Lex Mercatoria

www.lexmercatoria.org

www.jus.uio.no/lm

  toc   scroll    txt   pdf   pdf    odt    A-Z  Document Manifest   home 
<< previous TOC next >>
< ^ >

York-Antwerpen Reglene 1994 [Norsk tekst]

Tolkingsregel

Hovedregel

Regel A

Regel B

Regel C

Regel D

Regel E

Regel F

Regel G

Regel I - Overbordkasting av last

Regel II - Tap og skade ved oppofrelser for felles sikkerhet

Regel III - Slukking av brann ombord

Regel IV - Bortkapping av vrakgods

Regel V - Frivillig strandsetting

Regel VI - Bergelønn

Regel VII - Skade på maskineri og kjeler

Regel VIII - Utgifter ved å lette et grunnstøtt skip og derav følgende skade

Regel IX - Last, skipsmaterialer, forråd og rekvisita anvendt som brensel

Regel X - Nødhavnsutgifter mv

Regel XI - Hyre og kostpenger til besetningen og andre utgifter ved anløp av og opphold i nødhavn mv

Regel XII - Skade på last ved lossing mv

Regel XIII - Fradrag i reparasjonskostnader

Regel XIV - Midlertidige reparasjoner

Regel XV - Tap av frakt

Regel XVI - Erstatning for last som er tapt eller skadet ved oppofrelse

Regel XVII - Bidragsverdier

Regel XVIII - Skade på skip

Regel XIX - Ikke anmeldt eller uriktig anmeldt last

Regel XX - Tilveiebringelse av pengemidler

Regel XXI - Renter av felleshavarierstatninger

Regel XXII - Behandling av kontante deposita

Endnotes

Endnotes

Metadata

SiSU Metadata, document information

Manifest

SiSU Manifest, alternative outputs etc.

York-Antwerpen Reglene 1994

CMI

copy @ Lex Mercatoria

York-Antwerpen Reglene 1994 [Norsk tekst]

Regel XI - Hyre og kostpenger til besetningen og andre utgifter ved anløp av og opphold i nødhavn mv

(a) Hyre og kostpenger for skipsfører, offiserer og mannskap som med rimelighet påløper, samt brensel, forråd og rekvisita som forbrukes under en forlengning av reisen som foranlediges ved at et skip anløper en havn eller et sted som nødhavn eller vender tilbake til en havn eller et sted der det har lastet, erstattes som felleshavari når utgiftene ved å anløpe vedkommende havn eller sted er gjenstand for erstatning som felleshavari etter regel X(a).

(b) Dersom et skip har anløpt eller er blitt oppholdt i en havn eller på et sted som følge av ulykke, oppofrelse eller andre ekstraordinære omstendigheter som gjør dette nødvendig for felles sikkerhet, eller for å muliggjøre reparasjon av skade på skipet forårsaket ved oppofrelse eller ulykke i tilfeller der reparasjonen er nødvendig for at skipet kunne fortsette reisen i sikkerhet, skal hyre og kostpenger for skipsfører, offiserer og mannskap som med rimelighet påløper under skipets ekstraopphold i vedkommende havn eller på vedkommende sted inntil skipet er eller burde ha vært klart til å fortsette reisen, erstattes i felleshavari.

Brensel, forråd og rekvisita som forbrukes under ekstraoppholdet, erstattes som felleshavari, dog med unntak av brensel, forråd og rekvisita som forbrukes til utførelse av reparasjoner som ikke er gjenstand for erstatning i felleshavari.

Havneavgifter som er påløpt under ekstraoppholdet, erstattes likeledes som felleshavari, dog med unntak av slike utgifter som er påløpt utelukkende på grunn av reparasjoner som ikke er gjenstand for erstatning i felleshavari.

I de tilfeller hvor skaden på skipet oppdages i en lastehavn eller på et anløpssted uten at noen ulykke eller annen ekstraordinær omstendighet forbundet med slik skade har inntruffet på reisen, skal hyre og kostpenger for skipsfører, offiserer og mannskap samt brensel, forråd og rekvisita som forbrukes og havneavgifter som påløper under ekstraoppholdet for reparasjon av slike skader, ikke erstattes som felleshavari, selv om reparasjonen var nødvendig for at skipet kunne fortsette reisen i sikkerhet.

Når skipet kondemneres eller ikke fortsetter sin opprinnelige reise, erstattes hyre og kostpenger for skipsfører, offiserer og mannskap samt forbruk av brensel, forråd og rekvisita samt havneavgifter bare som felleshavari inntil den dag skipet ble kondemnert eller reisen oppgitt, eller inntil den dag lossingen av lasten ble fullført i tilfelle av at skipet kondemneres eller reisen oppgis før denne dag.

(c) I denne og de andre reglene anses hyre å omfatte alle utbetalinger til eller til fordel for skipsfører, offiserer og mannskap, hva enten slike utbetalinger påhviler rederiet i henhold til lov, eller de gjøres i henhold til arbeidsavtale.

(d) Kostnader ved tiltak for å forhindre eller begrense miljøskade erstattes i felleshavari når de er påløpt under en eller flere av de følgende omstendigheter:

(i) som del av en operasjon utført for felles sikkerhet, som, dersom den hadde blitt foretatt av noen utenfor sjøfellesskapet, ville gitt vedkommende rett til bergelønn

(ii) som en betingelse for å få anløpe eller avgå fra en havn eller et sted under de omstendigheter som er beskrevet i regel X(a)

(iii) som en betingelse for å kunne forbli i en havn eller på et sted under de omstendigheter som er beskrevet i regel X(a), men når lekkasje eller utslipp av forurensende stoffer faktisk har skjedd, skal kostnadene ved de ytterligere tiltak for å forhindre eller begrense forurensning eller miljøskade dette nødvendiggjør uansett ikke erstattes som felleshavari

(iv) nødvendiggjort i forbindelse med lossing, lagring eller gjeninnlasting av last når kostnadene ved disse operasjoner skal erstattes som felleshavari.


  toc   scroll    txt   pdf   pdf    odt    A-Z  Document Manifest   home 
<< previous TOC next >>
< ^ >

Lex Mercatoria -->

( International Trade/Commercial Law & e-Commerce Monitor )

W3 since October 3 1993
1993 - 2010

started @The University of Tromsø, Norway, 1993
hosted by The University of Oslo, Norway, since 1998
in fellowship with The Institute of International Commercial Law,
Pace University, White Plains, New York, U.S.A.

Disclaimer!

© 

Ralph Amissah
Lex Mercatoria