Midtveisevaluering: Dekningsrett og samtykkekrav ved restrukturering av foretak

Stipendiat Marie Meling ved Nordisk institutt for sjørett presenterer torsdag 13. februar sitt doktorgradsprosjekt med arbeidstittelen "Dekningsrett og samtykkekrav ved restrukturering av foretak. En analyse av norsk rett i møte med internasjonal rettsutvikling og markedspraksis".

Kommentator: Professor Annina H. Persson, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro Universitet.

Midtveisevalueringen ledes av professor Ola Mestad, Nordisk institutt for sjørett, UiO.

Melings veiledere er professor emeritus Kåre Lilleholt og professor Inger Berg Ørstavik, begge Institutt for privatrett, UiO.

For disposisjon, kontakt Marie Meling.

Om avhandlingen

Formålet med avhandlingen er å gi et bidrag til å vurdere hvordan et norsk rammeverk for restrukturering kan utformes slik at det samfunnsmessige behovet for å kunne restrukturere foretak dekkes innenfor rammen av norsk rettssystematikk.

Uavhengig av om et selskap tas under konkursbehandling eller skal restruktureres, er det behov for å avgjøre hvordan selskapets verdier skal fordeles. Formulert med motsatt fortegn blir spørsmålet hvem som skal bære følgene av de oppståtte økonomiske vanskelighetene i selskapet. Ved en restrukturering må det i tillegg avgjøres om det er behov for andre endringer i selskapets avtaler eller kapitalstruktur for å gjøre selskapets virksomhet levedyktig.

Spenningsforholdet mellom skyldnerselskapets behov for restrukturering og de ulike selskapsinteressentenes krav på beskyttelse av sine rettigheter danner grunnlaget for de tre forskningsspørsmålene som behandles i avhandlingen:

  1. Hvordan passer konkurslovgivningens regler om særlige dekningsretter og kravsprioritet som målestokk for å fordele verdier og rettigheter ved en restrukturering?
  2. Hvilke elementer i en restrukturering krever samtykke fra den berørte interessenten, og hvilke endringer kan gjennomføres ved flertallsvedtak eller beslutning av en domstol?
  3. Hvordan bør restruktureringsregler som implementerer EUs restruktureringsdirektiv (direktiv (EU) 2019/1023) i norsk rett utformes for å ivareta kravene til rettighetsbeskyttelse, samtidig som regelverket muliggjør restrukturering av norske selskaper i tråd med internasjonal rettsutvikling og markedspraksis?

De tre forskningsspørsmålene henger sammen ved at svarene på de to første forskningsspørsmålene brukes til å besvare det tredje.

Selv om forskningsspørsmålene er utformet slik at de utforsker reguleringsmuligheter, er metoden som brukes like fullt rettsdogmatisk. I stedet for å basere undersøkelsene på en vurdering av gjeldsforhandlingsreglene, som er den lovregulerte prosedyren for restrukturering i norsk rett i dag, har jeg valgt å løfte drøftelsene opp på et rettssystematisk nivå hvor jeg særlig ser på sammenhengen mellom kontraktsrett, selskapsrett og insolvensrett.

I Norge skjer i dag de aller fleste restruktureringer ved at det fremforhandles en avtale mellom de berørte interessentene, uten at konkurslovens regler om gjeldsforhandling benyttes.

Som grunnlag for spørsmålene som drøftes har jeg sett hen til hvordan restruktureringer gjennomføres i praksis for å finne ut hvilke rettighetsendringer en restrukturering typisk medfører. Undersøkelsen dekker gjennomførte restruktureringer i selskaper som er notert på Oslo Børs i perioden 2009-2019.

I drøftelsen av reguleringsmuligheter har jeg i tillegg sett på hvilke muligheter som finnes for restrukturering innenfor lovregulerte rammeverk i andre land, herunder hvordan restruktureringsdirektivet er (dvs. vil bli) implementert i andre europeiske land.

Mer informasjon om Melings prosjekt og restrukturering som emne finnes på https://www.jus.uio.no/nifs/forskning/phdprosjekt/restrukturering-foretak/index.html

og

https://www.jus.uio.no/nifs/forskning/aktuelle-saker/kronikker/2018-05-03-marie-meling.html

https://www.jus.uio.no/nifs/forskning/aktuelle-saker/kronikker/2018-10-04-restrukturering.html

https://www.jus.uio.no/nifs/forskning/aktuelle-saker/kronikker/2018-11-19-chapter-11-meling.html

Publisert 13. jan. 2020 13:00 - Sist endret 17. jan. 2022 10:36