Lex Mercatoria

www.lexmercatoria.org

www.jus.uio.no/lm

  toc   scroll    txt   pdf   pdf    odt    A-Z  Document Manifest   home 
<< previous TOC next >>
< ^ >

York-Antwerpen Reglene 1994 [Norsk tekst]

Tolkingsregel

Hovedregel

Regel A

Regel B

Regel C

Regel D

Regel E

Regel F

Regel G

Regel I - Overbordkasting av last

Regel II - Tap og skade ved oppofrelser for felles sikkerhet

Regel III - Slukking av brann ombord

Regel IV - Bortkapping av vrakgods

Regel V - Frivillig strandsetting

Regel VI - Bergelønn

Regel VII - Skade på maskineri og kjeler

Regel VIII - Utgifter ved å lette et grunnstøtt skip og derav følgende skade

Regel IX - Last, skipsmaterialer, forråd og rekvisita anvendt som brensel

Regel X - Nødhavnsutgifter mv

Regel XI - Hyre og kostpenger til besetningen og andre utgifter ved anløp av og opphold i nødhavn mv

Regel XII - Skade på last ved lossing mv

Regel XIII - Fradrag i reparasjonskostnader

Regel XIV - Midlertidige reparasjoner

Regel XV - Tap av frakt

Regel XVI - Erstatning for last som er tapt eller skadet ved oppofrelse

Regel XVII - Bidragsverdier

Regel XVIII - Skade på skip

Regel XIX - Ikke anmeldt eller uriktig anmeldt last

Regel XX - Tilveiebringelse av pengemidler

Regel XXI - Renter av felleshavarierstatninger

Regel XXII - Behandling av kontante deposita

Endnotes

Endnotes

Metadata

SiSU Metadata, document information

Manifest

SiSU Manifest, alternative outputs etc.

York-Antwerpen Reglene 1994

CMI

copy @ Lex Mercatoria

York-Antwerpen Reglene 1994 [Norsk tekst]

Regel XVII - Bidragsverdier

Bidrag til felleshavari utliknes over eiendelenes faktiske nettoverdier ved reisens slutt, med det unntak at verdien av lasten skal være dens verdi ved utlossingen i henhold til mottakerens faktura, eller i mangel av slik faktura, skipningsverdien. Verdien av lasten skal omfatte kostnader til forsikring og frakt, unntatt i den utstrekning andre enn lasteinteressentene har risikoen for frakten, og det skal gjøres fradrag i verdien for tap eller skade som lasten er blitt påført før eller under utlossingen. Verdien av skipet skal fastsettes uten hensyn til fordelaktige eller ufordelaktige leiekontrakter eller tidscertepartier som er inngått.

Til disse verdier skal legges det beløp som er godtgjort som felleshavari for oppofrede eiendeler, hvis dette ikke allerede er medtatt. I rederiets frakt og passasjerpenger i risiko fradras slike utgifter og mannskapshyrer som ikke ville ha påløpt for å opptjene frakten hvis skip og last hadde gått totalt tapt den dag felleshavarihandlingen ble foretatt, og som ikke er erstattet som felleshavari. Dessuten gjøres fradrag i eiendelenes verdi for alle utgifter som er anvendt på dem etter felleshavarihandlingen, med unntak av slike utgifter som er erstattet i felleshavari eller faller på skipet i kraft av en avgjørelse om særskilt vederlag etter artikkel 14 i Den internasjonale bergingskonvensjonen 1989 eller etter en annen bestemmelse med lignende innhold.

Under de omstendigheter som er beskrevet i tredje avsnitt i regel G, skal last og andre eiendeler bidra på grunnlag av verdien ved levering på det opprinnelige bestemmelsesstedet med mindre de er solgt eller på annen måte avhendet før dette bestemmelsesstedet, og skipet skal bidra basert på dets virkelige nettoverdi på det tidspunkt lossingen av lasten ble fullført.

Når last selges før bestemmelsesstedet, skal den imidlertid bidra med det virkelige nettosalgsutbyttet, eventuelt med tillegg av erstatning som felleshavari.

Post, passasjerenes bagasje, personlige effekter, og privatbiler som passasjerene har med på reisen, bidrar ikke i felleshavari.


  toc   scroll    txt   pdf   pdf    odt    A-Z  Document Manifest   home 
<< previous TOC next >>
< ^ >

Lex Mercatoria -->

( International Trade/Commercial Law & e-Commerce Monitor )

W3 since October 3 1993
1993 - 2010

started @The University of Tromsø, Norway, 1993
hosted by The University of Oslo, Norway, since 1998
in fellowship with The Institute of International Commercial Law,
Pace University, White Plains, New York, U.S.A.

Disclaimer!

© 

Ralph Amissah
Lex Mercatoria