English version of this page

Disputas: Hilde K. Ellingsen

Cand. jur. Hilde K. Ellingsen ved Nordisk Institutt for sjørett, senter for Europarett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Standing to Enforce European Union Law before National Courts. EU Law Requirements on the Legal Standing of Individuals  

Bildet kan inneholde: ansikt, hår, øyenbryn, hud, hake.

Hilde K. Ellingsen

Foto: UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Ole-Andreas Rognstad, Universitet i Oslo (leder)
  • Professor Michael Dougan, University of Liverpool (1. opponent)
  • Professor Niamh Nic Shuibhne, University of Edinburgh (2. opponent)

Leder av disputas

Prodekan Erling Hjelmeng

Veiledere

  • Professor Finn Arnesen
  • Professor Tarjei Bekkedal

Sammendrag

Avhandlingen behandler hvordan EU-retten virker inn på nasjonale regler om søksmålsadgang. EU-domstolen har slått fast at adgang til domstolene er en sentral rettsstatsgaranti. Når nasjonale domstoler behandler saker med en side til EU-retten, hører de funksjonelt til Unionens domstolssystem. EU-retten påvirker derfor hvilken personkrets som kan anlegge søksmål for nasjonale domstoler. Avhandlingen spør hvilke regler en medlemsstat må anvende for å leve opp til EU-rettens krav. EU-rettens krav analyseres fra to vinkler: først med utgangspunkt i prinsippet om effektiv rettighetsbeskyttelse, deretter med utgangspunkt i prinsippet om EU-rettens effektive gjennomslag.

Effektiv beskyttelse av rettigheter

EU-retten øver innflytelse over nasjonale regler gjennom prinsippet om effektiv rettighetsbeskyttelse, nedfelt i Den europeiske unions charter om grunnleggende rettigheter artikkel 47(1) og EU-traktaten artikkel 19(1). Basert på en analyse av EU-domstolens praksis, argumenterer avhandlingen for en EU-rettslig doktrine om søksmålsadgang. Medlemsstatene må sikre adgang til en domstol hvis saksøker innehar en EU-rettighet, denne rettigheten er negativ berørt av overtredelsen og saksøker har et aktuelt behov for rettslig avklaring.

EU-rettens effektive gjennomslag

Å åpne for håndhevelse av individuelle EU-rettigheter sikrer ikke nødvendigvis EU-rettens effektive gjennomslag i medlemsstatene. Avhandlingen undersøker derfor i hvilken utstrekning EU-rettens krav om effektivitet nasjonalt innebærer at medlemsstatene må gi søksmålsadgang. EU-retten stiller langt lempeligere krav når saksøker ikke søker å gjennomtvinge en individuell rettighet. Lojalitetsplikten nedfelt i EU-traktaten artikkel 4(3) innebærer at medlemsstatene må treffe alle nødvendige tiltak for å sikre EU-rettens anvendelse og effektivitet. Effektivitetsprinsippet danner likevel ikke grunnlag for ensartede regler om søksmålsadgang. Heller enn å foreskrive en bestemt håndhevingsmetode, muliggjør prinsippet en kontroll av om nasjonale håndhevingsmekanismer tilfredsstiller EU-rettens krav. Prinsippet kan dermed tjene til å sensurere nasjonale løsninger som undergraver EU-rettens effektivitet.
 

Publisert 21. des. 2017 14:07 - Sist endret 8. apr. 2021 15:04