Stor satsing på havbruksrett

Nordisk institutt for sjørett går sammen med universitetene i Tromsø og Bergen i et forskningsprosjekt som skal forske på forskjellige temaer innen havbruksrett. Prosjektet er tildelt nærmere 15 millioner kroner og finansieres av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF).  

Fra oppstartsmøtet til havbruksprosjektet. Fra venstre:  Mathias Røer Falch, Thor Falkanger,  Kari P. Davies, Hans Jacob Bull,  Ola Mestad,  Ivar Alvik, Kirsti Strøm Bull, Håvard Berntzen og Bente Lindberg Kraabøl (foto: UiO).

- Dette er veldig gledelig, sier instituttleder Ola Mestad. Instituttet har mye kompetanse innen feltet som er opparbeidet gjennom mange år, men nå får vi muligheten til å bygge opp et mye større forskningsmiljø, så dette blir veldig spennende.

Prosjektet vil straks utlyse to stipendiatstillinger og gjennom en fireårsperiode ansette 12 vitenskapelige assistenter i Oslo, Bergen og Tromsø. I tillegg vil erfarne forskere delta; hovedsakelig ved Universitetet i Oslo, men også ved Bergen og Tromsø.

Havbruksnæringen er en meget stor eksportnæring og er et sentralt element i regjeringens havstrategi, men samtidig fremstår deler av regelverket i havbruksnæringen som uklart og fragmentert. Det er derfor i høy grad behov for en uavhengig gjennomgang og analyse av regelverket, både for å fastslå hva som anses som gjeldende rett på området og for å komme med innspill og forslag til hvordan deler av området kan reguleres på en bedre og mer hensiktsmessig måte.

Forskningen vil knytte seg til to hovedlinjer i næringen. Den ene gjelder oppstart og vekst i havbruksnæringen og skal analysere konsesjons- og tillatelsessystemet vi har i dag. Den andre gjelder driften av virksomheten og skal analysere nærmere de driftsreguleringer vi finner for matfiskproduksjon i sjø.

I tilknytning til dette finnes også en del tverrgående spørsmål som håndheving av regelverket og organiseringen på myndighetssiden. For visse deler av forskningen vil det være viktig å sammenligne med regulering og praksis i andre viktige havbruksland.

- Det legges opp til et tett samarbeid med næringen og aktuelle myndigheter. På den måten vil vi få belyst aktuelle problemstillinger på best mulig måte. Som ledd i dette vil vi ha ulike arrangementer der praktikere og forskere møtes, avslutter en fornøyd instituttleder.

Bildet viser oppdrettsanlegg i Svartfjell (illustrasjonsfoto: Cermaq).
Bildet viser et oppdrettsanlegg i Svartfjell (illustrasjonsfoto: Cermaq).

 

Emneord: Havbruksrett, rammeverk
Publisert 5. okt. 2018 09:37 - Sist endret 1. feb. 2019 14:22