Nettsider med emneord «beite»

Publisert 25. feb. 2019 13:31

Prosjektets tittel er: "Mot ei framtid for utmarksbeitet - om reglar, normer og samarbeid i utmarkas beiteområder".

Prosjektet vil identifisere "beste praksis" og skissere gode måtar å forvalte, styre og drifte beiteområda våre på og foreslå konkrete ordningar for handtering av ulike interessemotsetnader.