Havbruk til havs - høringsutkast om rettslige rammer for oppdrett til havs

Forskning ved Nordisk institutt for sjørett har bistått Nærings- og fiskeridepartementet med utkast til rettslige rammer for en fremtidsrettet havbruksnæring.

Nytt regime for havbruk til havs på høring - les høringsutkastet her

laks, havet

Fiskeoppdrett, illustrasjonsfoto iStock

Foto: iStock

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) utformer en fremtidsrettet nærings- og havpolitikk.

Havbruksnæringen har vokst betydelig de siste tiårene, og er i dag vår nest største eksportnæring med stor distriktsmessig betydning. Veksten har imidlertid stagnert noe i den siste tiden som følge av miljøutfordringer.    

Havbruk til havs

Oppdrett lengre ut på havet er både fra næringen og myndighetenes side ansett som det viktigste tiltaket for videre produksjonsvekst. Dette var derfor et sentralt punkt i den nye regjeringsplattformen. 

Siden arbeidet med forslaget har tatt noe tid, har flere av de største næringsaktørene arbeidet med egne forslag til regelverk det siste året – delvis i dialog med NFD.

Havbruksrettsprosjektet ved Nordisk institutt for sjørett (NIFS) har ved doktorgradsstipendiat Eirik Wold Sund bistått departementet med utforming av høringsnotat og forskriftsbestemmelser samt revisjon av hele tildelingsforskriften, som er den sentrale forskriften på området. 

Forslagene i høringsnotatet

vil også kunne få betydning for flere av instituttets fagområder, idet andre departementer med ansvar for havforvaltning var inne i arbeidet. Det var derfor knyttet stor spenning til forslaget fra flere hold.

Dette arbeidet kommer i tillegg til at NIFS er representert ved professor Ola Mestad i et utvalg som skal se på hele konsesjonssystemet i havbruksforvaltningen.

              

Emneord: Havbruksforvaltning, Havbruk, Konsesjon, Havbruksrett Av Eirik Wold Sund
Publisert 17. feb. 2022 14:56 - Sist endret 8. apr. 2022 16:46