Nettsider med emneord «Havbruk»

laks, havet
Publisert 17. feb. 2022 14:56

Forskning ved Nordisk institutt for sjørett har bistått Nærings- og fiskeridepartementet med utkast til rettslige rammer for en fremtidsrettet havbruksnæring.

Nytt regime for havbruk til havs på høring - les høringsutkastet her

fisk
Publisert 9. feb. 2022 17:25

Myndighetene har sendt på høring et forslag til et rammeverk for havbruk til havs. Havbruksprosjektet ved Nordisk institutt for sjørett inviterer derfor til Havbruksklubb for å ta pulsen på dette brennaktuelle emnet.

Fra kl. 16.30 og etter klubben frem til kl. 19.35 blir det mingling med lett servering. Inlegg blir holdt fra 17:00–19:00.

Publisert 23. sep. 2021 14:52

Havbruksnæringen i både Norge og verden ellers er inne i en rivende og krevende utvikling. Det underliggende målet er å være med å sørge for bærekraftig matforsyning fra havet. Den fascinerende utviklingen i Norge fra attåtnæring til moderne matindustri stiller også den offentlige forvaltningen overfor krevende oppgaver. Hvordan denne forvaltningen bør organiseres, blir ofte diskutert både i og utenfor næringen.

Publisert 11. feb. 2021 16:27

Doktorgradsstipendiat Eirik Wold Sund og professor Ola Mestad innleder 

 

Publisert 11. feb. 2021 16:20

Professor Ole Kristian Fauchald innleder

Advokat Grunde Bruland holde en forberedt kommentar etter Ole Kristians innlegg.

Publisert 11. feb. 2021 15:22

Tonje C. Osmundsen, statsviter med doktorgrad i organisasjonsforskning fra NTNU, som har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter på akvakultur, og Jon Arne Grøttum, PhD i akvakultur fra NTNU og direktør for havbruk i Sjømat Norge, som vil dele praktiske erfaringer fra mange år i bransjen. Vitenskapelige assistenter Sigrd Østvik og Oskar Vegheim vil også presentere temaene for sine mastergradsavhandlinger

Publisert 1. sep. 2020 16:28

I konsesjonsrett analyserer vi bruken av konsesjonssystemer som ressursforvaltningsverktøy. Forskere ved avdelingen har arbeidet med konsesjonsrettslige spørsmål i petroleums- og kraftsektoren i snart 40 år, og har de senere årene også utvidet arbeidet til å omfatte fiskeri og havbruk. Vi fokuserer særlig på utfordringene ved tildeling av konsesjon til prosjekter som kan føre til store naturinngrep og ha stor nytteverdi for samfunnet, samtidig som de krever betydelige investeringer fra konsesjonærens side.

Bildet kan inneholde: fjellrike landformer, fjell, fjellkjede, refleksjon, naturlig landskap.
Publisert 24. feb. 2020 09:39

Bioøkonomien pekes gjerne på som «den nye oljen» - altså en av næringene som skal bære bortfallet av oljeinntekter og petroleumsnæringens etterspørsel etter arbeidskraft, og ikke minst bidra til å sikre fremtidens velferdsstat. Prosjektet undersøker hvordan man kan bygge på erfaringene fra vannkraftproduksjonen og oljeproduksjonen for å regulere bioøkonomien.

Omslag
Publisert 20. sep. 2019 12:02

En analyse av hjemmelsgrunnlaget for nedjustering av akvakulturtillatelser i medhold av trafikklyssystemet samt utvalgte erstatningsrettslige spørsmål ved nedjusteringsvedtak

Forfatter: Håvard Berntzen

Fiskeoppdretts-anlegg, merder
Publisert 27. sep. 2018 14:43

Havbruksnæringen er sentral i regjeringens havstrategi. Deler av regelverket i havbruksnæringen  er fragmentert og uklart. Det er behov for en uavhengig gjennomgang og analyse av dette.

Prosjektet er et samarbeid med universitetene i Tromsø og Bergen.