Spesifikasjons- og dokumentasjonskrav som kostnadsdriver i norsk petroleumsindustri

Publikasjonen det vises til i DN-oppslaget (faksimile) er utgitt ved Nordisk institutt for sjørett, i MarIus 468 (2016)

Illustrasjon: faksimile Dagens Næringsliv 25. januar 2017

Artikkelen har sitt utspring i et tverrfaglig forskningsprosjekt tilknyttet PETROSAM 2, et program initiert av OED og Norges forskningsråd for å øke kunnskapen om samfunnsmessige forhold av relevans for forvaltningen av norske petroleumsressurser.

Prosjektet er utført i samarbeid GCE Node, Norges Rederiforbund og Norsk Industri. Prosjektet har kartlagt aktørenes praksis for utforming og allokering av krav i forbindelse med innkjøp av utstyr. Målet har vært å tegne et mer helhetlig bilde av de kostnadsmessige aspekter ved dagens praksis, ved å forene økonomisk, teknisk og juridisk fagkompetanse på området. Publikasjonen utgjør det juridiske bidraget til prosjektet.

Forfatteren har kartlagt og analysert praksis for innkjøp av utstyr til bruk i petroleumsindustrien. Praksis er vurdert med utgangspunkt i de krav som følger av det norske sikkerhetsregelverket. Hun går i artikkelen nærmere inn på hva som er årsaken til ineffektiv bruk av krav, og hva som kan gjøres for å effektivisere praksis på området. Forfatteren vurderer også om aktørenes praksis ved innkjøp av utstyr har betydning for sikkerheten på norsk sokkel.

Emneord: PETROSAM, Petroleumssikkerhet, Petroleumskontrakter, Kontrakter og avtaler, Rettsøkonomi
Publisert 26. jan. 2017 12:35 - Sist endret 8. des. 2017 15:55