English version of this page

Digital disputas: Irina Fodchenko

Master i rettsvitenskap Irina Fodchenko ved Nordisk institutt for sjørett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Legal Framework for Offshore Petroleum Operations in the Barents Arctic

Irina Fodchenko

Foto: Sturlason AS

Disputasen vil være digital og man kan følge den direkte via zoom.

Bedømmelseskomité

  • Professor Knut Kaasen (Leder)
  • Førsteamanuensis Kristoffer Svendsen (1. opponent)
  • Professor Elena Novikova (2. opponent)

Leder av disputas

Dekan Ragnhild Hennum 

Veiledere

  • Professor Erik Røsæg 
  • Professor Ola Mestad 

Sammendrag 

Russland har enorme forekomster av olje og gass som skjuler seg under havbunnen på den arktiske kontinentalsokkelen. I tråd med voksende interesse fra oljebransjen øker bekymringen i det globale samfunnet for mulige negative konsekvenser ved offshore petroleumsvirksomhet i sårbare områder. Samtidig forsøker russiske myndigheter å reformere landets petroleumssektor, først og fremst drevet av behovet for å bedre de økonomiske utsiktene ved hjelp av olje- og gassinntekter og stadig hindret av økonomisk turbulens og internasjonale sanksjoner.

Avhandlingen gir en kritisk analyse av de rettslige rammene for regulering av petroleumsvirksomhet i nordområdene. Det rettes særlig fokus mot russisk kontinentalsokkel. Den identifiserer, systematiserer og analyserer sentrale elementer ved Russlands til dels unike og kompliserte lisensiering, sikkerhet og miljølovgivning for oljeleting og produksjon til havs. Til dette formål anvendes de norske petroleums- og HMS-regimene som komparativ bakgrunn. Basert på den omfattende analysen samt innsikten fra det komparative perspektivet gis konkrete anbefalinger på hvordan Russland kan styrke og forbedre landets petroleumslovgivning.

Identifiserte forskjeller mellom de russiske og norske reguleringsteknikkene er blant de viktigste funnene i avhandlingen. Mange av dem kan føre til betydelige utfordringer ved potensiell felles petroleumsvirksomhet i Barentshavet og Polhavet. Flere problemstillinger som tas opp i avhandlingen kan fort bli høyst aktuelle. I disse dager starter boringen av den første letebrønnen på norsk side av Fedynskyhøyden (PL 858). Spenningen er stor. Petroleumspotensialet i dette området antas å tilsvare eller være større enn i Sjtokman, verdens største påviste gass-kondensatfunn til havs. Eventuelle funn av grenseoverskridende petroleumsforekomster vil etter delelinjeavtalen mellom Norge og Russland kreve bilateralt samarbeid knyttet til mange kompliserte juridiske spørsmål. Avhandlingen drøfter i hvilken grad nåværende lovgivning er i stand til å sikre vellykket unitisering og hvilke hindringer som må løses for å komme dit.

 


 

Publisert 19. mai 2021 13:09 - Sist endret 17. jan. 2022 10:36