Lex Mercatoria

www.lexmercatoria.org

www.jus.uio.no/lm

  toc   scroll    txt   pdf   pdf    odt    A-Z  Document Manifest   home 
<< previous TOC next >>
< ^ >

York-Antwerpen Reglene 1994 [Norsk tekst]

Tolkingsregel

Hovedregel

Regel A

Regel B

Regel C

Regel D

Regel E

Regel F

Regel G

Regel I - Overbordkasting av last

Regel II - Tap og skade ved oppofrelser for felles sikkerhet

Regel III - Slukking av brann ombord

Regel IV - Bortkapping av vrakgods

Regel V - Frivillig strandsetting

Regel VI - Bergelønn

Regel VII - Skade på maskineri og kjeler

Regel VIII - Utgifter ved å lette et grunnstøtt skip og derav følgende skade

Regel IX - Last, skipsmaterialer, forråd og rekvisita anvendt som brensel

Regel X - Nødhavnsutgifter mv

Regel XI - Hyre og kostpenger til besetningen og andre utgifter ved anløp av og opphold i nødhavn mv

Regel XII - Skade på last ved lossing mv

Regel XIII - Fradrag i reparasjonskostnader

Regel XIV - Midlertidige reparasjoner

Regel XV - Tap av frakt

Regel XVI - Erstatning for last som er tapt eller skadet ved oppofrelse

Regel XVII - Bidragsverdier

Regel XVIII - Skade på skip

Regel XIX - Ikke anmeldt eller uriktig anmeldt last

Regel XX - Tilveiebringelse av pengemidler

Regel XXI - Renter av felleshavarierstatninger

Regel XXII - Behandling av kontante deposita

Endnotes

Endnotes

Metadata

SiSU Metadata, document information

Manifest

SiSU Manifest, alternative outputs etc.

York-Antwerpen Reglene 1994

CMI

copy @ Lex Mercatoria

York-Antwerpen Reglene 1994 [Norsk tekst]

Regel X - Nødhavnsutgifter mv

(a) Hvis et skip, som følge av ulykke, oppofrelse eller andre ekstraordinære omstendigheter, har anløpt en havn eller et sted som nødhavn eller er vendt tilbake til den havn eller det sted hvor det inntok sin last, og dette har vært nødvendig av hensyn til den felles sikkerhet, erstattes utgiftene ved anløpet av havnen eller stedet som felleshavari; og når skipet er avgått derfra med sin opprinnelige last eller en del av denne, erstattes som felleshavari også de tilsvarende utgifter ved å forlate havnen eller stedet for så vidt de er en følge av slikt anløp eller slik tilbakereise.

Når et skip befinner seg i en havn eller på et sted som nødhavn, og det er nødvendig å flytte det til en annen havn eller et annet sted fordi reparasjon ikke kan utføres i den første havn eller på det første sted, gjelder bestemmelsene i denne regelen for den annen havn eller det annet sted som om det hadde vært nødhavn, og utgiftene ved slik flytting, innbefattet midlertidige reparasjoner og sleping, erstattes som felleshavari. Bestemmelsene i regel XI kommer til anvendelse på den forlengelse av reisen som skyldes slik flytting.

(b) Kostnader ved å håndtere om bord eller losse last, brensel, forråd eller rekvisita, enten skipet befinner seg på lasteplass, anløpssted eller i nødhavn, erstattes som felleshavari når håndteringen eller lossingen var nødvendig av hensyn til den felles sikkerhet eller for å muliggjøre reparasjon av skade som skipet har lidt ved oppofrelse eller ulykke, hvis reparasjonen var nødvendig for at skipet kunne fortsette reisen i sikkerhet, unntatt i de tilfeller hvor skaden på skipet oppdages i en lastehavn eller på et anløpssted uten at noen ulykke eller annen ekstraordinær omstendighet forbundet med slik skade har inntruffet på reisen.

Kostnader ved å håndtere ombord eller losse last, brensel, forråd eller rekvisita erstattes ikke som felleshavari når de er påløpt bare for omstuing som følge av forskyvning på reisen, bortsett fra tilfelle hvor omstuingen er nødvendig av hensyn til den felles sikkerhet.

(c) Når kostnadene ved å håndtere eller losse last, brensel, forråd eller rekvisita er gjenstand for erstatning som felleshavari, erstattes som felleshavari også kostnadene ved lagring, innbefattet forsikring dersom det har vært rimelig å tegne denne, gjeninnlasting og stuing av nevnte last, brensel, forråd eller rekvisita. Bestemmelsen i regel XI kommer til anvendelse på det ekstraoppholdet slik gjeninnlasting eller stuing har forårsaket.

Men når skipet kondemneres eller ikke fortsetter sin opprinnelige reise, erstattes lagringsutgifter som felleshavari bare inntil den dag skipet ble kondemnert eller reisen oppgitt, eller inntil den dag lossingen av lasten ble fullført i tilfelle av at skipet kondemneres eller reisen oppgis før denne dagen.


  toc   scroll    txt   pdf   pdf    odt    A-Z  Document Manifest   home 
<< previous TOC next >>
< ^ >

Lex Mercatoria -->

( International Trade/Commercial Law & e-Commerce Monitor )

W3 since October 3 1993
1993 - 2010

started @The University of Tromsø, Norway, 1993
hosted by The University of Oslo, Norway, since 1998
in fellowship with The Institute of International Commercial Law,
Pace University, White Plains, New York, U.S.A.

Disclaimer!

© 

Ralph Amissah
Lex Mercatoria