgå fra en havn eller et sted under de omstendigheter som er beskrevet i regel X(a)

(iii) som en betingelse for å kunne forbli i en havn eller på et sted under de omstendigheter som er beskrevet i regel X(a), men når lekkasje eller utslipp av forurensende stoffer faktisk har skjedd, skal kostnadene ved de ytterligere tiltak for å forhindre eller begrense forurensning eller miljøskade dette nødvendiggjør uansett ikke erstattes som felleshavari

(iv) nødvendiggjort i forbindelse med lossing, lagring eller gjeninnlasting av last når kostnadene ved disse operasjoner skal erstattes som felleshavari.

Skade på eller tap av last, brensel, forråd eller rekvisita som følge av håndtering, lossing, lagring, gjeninnlasting og stuing, erstattes som felleshavari når - og bare når - kostnadene ved vedkommende tiltak erstattes som felleshavari.

I reparasjonskostnader som erstattes i felleshavari skal det ikke gjøres fradrag for forskjellen mellom nytt og gammelt når gamle materialer eller deler blir skiftet ut med nye, unntatt når skipets alder er over 15 år, da det skal gjøres fradrag med en tredel. Fradragene bestemmes etter skipets alder regnet fra 31 desember i det år da byggingen ble fullført til datoen for felleshavarihandlingen, med unntak for isolasjon, livbåter og liknende båter, kommunikasjons- og navigasjonsapparater og -utstyr, maskineri og kjeler, der fradragene bestemmes etter alderen av de særskilte delene som fradragene gjelder.

Fradragene for de nye materialene eller delene gjøres kun i kostnadene til materialene i ferdig bearbeidet stand, klargjort for installering på skipet.

Det gjøres ikke fradrag for forsyninger, forråd, rekvisita, ankere og ankerkjettinger.

Dokk- og slippleie samt utgifter i forbindelse med skifting av skipet erstattes fullt.

Kostnader til å rengjøre, male eller belegge skipsbunnen erstattes ikke i felleshavari, med mindre bunnen er malt eller belagt i løpet av de siste tolv månedene før felleshavarihandlingen fant sted; i så fall skal halvparten av kostnadene erstattes.

Når det i laste-, anløps- eller nødhavn utføres midlertidige reparasjoner av hensyn til den felles sikkerhet eller av skade forårsaket ved en felleshavarioppofrelse, erstattes kostnadene ved slike reparasjoner som felleshavari.

Når midlertidige reparasjoner av hendelig skade utføres for at reisen skal kunne fullføres, erstattes kostnadene ved slike reparasjoner som felleshavari uten hensyn til hva som måtte være spart for andre interessenter, men ikke utover et beløp svarende til det som er spart av utgifter som ville ha påløpt og blitt erstattet i felleshavari hvis slike reparasjoner ikke var blitt utført på dette stedet.

Det gjøres ikke fradrag for forskjellen mellom nytt og gammelt i kostnader ved midlertidige reparasjoner som erstattes som felleshavari.

Tap av frakt som skyldes skade på eller tap av last, erstattes som felleshavari når det enten er en følge av en felleshavarihandling eller når vedkommende skade på eller tap av last erstattes på denne måten.

Utgifter som fraktens eier ville ha måttet betale for å opptjene frakten, men som han som følge av oppofrelsen ikke har hatt, trekkes fra den tapte bruttofrakten.

Det beløpet som skal erstattes som felleshavari for skade på eller tap av oppofrede varer, skal svare til det tapet som er lidt ved oppofrelsen, basert på verdien ved utlossingen i henhold til mottakerens faktura eller i mangel av slik faktura, skipningsverdien. Verdien ved utlossingen skal omfatte utgifter til forsikring og frakt, unntatt i den utstrekning andre enn lasteinteressenten har risikoen for frakten.

Når slik skadet last blir solgt, og det ikke på annen måte er blitt enighet om skadebeløpet, skal det tap som erstattes i felleshavari, utgjøre differansen mellom nettosalgsutbyttet og nettoverdien i uskadd stand som beregnet etter første ledd i denne regelen.

Bidrag til felleshavari utliknes over eiendelenes faktiske nettoverdier ved reisens slutt, med det unntak at verdien av lasten skal være dens verdi ved utlossingen i henhold til mottakerens faktura, eller i mangel av slik faktura, skipningsverdien. Verdien av lasten skal omfatte kostnader til forsikring og frakt, unntatt i den utstrekning andre enn lasteinteressentene har risikoen for frakten, og det skal gjøres fradrag i verdien for tap eller skade som lasten er blitt påført før eller under utlossingen. Verdien av skipet skal fastsettes uten hensyn til fordelaktige eller ufordelaktige leiekontrakter eller tidscertepartier som er inngått.

Til disse verdier skal legges det beløp som er godtgjort som felleshavari for oppofrede eiendeler, hvis dette ikke allerede er medtatt. I rederiets frakt og passasjerpenger i risiko fradras slike utgifter og mannskapshyrer som ikke ville ha påløpt for å opptjene frakten hvis skip og last hadde gått totalt tapt den dag felleshavarihandlingen ble foretatt, og som ikke er erstattet som felleshavari. Dessuten gjøres fradrag i eiendelenes verdi for alle utgifter som er anvendt på dem etter felleshavarihandlingen, med unntak av slike utgifter som er erstattet i felleshavari eller faller på skipet i kraft av en avgjørelse om særskilt vederlag etter artikkel 14 i Den internasjonale bergingskonvensjonen 1989 eller etter en annen bestemmelse med lignende innhold.

Under de omstendigheter som er beskrevet i tredje avsnitt i regel G, skal last og andre eiendeler bidra på grunnlag av verdien ved levering på det opprinnelige bestemmelsesstedet med mindre de er solgt eller på annen måte avhendet før dette bestemmelsesstedet, og skipet skal bidra basert på dets virkelige nettoverdi på det tidspunkt lossingen av lasten ble fullført.

Når last selges før bestemmelsesstedet, skal den imidlertid bidra med det virkelige nettosalgsutbyttet, eventuelt med tillegg av erstatning som felleshavari.

Post, passasjerenes bagasje, personlige effekter, og privatbiler som passasjerene har med på reisen, bidrar ikke i felleshavari.

Det beløp som blir å erstatte som felleshavari for skade eller tap som har rammet skipet, dets maskineri og/ eller tilbehør ved en felleshavarihandling, skal være følgende:

(a) Når reparasjon eller fornyelse er foretatt: De faktiske og rimelige kostnader ved slik reparasjon eller fornyelse, med fradrag i henhold til regel XIII;

(b) Når reparasjon eller fornyelse ikke er foretatt: Den rimelige verdiforringelse forårsaket av slik skade eller tap, men ikke utover de takserte reparasjonskostnader. Når det foreligger et virkelig totaltap av skipet, eller når reparasjonskostnadene ville overstige skipets verdi i reparert stand, skal imidlertid det beløp som erstattes som felleshavari være forskjellen mellom skipets takserte verdi i uskadd stand etter fradrag av takserte reparasjonskostnader for skade som ikke er felleshavari og skipets verdi i skadd stand, som kan settes til nettoutbyttet ved et eventuelt salg.

Skade eller tap som er påført varer innlastet uten rederens eller hans agents vitende, eller varer som med forsett er uriktig beskrevet ved avskipningen, erstattes ikke som felleshavari, men slike varer blir bidragspliktige om de reddes.

Skade eller tap som er påført varer som ved avskipningen uriktig er blitt anmeldt etter en lavere verdi enn den virkelige, erstattes i felleshavari på grunnlag av disse varenes anmeldte verdi, men bidrar etter sin virkelige verdi.

I felleshavari godtgjøres 2 prosent kommisjon av felleshavariutlegg, med unntak av hyre og kostpenger for skipsfører, offiserer og mannskap, samt brensel, forråd og rekvisita som ikke er gjeninnkjøpt under reisen.

Det økonomiske tapet lidt av eiere av gods som er solgt for a skaffe midler til å bestride felleshavariets utgifter, erstattes i felleshavari.

Kostnadene ved å forsikre utlegg til dekning av felleshavariutgifter, erstattes også i felleshavari.

Åv utgifter, oppofrelse og erstatninger i felleshavari, godtgjøres renter inntil 3 måneder etter dispasjens datum etter en rentefot av 7 prosent pr år, idet det tas behørig hensyn til enhver forskuddsbetaling fra de bidragspliktige interessenter eller fra de beløp som er deponert for felleshavariet.

Når kontante deposita er blitt innkassert som sikkerhet for lastens ansvar for felleshavari, bergelønn eller særlige kostnader, skal slike deposita umiddelbart settes inn på en særskilt felleskonto, som skal lyde på en representant oppnevnt på vegne av rederiet og en representant oppnevnt på vegne av dem som har deponert, i en bank som begge godkjenner. Beløp som er deponert på denne måten skal, med tillegg av påløpte renter, stå som sikkerhet for betaling til den som har krav på felleshavaribidrag, bergelønn eller særlige kostnader som skal utredes av den lasten det er deponert for. Foreløpige betalinger eller tilbakebetalinger av deposita kan gjøres etter skriftlig godkjenning av dispasjøren. Slike deposita, utbetalinger og tilbakebetalinger skal ikke ha betydning for partenes endelige ansvar.


Lex Mercatoria

www.lexmercatoria.org

www.jus.uio.no/lm

 scroll    toc    txt   pdf   pdf    odt    A-Z  Document Manifest   home 
 


Lex Mercatoria -->

( International Trade/Commercial Law & e-Commerce Monitor )

W3 since October 3 1993
1993 - 2010

started @The University of Tromsø, Norway, 1993
hosted by The University of Oslo, Norway, since 1998
in fellowship with The Institute of International Commercial Law,
Pace University, White Plains, New York, U.S.A.

Disclaimer!

© 

Ralph Amissah
Lex Mercatoria