Nettsider med emneord «naturressursrett»

Publisert 10. aug. 2021 15:06
Publisert 8. juli 2019 13:52

Innledning ved professor Henrik Bjørnebye og advokatfullmektig Pauline Helle

 

Publisert 25. feb. 2019 13:31

Prosjektets tittel er: "Mot ei framtid for utmarksbeitet - om reglar, normer og samarbeid i utmarkas beiteområder".

Prosjektet vil identifisere "beste praksis" og skissere gode måtar å forvalte, styre og drifte beiteområda våre på og foreslå konkrete ordningar for handtering av ulike interessemotsetnader. 

Publisert 5. sep. 2014 15:16